WNT-verantwoording 2022 gemeente Gouda

De WNT is van toepassing op de gemeente Gouda. Het voor de gemeente Gouda toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 gebaseerd op het algemeen maximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2022

Naam (bedragen x € 1)

R.C. Bakker

E.J. Karman Moerman

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

148.260

102.066

Beloningen betaalbaar op termijn

22.870

18.212

Subtotaal

171.130

120.278

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

171.130

120.278

De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2021

Naam (bedragen x € 1)

E.M. Branderhorst

R.C. Bakker

E.J. Karman Moerman

Functiegegevens

gemeentesecretaris

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling

01/01 - 28/02

01/10 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

34.497

35.528

98.406

Beloningen betaalbaar op termijn

3.692

5.647

18.381

Subtotaal

38.189

41.175

116.787

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

33.784

52.679

209.000

Bezoldiging

38.189

41.175

116.787

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2021

Naam (bedragen x € 1)

B. van Spréw

Functiegegevens

gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/03 - 30/09

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

7,0

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

793

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 199

Maxima op basis van de normbedragen per maand

187.200

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

157.807

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja, namelijk € 145

Bezoldiging in de betreffende periode

114.985

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

114.985

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

114.985

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.