Balans per 31 december 2022: activa

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2021

ultimo

2022

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

12.666

12.236

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

12.666

12.236

Materiële vaste activa

344.420

358.510

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.959

8.554

Investeringen met een economisch nut

198.803

208.744

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

91.687

90.946

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

44.971

50.266

Financiële vaste activa

2.944

3.003

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.941

1.941

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

985

1.044

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

TOTAAL VASTE ACTIVA

360.029

373.750

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

15.765

9.165

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

15.752

9.156

Gereed product en handelsgoederen

13

9

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

71.242

32.528

Vorderingen op openbare lichamen

21.505

22.286

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

568

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

1.433

1.401

Overige vorderingen

8.305

8.273

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

40.000

0

Liquide middelen

44

4.768

Kassaldi

44

39

Banksaldi

0

4.729

Overlopende activa

14.086

22.851

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

111

1.077

- Rijk

1.258

4.407

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.487

2.461

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

11.231

14.906

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

101.138

69.312

TOTAAL GENERAAL

461.167

443.061