Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van onze gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat we structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele lasten ramen in de begroting. Structurele lasten zijn daarmee de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. De structurele inzet van de reserves in 2022 en een toelichting hierop, is de onderstaande tabel opgenomen.

Nr.

Omschrijving (bedragen x € 1.000
+ = toevoeging | - = onttrekking)

Reserve

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Verschil

Programma 1

-38

-38

0

1

Infrastructuur Goudse Poort

Revit. Goudse Poort

-38

-38

0

Programma 3

2.227

2.227

0

2

Structurele toevoeging bestemmingsreserve openbare ruimte

Afschrijvingslasten OR

3.500

3.500

0

3

Structurele onttrekking bestemmingsreserve ruimte

Afschrijvingslasten OR

-1.273

-1.273

0

Programma 7

-107

-23

-84

4

Bijdrage reserve organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

557

557

0

5

Kosten organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

-664

-580

-84

Eindtotaal

2.082

2.166

-84

Waarvan toevoeging

4.057

4.057

0

Waarvan onttrekking

-1.975

-1.891

-84

Totaal

2.082

2.166

-84

Nr.

Toelichting op de mutaties

1

Dit betreft een stucturele onttrekking aan de reserve Goudse poort voor infrastructuur kosten van de Goudse Poort.

2

Voor het opvangen van kapitaallasten voor investeringen in de openbare ruimte wordt structureel € 3.500.000 toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve.

3

Voor het opvangen van kapitaallasten voor investeringen in de openbare ruimte vindt een structurele onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten openbare ruimte.

4

Dit betreft de bijdrage aan de reserve organisatie ontwikkeling voor de bekostiging van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen.

5

Dit betreft de kosten gerelateerd aan organisatieontwikkeling in 2022.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten. De incidentele inzet van de reserves in 2022 en een toelichting hierop, is de onderstaande tabel opgenomen.

Nr.

Omschrijving (bedragen x € 1.000
+ = toevoeging | - = onttrekking)

Reserve

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Verschil

Programma 1

-418

-150

-268

1

Amendement laaggeletterdheid / gelijke kansen alliantie

Algemene reserve

-150

-150

0

2

Sloop schoolgebouw de Ark

Onderwijshuisvesting

-268

0

-268

Programma 2

-1.400

-1.400

0

3

Transitievisie warmte / bijdrage DPG / amendement verlaging afvalstoffenheffing

Algemene reserve

-1.400

-1.400

0

Programma 3

-10.049

-7.797

-2.251

4

Bijdrage reserve omgevingswet

Omgevingswet

133

133

0

5

Bijdrage reserve versnelling woningbouw

Versnelling woningbouw

580

580

0

6

Kosten versnelling woningbouw 2022

Versnelling woningbouw

-2.140

-1.089

-1.051

7

Reserve overheveling wijkontwikkeling - versnelling woningbouw

Wijkontwikkeling

-180

-180

0

8

Kosten wijkontwikkelingsprojecten

Wijkontwikkeling

2.403

2.306

97

9a

Amendement versnelling woningbouw / amendement impuls 750

Algemene reserve

-2.500

-2.500

0

9b

Budgetoverhevelingen jaarrekening 2021: subsidie versnelling woningbouw / project wonen boven winkels / ODMH taken / kosten verkoop Fluwelensingel

Algemene reserve

-1.250

-1.250

0

9c

Raadsvoorstel derde tranche tijdelijke subsidieregeling

Algemene reserve

-470

-470

0

9d

Budget verduurzaming vastgoed en verbetering bestaand groen

Algemene reserve

-1.170

-1.170

0

10

Groen in de Goudse wijken

Groenfonds

-1.136

-482

-654

11

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

Zuidelijk stationsgebied

-1.724

-1.080

-644

12

Grondexploitatie Westergouwe

Grex Westergouwe

-2.594

-2.594

0

Programma 4

-5.934

-5.934

0

13a

Budgetoverhevelingen jaarrekening 2021: regiobudget / transformatiefonds jeugd / jeugdbeschermingstafel / hotelboot / persoonljke verzorgingsmiddelen

Algemene reserve

-2.531

-2.531

0

13b

Amendement begeleide participatie en Alert4you

Algemene reserve

-339

-339

0

13c

Sociaal domein

Algemene reserve

-412

-412

0

14

Budget sociaal domein

Sociaal domein

-1.207

-1.207

0

15

Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen

Reserve MO / VO / BW

-1.445

-1.445

0

Programma 5

-159

-151

-8

16

Bijdrage reserve waterfonds (amendement)

Waterfonds

1.000

1.000

0

17

Bijdrage aan reserves waterfonds (amendement) - budgetoverhevelingen jaarrekening 2021: erfgoedvisie / subsidie restauratie gemeentelijke monumenten

Algemene reserve

-1.151

-1.151

0

18

Exploitatiesubsidie Stichting Fonds Gouda 750

Cultuur en erfgoedfonds

-7

0

-7

19

Bijdrage kosten versnelling woningbouw

Versnelling woningbouw

-1

0

-1

Programma 6

-200

-200

0

20

Extra inzet stadstoezicht (amendement)

Algemene reserve

-200

-200

0

Programma 8

7.140

7.140

0

21

Winstneming Gouwepark, bijdrage jeugdzorg, coronasteunpakket en coronacompensatie gemeenteraadsverkiezingen

Algemene reserve

7.659

7.659

0

22

Budgetoverheveling jaarrekening 2021: POK middelen - gemeentefonds

Algemene reserve

-519

-519

0

Eindtotaal

-11.020

-8.492

-2.528

Waarvan toevoeging

11.774

11.678

96

Waarvan onttrekking

-22.794

-20.170

-2.624

Totaal

-11.020

-8.492

-2.528

Nr.

