Toelichting op de balans per 31 december 2022: passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserve

34.683

39.565

Bestemmingsreserves

37.331

39.519

Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten

13.397

30.609

Totaal

85.411

109.694

Het volgende overzicht toont het verloop van de afzonderlijke reserves. Naast de toevoegingen en de onttrekkingen tijdens het begrotingsjaar worden ook de verminderingen wegens afschrijvingen in beeld gebracht evenals de mutaties op grond van de resultaatbestemming van het voorafgaande jaar.

Naam reserve (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering wegens afschrijving

Bestemming resultaat 2021

Saldo 31-12-2022

Algemene Reserve

33.476

7.660

12.092

0

10.522

39.565

Reserve sociaal domein

1.207

0

1.207

0

0

Subtotaal Algemene reserves

34.683

7.660

13.300

0

10.522

39.565

Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.

12.332

3.500

0

1.273

14.559

Reserve Cofinanciering regionale projecten

660

0

0

0

660

Reserve parkeren

788

0

0

0

788

Reserve Organisatieontwikkeling

686

557

580

0

663

Reserve Wijkontwikkeling

1.166

2.306

180

0

3.292

Reserve Niet Gesprongen Explosieven WO2

703

0

0

0

703

Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen

7.778

0

1.445

0

509

6.842

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

31

0

0

0

31

Reserve Zuidelijk stationsgebied

1.724

0

1.080

0

644

Reserve Revitalisering Goudse Poort

978

0

38

0

940

Reserve Nog uit te voeren wzh 3 Bolwerk

504

0

0

0

504

Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie

3.928

580

1.089

0

3.419

Reserve Groenfonds

1.321

0

482

0

838

Reserve Onderwijshuisvesting

1.928

0

0

0

268

2.196

Reserve Nog uit te voeren wzh Middenwillens

496

0

0

0

-496

0

Reserve Omgevingswet

250

133

0

0

383

Reserve investeringen riool

1.130

0

0

0

1.130

Reserve investeringen afval

0

0

0

0

0

Reserve ZeroEmissieZone

930

0

0

0

930

Reserve Waterfonds

0

1.000

0

0

1.000

Reserve GREX Westergouwe

0

0

2.594

0

2.594

0

Subtotaal bestemmingsreserves

37.331

8.075

7.488

1.273

2.875

39.519

Totaal

72.014

15.735

20.788

1.273

13.397

79.085

Toelichting per reserve

Algemene reserve

De algemene reserve is de buffer voor financiële tegenvallers van de gemeente. Het resultaat van de jaarrekening wordt op deze reserve afgewikkeld.

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein zal per eind 2022 worden opgeheven.

Reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Het doel van deze reserve is het opvangen van de kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Reserve cofinanciering regionale projecten

De reserve is bestemd voor de cofinanciering van regionale projecten.

Reserve parkeren

Deze reserve wordt gevoed door afkoopsommen die worden betaald als bij de afgifte van bouwvergunningen niet (volledig) kan worden voldaan aan de normering van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelet op het vorenstaande dient deze reserve te worden aangewend voor de aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van maatregelen die de parkeerregulering verbeteren en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbendenparkeren

Reserve Organisatieontwikkeling

Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen.

Reserve Wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten.

Reserve Niet Gesprongen Explosieven WO2

Deze reserve is gevormd voor de middelen die ontvangen worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Op grond van het raadsbesluit over de nota Reserves en voorzieningen worden op grond van een oude subsidieregeling middelen beschikbaar gehouden voor een laatste locatie.

Reserve Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen

De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Vanwege de inzet van de reserve Cultuur- en erfgoedfonds voor de festiviteiten en activiteiten in het kader van Gouda 750 jaar is de reserve nagenoeg leeg.

Reserve Zuidelijk stationsgebied

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen.

Reserve Revitalisering Goudse Poort

Dekking van structurele kapitaallasten voor infrastructuur in Goudse Poort en het mogelijk maken van (co)financiering bij de Versnellingskamer.

Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk

Dekking van de kosten van nog uit te voeren civieltechnische werken en bijbehorende plankosten van de voormalige grondexploitatie Bolwerk.

Reserve versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie

De reserve vindt zijn basis in het Coalitieakkoord 2018-2022 waar ingezet wordt op de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen.

Reserve Groenfonds

Realiseren van nieuw groen en water in samenhang met het te realiseren Klimaatadaptatieplan.

