Leefbaarheid en veiligheid

Lasten * € 1.000

11.340

Baten * € 1.000

363

Percentage van totale uitgaven

4%

Waar staat het programma voor?

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen, van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken en andere High Impact Crime, de aanpak op radicalisering en polarisatie, tot de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. In 2022 is het traject gestart om te komen tot een nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2024-2027. Hoewel de resultaten over 2022 positief stemmen is duidelijk dat de leefbaarheid en veiligheid om blijvende investering vraagt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Daling aantal woninginbraken 

In 2022 is het aantal woninginbraken (155) licht gestegen (13%) ten opzichte van vorig jaar (137). Na een forse daling van 50% in 2021 en gezien de coronamaatregelen die toen nog grotendeels van kracht waren, werd een stijging voorzien. Gouda wijkt wat dat betreft niet af van het landelijke beeld. De gestelde doelstellingen voor 2022 zijn hierdoor echter niet behaald. Ten opzichte van 2019 (277) is er sprake van een afname van 44%. Vergeleken met de situatie in 2015/2016, is het aantal woninginbraken stabiel laag.
Afname jeugdcriminaliteit
In 2022 is actief ingezet op een duurzame en domein overstijgende samenwerking tussen het sociaal domein, onderwijs en het veiligheidsdomein. Op frequente basis is er afstemming met ketenpartners. Er zijn in 2022 minder meldingen jeugdoverlast gedaan (-33%). De sluitende aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit hebben hier mogelijk aan bijgedragen.
Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit
In het afgelopen jaar zijn drie woningen gesloten na de vondst van soft- of harddrugs. Daarnaast is tweemaal een last onder dwangsom opgelegd en zijn drie waarschuwingen uitgedeeld. Frequent worden preventieve integrale controles met diverse partners gehouden, waaronder de arbeidsinspectie, politie, omgevingsdienst en belastingdienst. In 2022 zijn vier pandencontroles, drie horecacontroles en een garageboxencontrole gehouden.
Voorkomen van radicalisering en polarisatie 
In samenwerking met de ketenpartners uit het casusoverleg radicalisering zijn contacten onderhouden met (mogelijk) radicaliserende personen en is gewerkt aan nazorg detentie, re-integratie en monitoring van Goudse terugkeerders. Cursussen opvoedingsondersteunings- en weerbaarheidsbijeenkomsten zijn aangeboden. Ook zijn professionals opgeleid en getraind ten aanzien van de verschillende vormen van radicalisering.
Stadstoezicht
In het eerste kwartaal van 2022 lag de focus van de afdeling Stadstoezicht nog op de inzet rond corona. Per 1 april is overgegaan van het handmatig uitvoeren van parkeercontroles naar de inzet van een scanauto. Met betrekking tot afval is het aantal controles opgevoerd, inclusief eventuele boetes. In de zomer is met de havendienst een grootschalig evenement in het kader van Gouda 750 begeleid, dit naast alle extra inzet bij doorvaartroutes. Rond de Jaarwisseling zijn extra surveillances uitgevoerd in de vuurwerkvrije gebieden. In 2022 is gestart met het invoeren van een spreekuur met een BOA in de wijk. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

+13%
Resultaat aantal woninginbraken
-33%
Resultaat meldingen jeugdoverlast
-6%
Resultaat aantal meldingen conflictbemiddeling en burenruzie