Bestuurlijke samenvatting

Het college heeft het afgelopen jaar opnieuw geïnvesteerd in de stad en de samenleving. Voor een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. Het college heeft stappen gezet in duurzaamheid, groen, kansengelijkheid, bestaanszekerheid, cultuur, economie RO, wonen en sport. Het is de afsluiting van het oude coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’ en de start van het nieuwe bestuursakkoord 'Geef Gouda door'.

Economie, werk en onderwijs

In 2022 is verder ingezet op versterking van het hoger onderwijs in Gouda en de regio Midden-Holland. Een belangrijke mijlpaal is dat de eerste hbo-studenten hebben in juni 2022 de opleidingsmodule 'communiceren in de zorg' hebben afgerond. Het experience lab zorgtechnologie is geopend. Door het deelakkoord Campus Gouda krijgen we meerjarig financiering van de Human Capital aanpak. De samenwerking rond de Goudse Onderwijsagenda is goed op gang gekomen. In verbinding met het Nationaal Programma Onderwijs en de Goudse Gelijke Kansen Agenda. Er is uitvoering gegeven aan het Taalakkoord en Regionaal Plan Laaggeletterdheid. De scholen Ark (De Startbaan)-Gemiva en De Goudse Waarden zijn opgeleverd en alle projecten van de 1e tranche IHP zijn gestart en in uitvoering. De werkloosheid onder jongeren t/m 27 jaar daalde in Gouda tussen oktober 2021 en oktober 2022 met 30 jongeren..

Energie en klimaat

In 2022 is opnieuw geïnvesteerd in het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Het Gouds Isolatieprogramma is vastgesteld en twee buurten zijn aangewezen om te starten met nadere uitwerking van de plannen om aardgasvrij te worden. Het klusteam en mobiel energieloket helpen inwoners energie besparen. De eerste fase van het verduurzamingsprogramma gemeentelijk vastgoed is in 2022 afgerond. Het nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is gevestigd aan de Markt in Gouda. Om de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering te verminderen zijn er meerdere acties van de klimaatadaptatiestrategie uitgevoerd. De inzet daarbij is op meer en kwalitatief beter groen, zoals 2.090m2 groene daken. Daarnaast is 1.320m2 grijs naar groen omgezet.

Wonen en leefomgeving

Om de woningbouw te versnellen zijn in 2022 in totaal 424 woningen gerealiseerd waarvan 60 sociale huur en 57 middeldure huurwoningen. Daarnaast is gestart met de bouw van aan 284 sociale huurwoningen, waaronder op de locatie naast de bioscoop in de Spoorzone. Voor de bereikbaarheid zijn 25 schoolzones ingericht en de wijkmobiliteitsplannen afgemaakt. Gestart is met de uitvoering van het Verkeerscirculatieplan. Ook zijn er 164 nieuwe laadpalen geplaatst. Ondanks dat de inwerkingtreding van de omgevingswet opnieuw is uitgesteld is de organisatie volop bezig met de voorbereidingen op de inwerkingtreding. Door inzet op afvalscheiding, voorlichting, inzet PMD containers in verschillende wijken is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2022 met ruim 10% gedaald.

Sociaal domein

In 2022 is de Lokale Inclusie Agenda ‘Onbeperkt meedoen’ (LIA) vastgesteld door de Gemeenteraad en is gestart met de uitvoering. Bijna alle acties uit het Gouds Preventieakkoord zijn uitgevoerd. Het werken aan continue verbetering van de dienstverlening vanuit de integrale uitvoeringsorganisatie heeft geleid tot hogere cliënttevredenheid op bijna alle onderdelen van de dienstverlening. De kwaliteit van de toegang jeugdhulp en Wmo is versterkt door consulenten bij de huisarts en de gedragswetenschappers.

In de eerste helft van 2022 is de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne verzorgd. Er is in korte tijd een opvanglocatie geregeld waar nu 272 bedden beschikbaar zijn. Er verblijven ook nog ongeveer 70 mensen bij zo'n 35 gastgezinnen in Gouda

Door het winterplan is een aanvullend pakket van (nood)maatregelen getroffen om Gouwenaars te helpen. Beschut wonen is uitgebreid met een nieuwe locatie in Westergouwe met 9 woonplekken. Het project Wonen Eerst is gestart; drie dakloze mensen hebben nu een huis. 150 bijstandsgerechtigden stroomden uit naar werk en 13 naar school. De sociale coöperatie maakte een doorstart.

Cultuur, sport en recreatie

Gouda kijkt terug op een prachtig feestjaar: het vieren van 750 jaar stadsrechten. Met vele evenementen en activiteiten en de feestelijke opening door de koning. Gouda750 vormde ook een springplank voor een vernieuwde aanpak van stadsmarketing. Verder is de Cultuurnota 2023-2027 “Gouda Sterker met Cultuur” vastgesteld, waarmee er komende jaren substantieel extra middelen voor cultuur zijn. De Goudse Sportraad is in het leven geroepen en dankzij het Volwassenfonds zijn meer 120 Gouwenaars gaan sporten. Het Meerjarenprogramma binnenstad 2022-2026 is opgesteld en de Horecavisie (Binnenstad) Gouda 2022-2028 is vastgesteld. De kaders en prioriteiten voor de reserve Waterfonds zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Met de stad is gewerkt aan plannen voor herbestemming van het Stadhuis.

Leefbaarheid en veiligheid

Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2022 met 33% afgenomen. Mede door de sluitende aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit met focus op preventie. Het Interventieteam is in positie gebracht en pakt gericht signalen ondermijning op. De bewustwording van ondermijnende activiteiten is verder vergroot. In het afgelopen jaar zijn drie woningen gesloten na de vondst van soft- of harddrugs. Daarnaast is er tweemaal een last onder dwangsom opgelegd en zijn twee waarschuwingen uitgedeeld. In het jubileumjaar Gouda 750 zijn door de inzet van Stadstoezicht de vele evenementen en activiteiten mooi en veilig verlopen. Verder is gestart met het invoeren van een spreekuur met een BOA in de wijk.

Bestuur en organisatie

Ook in 2022 is veel ruimte geweest voor bewonersinitiatieven. Zo zijn er het afgelopen jaar meer dan 40 stukken buurtgroen ontstaan via Groen Moet Je Doen. Stichting GoudApot keerde ruim € xxx. uit aan initiatiefnemers van bewonersinitiatieven. In de regio Midden-Holland is ingezet op strategische herpositionering. Daarvoor zijn gezamenlijke lobbypunten benoemd die worden ingezet bij lobby-activiteiten. Verder is gewerkt aan o.a. het actualiseren van het regionale woningbouwprogramma en het uitvoeren van een pilot voor een regionaal energieloket. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. Deze samenwerking heeft de regiodeal Bodemdaling binnengehaald, die in 2022 volop in uitvoering was