Reserve Onderwijshuisvesting

Op grond van het raadsbesluit 3 april 2019 is het kader van het IHP vastgesteld. Vanwege de aard en omvang van het financiële risico is besloten een aparte reserve te creëren voor het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit IHP. Gedurende de looptijd van het IHP kunnen inkomsten die voortkomen uit de verkoop van vrijvallende schoollocaties ten gunste van deze reserve worden afgewikkeld. In het kader van realistisch begroten worden deze inkomsten pas verwerkt nadat ze gerealiseerd zijn. Eveneens kunnen financiële voordelen vanuit het combinatiegebruik hieraan toegevoegd worden. Intentie is om de reserve in te zetten ter dekking van de kapitaallasten. Dit alles ter beheersing van de omvang van het mogelijke exploitatietekort.

Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens

Het nazorgbudget van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk is bij het vaststellen van de jaarstukken 2019 in een reserve gestort. Dit bedrag is nodig voor de afronding van de ontwikkeling van dit gebied.

Reserve Omgevingswet

Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet, die gericht is op het beter begeleiden van initiatieven, onder meer door integrale besluitvorming en inzichtelijk omgevingsbeleid, heeft de raad bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 besloten tot het instellen van de gelijknamige reserve.

Reserve investeringen riool

De reserve is ingesteld bij de 2e begrotingswijziging 2020 om alsnog invulling te geven aan het eerder genomen raadsbesluit bij de jaarstukken 2018 om het voordelig resultaat op riool uit dat jaar beschikbaar te houden voor de bepaling van de toekomstige rioolheffing.

Reserve investeringen afval

De reserve is ingesteld bij de 2e begrotingswijziging 2020 om alsnog invulling te geven aan het eerder genomen raadsbesluit bij de jaarstukken 2018 om het voordelig resultaat op afval uit dat jaar beschikbaar te houden voor de bepaling van de toekomstige afvalstoffenheffing.

Reserve ZeroEmissieZone

Met raadsbesluit Zero Emissie Stadslogistiek is op 14 april 2021 het principebesluit genomen over de invoering van een zero-emissiezone in de binnenstad op basis van het Stappenplan Zero Emissie zone Stadslogistiek Historische binnenstad Gouda. Voor de invoering in 2025 is € 930.000 nodig. Voor dit bedrag is bij de 2e begrotingswijziging 2021 een bestemmingsreserve gecreëerd.

Reserve Waterfonds

Met het aangenomen amendement op de programmabegroting 2022 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Waterfonds en deze in 2022 te vullen met een bedrag van € 1.000.000.

Reserve GREX Westergouwe

De reserve kan in de komende jaren worden ingezet om de ambities van de Raad inzake de GREX Westergouwe te realiseren. De jaarlijkse resultaten in de grex Westergouwe worden ten gunste/ ten laste van deze reserve gebracht.

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 31-12-2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

5.914

7.338

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

9.381

5.711

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

24.389

16.964

Totaal

39.684

30.013

Het volgende overzicht toont het verloop van de afzonderlijke voorzieningen. Naast de toevoegingen en de aanwendingen of bestedingen tijdens het begrotingsjaar wordt in voorkomende gevallen ook de vrijval in beeld gebracht als een voorziening gedeeltelijk of geheel niet meer nodig is.

Naam voorziening (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2022

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2022

Voorziening spaaruren verlof

0

590

0

0

590

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenaanspr (voormalig) wethouders

5.914

212

602

281

5.244

Voorziening verhuurdersonderhoud Schouwburg

789

0

287

502

0

Voorziening onderh gem gebouwen en objecten

1.668

0

617

1.051

0

Voorziening groot oh openbare ruimte

6.456

4.261

0

5.091

5.626

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

149

0

109

41

0

Voorziening onderhoud Stationsgarage

319

0

316

3

0

Voorziening onderhoud Burg. Martenssingel 15

0

86

0

0

86

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

52

0

0

0

52

Voorziening verwerking afvalstoffen

232

0

0

176

55

Voorziening riolering egalisatie

-306

11.278

0

10.972

0

Voorziening riolering spaar

24.370

7.553

0

15.103

16.819

Voorziening bouwgrond in exploitatie

0

1.504

0

1.504

Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen

41

0

4

0

38

Totaal

39.684

25.483

1.935

33.220

30.013

Toelichting per voorziening

Voorziening spaaruren verlof

De voorziening is bestemd voor de dekking van toekomstige verplichtingen die voortvloeiden uit de binnen de organisatie opgebouwde spaaruren.

