Wonen en leefomgeving

Lasten * € 1.000

50.673

Baten * € 1.000

26.264

Percentage van totale uitgaven

16%

Waar staat het programma voor?

In het programma Leefomgeving en Wonen komen alle onderwerpen samen die Gouda tot een fijne leef- en werkstad maken. Hoe zorgen we dat de stad bereikbaar is en blijft, voor zowel bezoekers, werkenden als bewoners? Dat er een breed aanbod is aan woningen voor de verschillende doelgroepen en eventuele nieuwkomers? Dat de leefomgeving aantrekkelijk is en blijft? Hoe gaan we om met afval? Deze en nog meer onderwerpen komen terug in dit programma.

Wat heeft Gouda bereikt?

Woningbouw voor elke doelgroep

In 2022 zijn in totaal meer dan 400 nieuwe woningen opgeleverd waarvan meer dan 100 in de sociale of middeldure huur. Naast dit gerealiseerde aantal zijn er ook nog eens bijna 300 sociale huurwoningen in aanbouw. Waaronder op de locatie naast de bioscoop in de Spoorzone. Ook is de regeling rondom opkoopbescherming sinds 2022 van kracht. Hierdoor blijft de bestaande woningvoorraad beter beschikbaar.

Implementatie Omgevingswet

Ondanks dat de inwerkingtreding opnieuw is uitgesteld is de organisatie volop bezig met de voorbereidingen om op de manier zoals de Omgevingswet verwacht, te kunnen werken. De intake- en omgevingstafels zijn structureel ingevoerd en in 2022 zijn alle voorbereidingen getroffen om in 2023 te starten met het uitwerken van gebiedsprogramma’s. Het opstellen daarvan vraagt om integrale afwegingen over de eigen beleidsgrenzen heen en zorgen voor de input voor het opstellen van het omgevingsplan. Instrumenteel is het aansluiten van de DSO om zo ketentesten te kunnen doen.

Stimuleren duurzame mobiliteit

Met bereikbaarheid en veiligheid voorop zijn 25 schoolzones ingericht en de wijkmobiliteitsplannen afgemaakt. Als onderdeel van het Verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt hoe de verschillende wijken en de binnenstad niet alleen goed bereikbaar te houden, maar ook in balans zijn met de aantrekkelijkheid en de ruimtelijke kwaliteit. Ook zijn er 164 nieuwe laadpalen geplaatst.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

10
Aantal locaties gewerkt aan bouw sociale en middeldure huurwoningen
6
Aantal aangepakte knelpunten voor betere bereikbaarheid
=B
Gemiddelde kwaliteit openbare ruimte is op niveau B (CROW) gebleven