Incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

Nr.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Gewijzigde Begroting

Jaarrekening

Saldo tov gewijz. Begroting

2022

2022

2022

2022

Programma 1

1

Campus Gouda

290

290

0

290

2

Stimuleren ondernemersnetwerken

50

50

0

50

3

Gouda750

500

566

652

-86

4

Onderhoud school Burg Martenssingel

116

86

0

86

5

Nationaal programma onderwijs

1.083

1.083

0

1.083

2.039

2.075

652

1.423

Programma 2

6

Dagelijks onderhoud bruin

111

111

0

111

7

Baggeren - niet nautisch

288

288

0

288

8

Energie en klimaat

325

350

96

254

724

749

96

653

Programma 3

9

Verduurzamen gemeentelijke objecten

170

170

0

170

10

Transformatie Goudse Poort

50

50

0

50

220

220

0

220

Programma 4

11

Regionaal programma Sturen op kosten

500

300

300

0

12

Gezondheidsbeleid

27

27

0

27

13

Inclusie, diversiteit en burgerschap

41

41

0

41

14

Intensivering schuldaanpak

82

82

0

82

15

Gouds programma Sturen op kosten

100

100

167

-67

16

Middelen dak- thuislozen

1.179

294

0

294

17

Perspectief op werk

500

744

494

250

18

Versterken arbeidsmarktregio's

148

0

0

0

19

Subsidie ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

23

23

0

23

2.600

1.611

961

650

Programma 5

20

Convenant binnenstad, centrummanager etc.

100

100

0

100

21

Spuk sport

600

600

0

600

22

Spuk sport

-600

-600

0

-600

100

100

0

100

Programma 6

23

1 FTE voor mensenhandel en seksuele uitbuiting

80

80

0

80

24

Ondermijning en drugs

200

135

0

135

280

215

0

215

Totaal incidentele baten en lasten exploitatie

5.963

4.970

1.709

3.261

> Waarvan incidentele lasten exploitatie

6.563

5.570

1.709

3.861

> Waarvan incidentele baten exploitatie

-600

-600

0

-600

Totaal lasten - excl. toevoegingen reserves

290.389

317.911

316.199

1.711

Totaal baten - excl. onttrekkingen reserves

-285.112

-320.179

-340.482

20.303

Resultaat voor inzet reserves (A) *

5.277

-2.268

-24.282

22.014

Incidentele onttrekkingen aan reserves

-3.950

-22.795

-20.171

2.624

Stucturele onttrekkingen aan reserves

-1.975

-1.975

-1.891

83,95384

Totaal onttrekkingen aan reserves (B) *

-5.925

-24.769

-22.061

2.708

Incidentele toevoegingen aan reserves

633

11.775

11.678

-96,7721

Structurele toevoegingen aan reserves

4.057

4.057

4.057

0

Totaal toevoegingen aan reserves ( C) *

4.690

15.832

15.735

-96,7721

Totaal lasten - incl.toevoegingen reserves

295.078

333.742

331.934

-1.808

Totaal baten - incl. onttrekkingen reserves

-291.037

-344.948

-362.543

-17.595

Resultaat na inzet reserves (= A+B-C) *

4.041

-11.206

-30.609

-19.403

Incidentele lasten exploitatie

6.563

5.570

1.709

-3.861

Incidentele baten exploitatie

-3.680

-600

0

600

Saldo incidentele toevoegingen/ onttrekkingen reserves

-3.317

-11.020

-8.492

2.527

Incidenteel saldo *

-434

-6.050

-6.783

-733,6682

Saldo structurele lasten exploitatie

283.825

312.341

314.490

2.150

Saldo structurele baten exploitatie

-281.432

-319.579

-340.482

-20.903

Subtotaal structureel saldo exploitatie

2.393

-7.238

-25.991

-18.753

Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.082

2.082

2.166

83,95384

Structureel saldo *

4.475

-5.156

-23.837

-18.669

* - = voordeel / + = nadeel

Kengetal structurele exploitatieruimte

-1,57

7,00

Toelichting

1

Conform de nieuwe handreiking "structurele en incidentele baten en lasten" van de Provincie wordt dit budget in de jaarrekening 2022 niet meer als incidenteel aangemerkt.

2

Dit beteft incidenteel budget voor het project "Ondernemen in Gouda". Het project transformatie Goudse Poort wordt in 2023 voortgezet. Er is een onderschrijding van € 50.000 waarbij het voorstel is om dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.

3

Dit betreft incidenteel budget voor het project "Gouda 750". Dit project heeft in 2022 plaatsgevonden en is afgerond.

4

Zie omschrijving bij nr. 1

5

Zie omschrijving bij nr. 1

Balans en toelichting

Zie omschrijving bij nr. 1

Taakvelden

Zie omschrijving bij nr. 1

SISA

Dit betreft incidenteel budget voor het programma energietransitie. Niet alle middelen zijn in 2022 besteedt. Er is een onderschrijding van € 254.000 waarbij het voorstel is om dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.

Bijlagen

Zie omschrijving bij nr. 1

10

Zie omschrijving bij nr. 1

11

Dit betreft regiobudget voor het project "Sturen op kosten".

12

Zie omschrijving bij nr. 1

13

Zie omschrijving bij nr. 1

14

Zie omschrijving bij nr. 1

15

Dit betreft projectbudget voor het programma "Sturen op kosten" voor wat betreft sturingsinformatie ten behoeve van management en bestuur. In 2022 is door meerwerk een overschrijding ontstaan.

16

Zie omschrijving bij nr. 1

17

Dit betreft regiobudget voor de regionale arbeidsmarkt. Er is een onderschrijding van € 250.000 waarbij het voorstel is om dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.

18

Zie omschrijving bij nr. 1

19

Zie omschrijving bij nr. 1

20

Zie omschrijving bij nr. 1

21

Zie omschrijving bij nr. 1

22

Zie omschrijving bij nr. 1

23

Zie omschrijving bij nr. 1

24

Zie omschrijving bij nr. 1