Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Volgens artikel 28 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ten minste een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening. De cijfermatige verschillen per programma staan in de navolgende tabellen. De beleidsmatige toelichtingen staan per programma in de programmaverantwoording van het jaarverslag bij de 'Verschillenverklaring exploitatie' onder 'Wat heeft het gekost'.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

22.970

25.042

23.463

1.580

Baten

-9.414

-9.747

-9.451

-297

Saldo van baten en lasten

13.556

15.295

14.012

1.283

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-148

-456

-188

-268

Gerealiseerd resultaat

13.407

14.839

13.825

1.015

Programma 2 Energie en klimaat

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

29.804

28.253

28.085

168

Baten

-30.924

-30.396

-30.712

316

Saldo van baten en lasten

-1.119

-2.143

-2.627

484

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.000

-1.400

-1.400

0

Gerealiseerd resultaat

-2.119

-3.543

-4.027

484

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

45.567

49.742

50.673

-931

Baten

-16.759

-16.458

-26.264

9.807

Saldo van baten en lasten

28.808

33.284

24.409

8.875

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.533

6.615

6.518

97

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.849

-14.437

-12.089

-2.348

Gerealiseerd resultaat

27.493

25.462

18.838

6.624

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma.

Totaal

0

V

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

18.635

20.678

19.018

1.660

Baten

-3.314

-3.963

-3.629

-334

Saldo van baten en lasten

15.321

16.715

15.390

1.325

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.000

1.000

1.000

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.008

-1.159

-1.151

-8

Gerealiseerd resultaat

15.313

16.556

15.239

1.317

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

10.551

10.962

11.340

-377

Baten

-126

-354

-363

10

Saldo van baten en lasten

10.424

10.608

10.976

-368

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-201

-200

-200

0

Gerealiseerd resultaat

10.223

10.408

10.776

-368

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

31.951

31.737

33.395

-1.658

Baten

-5.371

-4.795

-5.754

959

Saldo van baten en lasten

26.580

26.942

27.641

-699

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-664

-664

-580

-84

Gerealiseerd resultaat

26.472

26.835

27.618

-783

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

436

-338

-555

217

Baten

-190.793

-219.095

-224.409

5.314

Saldo van baten en lasten

-190.356

-219.433

-224.965

5.532

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.800

7.660

7.660

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-519

-519

0

Gerealiseerd resultaat

-188.556

-212.292

-217.824

5.532