Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het financieringsbeleid bij de gemeente Gouda zijn renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.

De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze hebben tot doel de renterisico’s van lagere overheden binnen de perken te houden en te beheersen. De kasgeldlimiet ziet hierbij toe op het beheersen van de kortlopende schuld (met een looptijd korter dan 1 jaar) en de renterisiconorm op het beheersen van de langlopende schuld (met een looptijd langer dan 1 jaar).

Kasgeldlimiet

Om grote fluctuaties in de rentelasten van de gemeente te vermijden is de omvang van de korte financiering door de wet Fido begrenst op maximaal 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar, met een minimum van € 0,3 miljoen. Het is hierbij niet toegestaan meer dan twee kwartalen achtereen de kasgeldlimiet te overschrijden.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Begrotingstotaal (primitief)

299.092

299.092

299.092

299.092

In procenten van de grondslag

8,5

8,5

8,5

8,5

Kasgeldlimiet

25.423

25.423

25.423

25.423

Gemiddelde kortlopende schuld (-/- = schuld, + = tegoed)

-6.260

-15.997

-10.316

-7.040

Vrije ruimte

19.163

9.426

15.107

18.383

Bovenstaande tabel toont aan dat in 2022 ruimschoots is voldaan aan de kasgeldlimiet. De ruimte is een gevolg van het beleid om maximaal te profiteren van de negatieve rente op kortlopende leningen.

Renterisico op langlopende schuld

Om grote fluctuaties in de rentelasten bij lange financiering te vermijden is door de wet Fido bepaald dat een gemeente elk jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal mag aflossen, met een minimum van € 2,5 miljoen. Doel van de norm is dat gemeenten de renterisico’s over de jaren spreiden.

Renterisiconorm

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022

Realisatie 2022

Begrotingstotaal (primitief)

295.000

299.092

In procenten van de grondslag

20

20

Renterisiconorm

59.000

59.818

Aflossing op vaste schuld

16.000

16.411

Ruimte (+) / overschrijding (-)

43.000

43.407

Ten tijde van het opstellen van de paragraaf financiering bij de begroting 2022 was de definitieve primitieve begrotingsomvang 2022 nog niet bekend. Dit is de reden van de afwijking tussen begroting en realisatie.

Kredietrisico

De gemeenteraad heeft als algemeen uitgangspunt vastgesteld dat alleen leningen of borgstellingen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt. Andere uitzettingen zijn op grond van de Wet Fido niet toegestaan. Eventuele overtollige financiering mag uitsluitend nog worden belegd bij banken die voldoen aan de juiste kredietwaardigheid, de Rijksoverheid of medeoverheden.

Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartij bij financiële transacties. Kredietrisico’s kunnen worden gelopen vanuit uitzettingen (verstrekte geldleningen, beleggingen) of uit verleende garanties.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de aard van de uitzettingen per 31 december 2022.

Totaal uitzettingen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022

Realisatie 2022

Publieke taak

Leningen aan verenigingen, stichtingen en natuurlijke personen

43

61

Leningen aan woningbouwcorporaties

0

0

Prudent beheer

Financiele instellingen (rating A en hoger)

2.353

2.384

Overige (semi-)overheidsinstellingen

40.000

0

Overige toegestane instellingen

0

568

Overige niet toegestane instellingen

0

0

Totaal

42.396

3.013

De uitzettingen aan verenigingen, stichtingen en natuurlijke personen betreffen verstrekte geldleningen aan het Dierentehuis Midden Holland en de Smartphones aan het gemeentelijk personeel.

De uitzettingen bij financiële instellingen met een rating van A+ of hoger betreffen de deelname in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en het Nationaal Restauratiefonds.

In afwijking van waar bij het opstellen van de begroting 2022 van werd uitgegaan, is de uitzetting bij het ministerie van Financiën ad € 40 miljoen in 2022 geheel opgenomen ter dekking van de kortlopende financieringsbehoefte.

Onder overige toegestane instellingen zijn de kortlopende leningen aan het Kenniscentrum Bodemdaling en Fundering en aan Jeugdbescherming West verantwoord. Bij de totstandkoming van de begroting 2022 was nog niet bekend dat deze leningen in 2022 verstrekt zouden gaan worden.

Het risicobeslag van verstrekte borgstellingen is opgenomen in paragraaf 6.7 onder “Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen”. Het kredietrisico op deze borgstellingen wordt meegenomen in de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat er onvoldoende middelen zijn om aan directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

In 2022 was de toegang tot de geld- en kapitaalmarkt het gehele jaar gewaarborgd. Daarnaast was de uitzetting in ’s Rijks Schatkist dagelijks opvraagbaar. Hierdoor waren er voldoende geldmiddelen beschikbaar om aan directe verplichtingen te kunnen voldoen.