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

De voorziening was bedoeld voor het opvangen van schommelingen in de waardering van gronden in de Zuidplaspolder. De participatie van Gouda in de daarvoor opgerichte grondbank bedroeg 6%. Op grond van besluiten van het bestuur van de grondbank is de voorziening in 2021 vrijgevallen.

Voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders

Op grond van wettelijke verplichtingen (artikel 44 van het BBV) en ter financiering van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten op (partner)pensioen van (voormalig) wethouders is een voorziening noodzakelijk.

Voorziening verhuurdersonderhoud Schouwburg

Deze voorziening is vrijgevallen. Zie voor een toelichting paragraaf 4.3.3. Onder het kopje 'Beleid'.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Deze voorziening is vrijgevallen. Zie voor een toelichting paragraaf 4.3.3. Onder het kopje 'Beleid'.

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

Deze voorziening is bestemd voor de egalisatie van beschikbare middelen en kosten groot onderhoud van de openbare ruimte (groot onderhoud van wegen plus kunstwerken, water en groen) zoals is opgenomen in het PP als onderdeel van het IUP. Jaarlijks wordt een bedrag in deze voorziening gestort. Op basis van een projectmatige aanpak wordt het groot onderhoud uitgevoerd.

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

Deze voorziening is vrijgevallen. Zie voor een toelichting paragraaf 4.3.3. Onder het kopje 'Beleid'.

Voorziening onderhoud Stationsgarage

Deze voorziening is vrijgevallen. Zie voor een toelichting paragraaf 4.3.3. Onder het kopje 'Beleid'.

Voorziening onderhoud Burg. Martenssingel 15

Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven van planmatig onderhoud van het gebouw aan de Burgemeester Martenssingel 15.

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

Deze voorziening heeft betrekking op een legaat dat door de gemeente Gouda als legataris wordt beheerd. Het legaat dient gebruikt te worden voor de aanschaf en het onderhoud van het pijporgel op de begraafplaats IJsselhof te Gouda.

Voorziening verwerking afvalstoffen

Bij de inzameling en verwerking van afvalstoffen is volledige kostendekking uitgangspunt. Deze voorziening is een egalisatievoorziening, waarop geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing is. Het uiteindelijke jaarlijkse exploitatieresultaat wordt op nacalculatiebasis bepaald en aan deze voorziening toegevoegd of onttrokken. Een nevendoel van deze voorziening is het bevorderen van een gelijkmatig tariefverloop bij onregelmatige lasten.

Voorzieningen riolering (spaar en eegalisatie)

Tot nu toe kende Gouda één voorziening riolering die voor een deel bedoeld was om te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen en voor een deel voor egalisatie van het tarief. Deze voorziening wordt nu gesplitst in twee afzonderlijke voorzieningen; een voorziening vervangingsinvesteringen riool (het spaardeel). De beginstand per 2023 van deze voorziening is € 16.819.000 en een voorziening egalisatie tarief riool. De beginstand per 2023 van deze voorziening is € 0.

Voorziening bouwgrond in exploitatie
Bij de grondexploitatie Spoorzone is er een verwacht verlies van € 2.618.000. Hiervoor is al in eerdere jaren een voorziening gevormd. De verantwoording van deze voorziening in de jaarrekening is als volgt: voor maximaal de boekwaarde van de grondexploitatie Spoorzone, wordt deze in mindering gebracht van de voorraden. (zie hiervoor 6.5.2.1.1 Onderhanden werk). Dit is een bedrag van 1.114.000. Het restant van de voorziening wordt onder de post voorziening bouwgrond in exploitatie gerubriceerd.

Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen

Van de provincie Zuid-Holland is een bedrag van € 45.000 ontvangen om het dagelijks onderhoud aan de ecologische verbinding Steinse Groen voor een periode van 12 jaar af te kopen. Vanaf 2021 wordt jaarlijks een twaalfde deel ten laste van de voorziening en ten gunste van de exploitatie gebracht.

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2022

Vermeer-deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2022

Onderhandse leningen

250.999

0

16.411

234.587

Waarborgsommen

Ultimo 2022 is € -31.000 ontvangen als waarborgsom. Ultimo 2021 was dat € 145.000.