Cultuur, sport en recreatie

Lasten * € 1.000

19.018

Baten * € 1.000

3.629

Percentage van totale uitgaven

6%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om in te wonen en werken. Mede daarom investeert Gouda in de samenwerking in de binnenstad en de instandhouding van het cultureel erfgoed. Gouda 750 vormde een rode draad in 2022. Vele culturele organisaties, van groot tot klein, leverden een belangrijke bijdrage aan de viering van het jubileumjaar. Vanuit toerisme is ingezet op herstel van het aantal bezoekers na corona. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en campagnes en promotie zijn samen met partners vorm gegeven zodat een groter mediabereik gerealiseerd kon worden. Het aantal bezoekers laat al herstel zien richting de situatie voor corona. Gouda 750 heeft hierbij een katalyserende rol vervuld. Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, zowel via het sporten als via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven.

Wat heeft Gouda bereikt?

Cultuur: De Cultuurnota 2023-2027 “Gouda Sterker met Cultuur” is vastgesteld en Rijksherstelmaatregelen cultuur zijn opnieuw uitgevoerd.

Sport: De Goudse Sportraad werd opgericht en meer dan 120 Gouwenaren gingen dankzij het Volwassenenfonds sporten.

Toerisme en recreatie: De bij Cheese Valley betrokken gemeenten zetten de samenwerking voort in de vorm van een stichting en verstevigen de samenwerking met private partners. De kaders en prioriteiten voor de reserve Waterfonds zijn onderzocht en begin 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Gouda750: De activiteiten in het feestjaar Gouda 750 hebben vele organisaties en tienduizenden inwoners van Gouda met hun stad verbonden. Hoogtepunten waren het bezoek van Koning Willem-Alexander en een zinderend slotfeest.

Binnenstad: Samen met SBG is het Meerjarenprogramma binnenstad 2022-2026 opgesteld. De Horecavisie (Binnenstad) Gouda 2022-2028 is vastgesteld.

Cultuurhistorie: Dankzij de Regeling Gevelherstel Gouda 750 stond de stad er tijdens het feestjaar verzorgd bij. De instandhouding en verduurzaming van de historische panden krijgt constante aandacht en worden onder andere ondersteund door subsidieregelingen. Er is samen met de stad een ruimtelijke visie voor het stadhuis opgesteld.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

852000
Ontvangen bijdragen uit de stad in het kader van Gouda 750 in geld en in natura
8%
Leegstand Binnenstad (2022)
50,4 =
Percentage inwoners dat voldoet aan landelijke Beweegrichtlijn; geen nieuwe gegevens beschikbaar