Rente

Het voordelig renteresultaat voor 2022 komt uit op € 1,4 miljoen, € 0,2 miljoen hoger dan de primitieve begroting:

  • In 2022 is € 6,4 miljoen aan rentekosten geboekt. Dit is € 0,1 miljoen lager dan de primitieve begroting, waarin € 6,5 miljoen was opgenomen. Deze lagere rentelast wordt met name veroorzaakt door de negatieve rente die het eerste halfjaar van 2022 op kort aangetrokken financieringsmiddelen van toepassing was.

  • De doorbelasting van rente naar de grondexploitaties bedraagt € 0,3 miljoen. In de primitieve begroting is eveneens € 0,3 miljoen opgenomen.

  • Via de methodiek van de renteomslag is in totaal € 7,5 miljoen aan rentelasten doorbelast aan de taakvelden. Dit is in overeenstemming met de primitieve begroting.

De afwijking tussen de toegestane aan taakvelden toe te rekenen rentelasten van € 6,1 miljoen en de werkelijk toegerekende rente van € 7,5 miljoen bedraagt € 1,4 miljoen, oftewel 23 %. Volgens de kaders vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht tot nacalculatie van het omslagpercentage als de afwijking groter of gelijk aan 25% is (beneden deze grens is dit optioneel). Over 2022 is dus niet tot correctie overgegaan.

Schema rentetoerekening jaar 2022

BBV

Omschrijving

Bedragen *

€ 1.000

a

De externe rentelasten voor de korte en lange financiering

6.704

b

De externe rentebaten

-285

Totaal berekenende externe rente

6.420

c

De rente die aan de grondexploitaties wordt doorberekend

-308

c

De rente van projectfienanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend

0

Totaal doorgerekende externe rente

-308

d1

Rente over eigen vermogen

0

d2

Rente over voorzieningen die gewaardeerd zijn op contacte waarde

0

De werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente

6.112

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

7.524

f

Renteresultaat op taakveld treasury

1.412

Gehanteerde rentetarieven

De gehanteerde rentetarieven zijn als volgt:

Omschrijving

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Omslagrente

2,25%

2,25%

2,25%

Rekenrente over boekwaarde grondexploitaties

2,13%

2,03%

1,95%

Rekenrente in de grondexploitaties

2,40%

2,40%

2,40%

De hoogte van de omslagrente, de rente over de boekwaarden van de grondexploitaties en de hoogte van de rekenrente in de grondexploitaties zijn vastgesteld op basis van de kaders die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) hiervoor stelt. De afwijking tussen de in de primitieve begroting 2022 geraamde rekenrente over de boekwaarden van de grondexploitaties en de werkelijke in 2022 wordt met name veroorzaakt door de lage rentepercentages waartegen de afgelopen jaren langlopende financieringsmiddelen zijn aangetrokken.