Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 staat in het volgende overzicht.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

8.132

-2.268

-24.282

22.014

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-4.085

-8.938

-6.326

-2.611

N

Gerealiseerd resultaat

4.046

-11.206

-30.609

19.403

V

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de vierde begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.

Nr.

Onderwerp

Bedrag *€1.000

Programma

Taakveld

1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.186

4

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2

Decembercirculaire

4.158

8

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

3

Bouwvergunningen en versnellen woningbouw

3.309

3

8.3 Wonen en bouwen

4

Voorzieningen groot onderhoud gebouwen

2.864

3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.448

4

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6

Voorziening pensioenen (oud-)wethouders

1.297

7

0.1 Bestuur

7

Minder meldingen en storingen, vertraging afwikkeling zuidelijk stationsgebied

1.137

3

2.1 Verkeer en Vervoer

8

Leerlingzaken en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

716

1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9

Overige mutaties

1.899

1 t/m 8

Diversen

10

Mutaties reserves

-2.611

1 t/m 8

Diversen

Totaal

19.403

Structureel en incidenteel resultaat

Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering.

Structureel

Incidenteel

Rekening 2022

Lasten

314.490

1.709

316.199

Baten

-340.482

0

-340.482

Saldo

-25.991

1.709

-24.282

Inzet reserves

2.166

-8.492

-6.326

Rekeningresultaat ( - = overschot / + = tekort)

-23.826

-6.783

-30.609

Het positieve saldo van € 30.609.000 is opgebouwd is uit een structureel voordeel van € 23.826.000 en een incidenteel voordeel van € 6.783.000