Overzicht inzet reserves

In de onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de inzet van reserves in 2022. De verschillen tussen de gewijzigde begroting 2022 en de jaarrekening 2022 zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's en bij hoofdstuk 5.5: Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Omschrijving

Bedrag gewijzigde begroting 2022

Jaarrekening 2022

Verschil

Resultaat- bestemming 2021

Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.

Toevoeging

-3.500

-3.500

0

0

Reserve Organisatieontwikkeling

Toevoeging

-557

-557

0

0

Subtotaal structurele toevoegingen reserves

-4.057

-4.057

0

0

Algemene Reserve

Toevoeging

-7.660

-7.660

0

-10.522

Reserve Wijkontwikkeling

Toevoeging

-2.403

-2.306

-97

0

Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen

Toevoeging

0

0

0

-509

Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie

Toevoeging

-580

-580

0

0

Reserve Onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

0

-268

Reserve Omgevingswet

Toevoeging

-133

-133

0

0

Reserve Waterfonds

Toevoeging

-1.000

-1.000

0

0

Reserve GREX Westergouwe

Toevoeging

0

0

0

-2.594

Subtotaal incidentele toevoegingen reserves

-11.775

-11.678

-97

-13.893

Totaal toevoegingen reserves

-15.832

-15.735

-97

-13.893

Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.

Onttrekking

-1.273

-1.273

0

0

Reserve Revitalisering Goudse Poort

Onttrekking

-38

-38

0

0

Reserve Organisatieontwikkeling

Onttrekking

-664

-580

-84

0

Subtotaal structurele onttrekkingen reserves

-1.975

-1.891

-84

0

Algemene Reserve

Onttrekking

-12.092

-12.092

0

0

Reserve sociaal domein

Onttrekking

-1.207

-1.207

0

0

Reserve Wijkontwikkeling

Onttrekking

-180

-180

0

0

Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen

Onttrekking

-1.445

-1.445

0

0

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Onttrekking

-7

0

-7

0

Reserve Zuidelijk stationsgebied

Onttrekking

-1.724

-1.080

-644

0

Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie

Onttrekking

-2.141

-1.089

-1.052

0

Reserve Groenfonds

Onttrekking

-1.136

-482

-654

0

Reserve Onderwijshuisvesting

Onttrekking

-268

0

-268

0

Reserve Nog uit te voeren wzh Middenwillens

Onttrekking

0

0

0

-496

Reserve GREX Westergouwe

Onttrekking

-2.594

-2.594

0

0

Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves

-22.795

-20.171

-2.624

-496

Totaal onttrekkingen reserves

-24.770

-22.061

-2.708

-496

Saldo mutaties reserves totaal

8.938

6.326

2.611

-13.397