Leningenportefeuille

In 2022 is, evenals in voorgaande jaren, de kortlopende financieringsbehoefte gedekt met kasgeldleningen. Deze kasgeldleningen werden tot september 2022 gesloten tegen negatieve rente. Kasgeldleningen vanaf september kenden een positieve rente.

Het college heeft het beheersen van de schuldpositie als belangrijke opgave benoemd. In dit verband is een dalend schuldenplafond vastgelegd van € 315 miljoen op 31 december 2018 en daarna een jaarlijkse verlaging volgens de volgende reeks: € 310 miljoen per ultimo 2019, € 305 miljoen per ultimo 2020, € 300 miljoen per ultimo 2021 en € 295 miljoen per ultimo 2022.

Opgenomen gelden (o/g)

Onderstaand een overzicht van de mutaties in de leningenportefeuille opgenomen langlopende financiering en opgenomen en uitgezette kortlopende financiering. Uit de tabel kan ook de gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen worden afgeleid.

Opgenomen gelden (o/g)

Bedragen * € 1.000.000

Begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil

Stand per 1 januari

Langlopende financiering

251,0

251,0

0,0

Kortlopende financiering

37,1

33,6

-3,5

Uitzetting in 's Rijkskist

-40,0

-40,0

0,0

Omvang leningenportefeuille/bancaire schuldpositie

248,1

244,6

-3,5

Aflossingen en herfinanciering

Langlopende financiering - reguliere aflossingen

-16,4

-16,4

0,0

Langlopende financiering - extra aflossingen

0,0

0,0

0,0

Langlopende financiering - nieuwe leningen

0,0

0,0

0,0

Kortlopende financiering - mutatie gedurende het jaar

33,7

-29,4

-63,1

Uitzetting in ' S Rijks Schatkist - mutatie gedurende het jaar

0,0

40,0

40,0

Mutaties in leningenportefeuille/bancaire schuldpositie

17,3

-5,8

-23,1

Stand 31 december

Langlopende financiering

234,6

234,6

0,0

Kortlopende financiering

70,8

4,2

-66,6

Uitzetting in 's Rijks schatkist

-40,0

0,0

40,0

Omvang leningenportefeuille/bancaire schuldpositie

265,4

238,8

-26,6

Schuldenplafond

295,0

295,0

Ruimte onder het schuldenplafond

29,6

56,2

Gemiddelde rente opgenomen gelden per 31 december

2,80%

2,80%

0,00%

De omvang van de bancaire schuldpositie bedraagt op 31 december 2022 € 238,8 miljoen, € 26,6 miljoen lager dan de omvang waar in het najaar 2021, bij het opstellen van de begroting 2022, van werd uitgegaan. Belangrijkste oorzaak is dat voordelen die bij de begrotingswijzigingen 2022 zijn verwerkt ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 (najaar 2021) nog niet bekend waren.

In bovenstaand overzicht (kolom “verschil”) is de strategie herkenbaar dat in 2022 is gekozen om de uitzetting van € 40 miljoen in ’s Rijks Schatkist geheel aan te wenden ter dekking van de kortlopende financieringsbehoefte. Reden hiervoor is dat vanaf september 2022 het aantrekken van kortlopende financiering hogere rentepercentages vroeg dan het rendement op de uitzetting van overtollige middelen in ’s Rijks Schatkist.

In 2022 is een drietal langlopende geldleningen gesloten voor in totaal € 22,0 miljoen waarvan de storting plaatsvindt in de jaren 2023, 2025 en 2026. Hiermede is een gedeelte van het renterisico van de in de toekomst aan te trekken benodigde geldleningen beheerst. Omdat deze leningen niet in 2022 zijn gestort maken deze geen deel uit van bovenstaand overzicht.

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de bancaire schuld over de afgelopen 10 jaar.