Energie en klimaat

Lasten * € 1.000

28.085

Baten * € 1.000

30.712

Percentage van totale uitgaven

9%

Waar staat het programma voor?

Het klimaat verandert. Er is steeds vaker sprake van weersomstandigheden die droogte, hitte en wateroverlast veroorzaken. Dit heeft gevolgen voor de woon- en leefomgeving. Dit programma beschrijft de inzet van de gemeente op het gebied van klimaatadaptatie, groen en water, bodemdaling en energietransitie. De ambitie is om in 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. Zo werkt de gemeente aan de toekomstbestendige stad voor de volgende generaties.

Wat heeft Gouda bereikt?

Klimaatadaptatie: water en groen

In 2022 zijn meerdere acties uitgevoerd om de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering te verminderen. Bij projecten in de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen is het meekoppelen van klimaat- en groenopgaven een uitgangspunt. Samen met inwoners zorgt de gemeente voor het behouden en uitbreiden van het groen in de stad. De inzet op meer en kwalitatief beter groen draagt bij aan de biodiversiteit en het tegengaan van overlast van water, hitte en droogte.

Bodemdaling

Gouda ligt in een gebied met sterke bodemdaling. Dit heeft impact voor overheden, bewoners en ondernemers. Alle kennis en instrumenten die de gemeente samen met partners opdoet dragen bij aan een toekomstbestendige stad en regio. In 2022 is de Toolbox Stevige Steden opgeleverd, waarmee deze kennis voor iedereen toegankelijk wordt. Ook het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, dat in 2022 is gevestigd in Gouda, gaat een belangrijke rol spelen in het delen van kennis en informatie.

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

De gemeente wil de stad voorbereiden op de energietransitie. De energietransitie vraagt aanpassingen aan elk pand in Gouda. Keuzes kunnen daarom alleen met inwoners worden gemaakt. In 2022 zijn vele gesprekken gevoerd om te komen tot een gezamenlijke aanpak in Plaswijck Kern en Middenwillens-West. Het Gouds Isolatieprogramma is door de raad vastgesteld. Er zijn verschillende acties uitgevoerd om energiebesparing te stimuleren. In het Mobiel Energieloket kan iedereen terecht voor tips en informatie. En het eerste deel gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

112
minder restafval per inwoner: 2kg minder dan in 2019 en 81kg minder dan in 2016
n.n.b.
geen metingen van meer of minder openbaar groen in de bestaande stad
11
11 kiloton meer CO2 uitstoot door de gebouwde omgeving dan het jaar ervoor, na jaren van afname