Toelichting op de mutaties

1

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2021 is het amendement laaggeletterdheid aangenomen met een budget van
€ 100.000. Daarnaast is conform de jaarrekening 2021 € 50.000 overgeheveld naar 2022 voor het opstellen van een addendum op de bestaande gelijke kansen alliantie.

2

Dit betreft het budget voor de sloop van het schoolgebouw de Ark. De sloopt vindt niet in 2022, maar in 2023 plaats.

3

Voor de transitievisie warmte is € 350.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is op 9 december 2021 een motie aangenomen voor extra budget (€ 50.000) aan het Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) voor de verduurzaming van het Goudse bedrijfsleven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2021 is het amendement verlaging afvalstoffenheffing aangenomen
(€ 1.000.000)

4

Dit betreft een toevoeging aan de reserve omgevingswet, ter dekking aan de kosten gerelateerd aan het opstellen van het Omgevingsplan, onderdeel van de Omgevingswet.

5

Dit betreft een toevoeging (€ 400.000) aan de reserve versnelling woningbouw, ter dekking van de kosten voor de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen. Daarnaast is er in de 1e bestuursrapportage 2022 besloten om € 180.000 van de reserve wijkontwikkeling over te hevelen naar de reserve versnelling woningbouw.

6

De kosten ten behoeve van de versnelling woningbouw worden onttrokken uit de reserve versnelling woningbouw.

7

In de 1e bestuursrapportage 2022 is besloten om € 180.000 van de reserve wijkontwikkeling over te hevelen naar de reserve versnelling woningbouw.

8

Dit betreft de kosten van diverse wijkontwikkelingsprojecten die verrekend worden met de reserve wijkontwikkeling.

9a

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2021 is het amendement versnelling woningbouw aangenomen waarbij
€ 1.200.000 beschikbaar is gesteld. Daarnaast is het amendement impuls Gouda 750 aangenomen, waarbij € 1.000.000 beschikbaar is gesteld voor onderhoud in de openbare ruimte.

9b

Conform de jaarrekening 2021 is er € 1.006.000 overgeheveld naar 2022 voor subsidieverplichtingen in het kader van versnelling woningbouw, € 125.000 voor het project wonen boven winkels, € 39.000 voor taken van de omgevingsdienst (wet kwaliteitsborging) en € 80.000 voor kosten ten behoeve van de verkoop van de Fluwelensingel 86.

9c

Bij raadsbesluit van 4 juli 2022 is er budget beschikbaar gesteld voor de derde tranche tijdelijke subsidieregeling.

9d

Dit betreft budget voor het project verduurzaming vastgoed (€ 170.000) en verbetering bestaand groen (€ 1.000.000).

10

De uitgaven van specifieke groenprojecten in de Goudse wijken worden verrekend met de reserve.

11

Dit beteft budget voor de Herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied.

12

Tijdens de raadsbehandeling van 30 november 2022 is besloten om het saldo van de bestemmingsreserve grondexploitatie Westergouwe vrij te laten vallen ten gunste van de grondexploitatie Westergouwe.

13a

Conform de jaarrekening 2021 is er € 1.742.000 overgeheveld naar 2022 voor regiobudget, € 75.000 voor transformatiefonds jeugd, € 98.000 voor jeugdbeschermingstafel, € 63.000 voor de hotelboot en € 50.000 voor persoonlijke verzorgingsmiddelen.

13b

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2021 is het amendement begeleide participatie aangenomen met een budget van
€ 250.000. Daarnaast is er budget beschikbaar gesteld voor Alert4you (€ 89.000)

13c

Dit betreft budget voor diverse onderdelen binnen het sociaal domein op het gebied van: inlcusie, integrale uitvoerings-programma en preventie.

14

Dit betreft de bijdrage vanuit de reserve Sociaal Domein voor diverse onderdelen binnen het sociaal domein.

15

De uitgaven van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen worden verrekend met de betreffende reserve.

16

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2021 is het amendement bijdrage reserve waterfonds aangenomen, waarbij er
€ 1.000.000 wordt gestort in de reserve waterfonds.

17

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2021 is het amendement bijdrage reserve waterfonds aangenomen, waarbij er
€ 1.000.000 wordt gestort in de reserve waterfonds. Conform de jaarrekening 2021 is er € 29.000 overgeheveld naar 2022 voor de erfgoedvisie en € 129.000 voor subsidie restauratie gemeentelijke monumenten.

18

Dit betreft de exploitatiesubsidie aan Stichting Fonds Gouda 750. Deze subsidie is niet via de reserves afgehandeld, dan oorspronkelijk begroot.

19

Dit betreft budget voor het project versnelling woningbouw. Deze geringe verrekening heeft niet via de reserve plaatgevonden.

20

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2021 is het amendement bijdrage taakveld veiligheid aangenomen, waarbij er
€ 200.000 wordt ingezet voor extra Stadstoezicht in het kader van Gouda750, flexibilisering van cameratoezicht en de inzet van een ondermijningsjurist.

21

Dit betreft diverse stortingen in de algemene reserve: winstneming Gouwepark (€ 1.800.000), bijdrage Jeugdzorg aan de algemene reserve (€ 5.326.000), bijdrage van het Corona steunpakket aan de algemene reserve (€ 430.000) en de coronacompensatiemiddelen voor de gemeenteraadsverkiezingen die - conform besluitvorming - gestort worden in de algemene reserve ( € 103.000).

22

Conform de jaarrekening 2021 is er € 519.000 overgeheveld naar 2022 voor uitvoeringsplannen in het kader van de affaire kinderopvangtoeslag (POK).