Balans per 31 december 2022: passiva

PASSIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2021

ultimo

2022

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

85.411

109.694

Algemene reserve

34.683

39.565

Bestemmingsreserves

37.331

39.519

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

13.397

30.609

Voorzieningen

39.684

30.013

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

5.914

7.338

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

9.381

5.711

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

24.389

16.964

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

251.144

234.557

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

250.981

234.574

- overige binnenlandse sectoren

18

13

- waarborgsommen

145

-31

TOTAAL VASTE PASSIVA

376.239

374.264

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

53.990

40.934

Kasgeldleningen

32.000

9.000

Banksaldi

1.614

0

Overige schulden

20.376

31.934

Overlopende passiva

30.938

27.864

Nog te betalen bedragen

21.728

15.675

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- EU

113

0

- Rijk

5.345

7.557

- Overige Nederlandse overheidslichamen

129

1.450

Overige vooruit ontvangen bedragen

3.622

3.182

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

84.928

68.798

TOTAAL GENERAAL

461.167

443.061

BORG- EN GARANTSTELLINGEN

28.804

30.054