Economie, werk en onderwijs

Lasten * € 1.000

23.463

Baten * € 1.000

9.451

Percentage van totale uitgaven

7%

Waar staat het programma voor?

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken van de economie, waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie, werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod, adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren gelden in dit kader als uitgangspunt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren innovatie
Gouda wil dat het aanbod van opleidingen in Midden-Holland aansluit op de vraag en wil daarnaast de innovatie in Triple Helix-verband versterken. Met bedrijven en studenten werkten we aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Via Campus Gouda haalden we extra hbo-aanbod naar onze stad en regio. Het experience lab zorgtechnologie is geopend. Door het deelakkoord Campus Gouda krijgen we meerjarig financiering vanuit de Human Capitol aanpak.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid
Gouda zette in op preventie en bestrijding jeugdwerkloosheid (jongeren t/m 27 jaar). Doel: een daling van de jeugdwerkloosheid in de periode 2018-2022 met 100 jongeren. Resultaat:

- In 2022 een daling met 30 jongeren (271 versus 241; meetdata oktober 2021 en oktober 2022);

- In 2018-2022 een daling met 85 jongeren (326 versus 241; meetdata: oktober 2018-oktober 2022).

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio
Gouda wil een aantrekkelijke stad met een levendige economie in een sterke regio zijn. Met de Economische Agenda 2021-2024 werkten we samen met Gouda Onderneemt aan een sterk vestigingsklimaat. In de regio werkte Gouda samen op het gebied van bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en circulaire economie. In Triple Helix verband gaf de gemeente uitvoering aan innovatieve projecten op het gebied van technisch vakmanschap, zorgtechnologie, bouwen in moeilijke bodemomstandigheden en transport, logistiek & distributie.

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval
Het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in de regio Zuid-Holland Oost bleef in 2022 met 1,95% ruim onder het landelijk gemiddelde van 2,34%. Landelijk staan we zelfs in de top 5 van best presterende regio’s. In Gouda lag het percentage met 2,08% in 2022 ook ruim onder het landelijk gemiddelde. Via de 'Goudse Onderwijsagenda' werd het Goudse onderwijs versterkt en de verbinding met het 'Nationaal Programma Onderwijs' gelegd. In 2022 kreeg Gouda weer een cluster 4 onderwijsvoorziening.

Aanpak laaggeletterdheid
De uitvoering van het 'Gouds Taalakkoord' en het 'Regioplan Laaggeletterdheid' waren in 2022 prioriteiten. De gemeente speelde hierin een voorbeeldrol, door 'direct duidelijk' te communiceren en mensen te verwijzen vanuit haar baliefuncties. In 2022 heeft Gouda de ‘Direct duidelijk deal’ ondertekend. Gezien de urgentie van dit vraagstuk werd in het bestuursakkoord structureel € 400.000 vrijgemaakt en een plan van aanpak ontwikkeld.

Onderwijshuisvesting

De projecten Ark (De Startbaan)/Gemiva en De Goudse Waarden (Heemskerkstraat) werden opgeleverd. Alle 1e tranche projecten uit het IHP zijn inmiddels opgestart.

1,87%
Voortijdige schoolverlaters
Streefwaarde: 1,75%
85
Afname jeugdwerkloosheid
Streefwaarde 2019-2022: 100 jongeren
-0,5%
Leegstand kantoren
Streefwaarde: dalende trend