Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

2MTW

Tweede Moordrechtse Tiendeweg

AB

Algemeen bestuur

ABK

Archeologische basiskaart

AGW

Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden

AJB

Alleen jij bepaalt

ALV

Algemene Ledenvergadering

AOK

Adviescommissie omgevingskwaliteit

ARK

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

AU

Algemene Uitkering

AVA

Algemene vergadering van aandeelhouders

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BCF

Btw-compensatiefonds

Bibob

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BKK

Basiszorg Kwestbare Kinderen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOR

Beheer openbare ruimte

BPI

Bijdrage per inwoner

BRE

Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem

BREN

Bovenregionaal expertise netwerk

BRG

Bedrijvenschap Regio Gouda

BRP

Basisregistratie Personen

BSGR

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

Besloten Vennootschap

BW

Beschermd wonen

BWT

Bouw- en woningtoezicht

BZK

Binnenlandse Zaken

C&W

Cushman en Wakefield

C4

Museum Gouda, Cultuurhuis Garenspinnerij, De Goudse Schouwburg en Bibliotheek Gouda

CaCo

Calamiteiten Coördinator

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIV

Centra voor Innovatief Vakmanschap

CIV LLF

Centra voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex

CIV ST

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology

CIV WZ

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg

COA

Centraal orgaan opvang asielzoekers

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universteit van Groningen

CVO

Cultuur vastgoed en ontwikkeling

DB

Dagelijks Bestuur

DIV

Documentaire informatie voorziening

DPG

Duurzaamheidsplatform Gouda.

DPIA

Data Protection Impact Assessment

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ERE

Economisch Regionaal Ecosysteem

ESF

Europees Sociaal Fonds / Europees Subsidie Fonds

EV-rijders

Elektrisch voertuig-rijders

Fido

Financiering decentrale overheden

FMI

Functiemengingsindex

FTE

Fulltime-equivalent

GA

Groenalliantie (Midden Holland en omstreken)

GBO

Gezondheidsbevordering en onderzoek

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIP

Gouds isolatieplan

GIS

Geografisch Informatie Systeem

GKA

Gelijke Kansen Alliantie

GREX

Grondexploitatie

(v)GRP

(verbreed) Gemeentelijk rioleringsprogramma

GS

Gedeputeerde Staten

GSA

Gender sexuality alliances

GSG

Goudse Scholengemeenschap

GTK

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

HAP

Huisartsenpost

havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

hbo

Hoger beroepsonderwijs

HOF

Houdbare Overheidsfinanciën

HRM

Human Resource Management

I&W

Infrastructuur en Waterstaat

IBD

Infomatiebeveiligingsdienst

IBT

Interbestuurlijk toezicht

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IFLO

Inspectie Financiën Lagere Overheden

IHP

Integraal Huisvestingsplan (Gouda)

IPO

Interprovinciaal overleg

IPTA

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid

IUP

Integraal uitvoerings plan

IVB

Integraal veiligheidsbeleid

IVT

In verbindingsteam

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KBF

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

KC

Kindcentrum

KCAF

Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

kg

Kilogram

KGF

Kindgebonden financiering en voorschoolse educatie

KSO

Koopstromenonderzoek

LBB

Landelijk Bureau Bibob

LCMS

Landelijk crisismanagementsysteem

LIA

Lokale inclusie agenda

LIOR

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

LV (WOZ)

Landelijke Voorziening (WOZ)

m2

Vierkante meter

MaaS

Mobility as a Service

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MDA

Multidisciplinaitre aanpak

MJOP

Meerjarig Onderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MO

Maatschappelijke opvang

MOP

Meerjarig onderhoudsplan

MRE

Maatschappelijk Regionaal Ecosysteem

NB

Nota bene, let wel

NCNP

No cure, no pay

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

NT1

Nederlands als eerste taal

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland

OER

Opwek van Energie op Rijksvastgoed

OM

Openbaar Ministerie

OR

Ondernemingsraad

OSA

Opgroeien en Start Arbeidsmarkt

OTO

Oefenen, trainen en opleiden

ov

overig(e)

OZB

Onroerendezaakbelasting

PAST

Pilot Ambulant Specialistische hulp Thuis

PDCA-cyclus

Plan Do Check Act cyclus

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PLOOI

Platform Open Overheidsinformatie

PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken

po

Primair onderwijs

POR

Projecten openbare ruimte

PP

Project Programma

PS

Provinciale Staten

PSB

Platform Slappe Bodem

PW

Participatiewet

PZH

Provincie Zuid-Holland

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

RDOG HM

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

RES

Regionale Energiestrategie

RIEC

Regionale informatie en expertise centra

RMC

Regionaal meld- en coördinatiepunt

RMH

Regio Midden-Holland

RMT

Regionaal Mobiliteitsteam

RRE

Regeling Reductie Energiegebruik

RREW

Regeling Reductie Energiegebruik Wonen

RZG

Regeling Grondbank Zuidplas

RZG

Rotterdam - Zuidplas - Gouda

SAG

Samen Aardgasvrij

SAMH

Streekacrhief Midden-Holland

SBG

Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda

SDW

Samen naar Duurzame Warmte

SEB

Servicepunt energiebesparing

SGGZ

Specialistische Geestelijke gezondheidszorg

SIEM/SOC

Security Information & Event management / Security Operation Center

SiSa

Single information Single audit

SPUK

Specifieke uitkering

SR

Social Return

STZ

Stadstoezicht

SUWI

Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TISO

Technical Information Security Officer

TJ

Tera-joule

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

TVW

Transitievisie Warmte

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V/N

Voordeel/nadeel

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VBG

Vastgoed Binnenstad Gouda

VCP

Verkeerscirculatieplan

VFF

Verbeteren financiële functie

VFLO

Verordening fysieke leefomgeving

VGZ

Stichting Volksgezondheidszorg

VHROSV

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO / vo

Voorlopig ontwerp, Vrouwenopvang / voortgezet onderwijs

VON

Vrij op naam

VPB

Vennootschapsbelasting

VRHM

Veiligheidsregio Hollands-Midden

(i) VRI

(intelligente) Verkeersregelinstallatie

VSO

Voortgezet speicaal onderwijs

VSV-ers

Voortijdige school- verlaters

VvE

Vereniging van Eigenaars

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

Wi21

Wet inburgering 2021

WkB

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet normering topinkomens

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

Woo

Wet open overheid

WOZ

Waardering onroerende zaken

Wpg

Wet politiegegevens

WSHE

Waterschapsheffing

WSP

WerkgeversServicepunt

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WWB

Wet werk en bijstand

ZES

Zero Emission Stadslogistiek

ZRP

Zorg risico profiel

Zvw

Zorgverzekeringswet