Taakvelden

Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving hoofdtaakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal Domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De jaarrekening 2022 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2020

Rekening 2021

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

3.860

4.316

4.757

5.658

5.353

304

0.10 Mutaties reserves

8

7.051

12.191

6.890

15.832

15.735

97

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

11.793

0

0

10.455

0

10.455

0.2 Burgerzaken

7

1.963

2.472

2.194

2.399

2.443

-45

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

5.916

5.287

5.082

4.754

3.148

1.607

0.4 Overhead

7

21.962

24.608

24.999

23.681

25.599

-1.918

0.5 Treasury

8

-883

-1.129

-1.994

-1.716

-1.841

125

0.61 OZB woningen

8

727

249

246

245

235

10

0.62 OZB niet-woningen

8

189

234

232

230

240

-9

0.63 Parkeerbelasting

8

123

51

67

61

172

-111

0.64 Belastingen overig

8

80

121

82

46

50

-4

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

8

0

0

0

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

8

1.030

536

1.804

650

407

244

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

96

104

0

145

183

-38

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

5.419

5.193

5.275

5.309

5.325

-16

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

4.850

5.972

5.275

5.653

6.015

-361

2.1 Verkeer en vervoer

3

17.755

16.149

15.699

17.530

16.844

686

2.2 Parkeren

3

1.174

1.091

1.211

1.087

1.052

35

2.3 Recreatieve havens

5

260

252

271

415

435

-20

2.4 Economische havens en waterwegen

1

921

1.064

1.174

1.391

1.275

116

2.5 Openbaar vervoer

3

114

112

111

111

111

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

164

1.565

824

379

318

61

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

205

223

227

209

242

-33

3.4 Economische promotie

1

2.220

3.066

3.028

3.837

3.957

-120

4.2 Onderwijshuisvesting

1

6.949

9.368

7.360

8.203

7.842

362

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

7.500

7.995

10.358

11.024

9.830

1.194

5.1 Sportbeleid en activering

5

6.691

6.536

6.784

7.033

6.651

383

5.2 Sportaccommodaties

5

2.781

2.713

2.813

2.759

2.767

-9

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

3.922

4.797

3.812

5.402

4.590

813

5.4 Musea

5

2.186

2.249

2.287

2.215

2.208

7

5.5 Cultureel erfgoed

5

1.326

550

607

792

304

488

5.6 Media

5

1.919

1.960

2.062

2.062

2.064

-2

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

4.998

5.168

8.030

7.361

6.484

877

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

8.193

8.907

8.391

14.809

13.334

1.476

6.2 Wijkteams

4

6.454

4.284

4.381

4.357

4.460

-104

6.3 Inkomensregelingen

4

42.298

37.388

32.033

40.944

40.018

925

6.4 Begeleide participatie

4

11.551

9.843

10.407

10.081

9.774

307

6.5 Arbeidsparticipatie

4

3.306

5.404

5.469

6.866

7.412

-546

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.976

2.769

3.101

3.820

3.889

-69

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

15.063

16.560

14.806

15.619

16.426

-806

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

22.787

26.499

25.662

26.549

28.826

-2.277

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

21.037

20.525

20.639

20.930

19.324

1.606

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

4.356

4.231

4.391

4.788

4.525

263

7.1 Volksgezondheid

4

2.809

2.876

2.924

3.037

2.745

293

7.2 Riolering

2

17.275

15.971

17.071

14.256

15.386

-1.130

7.3 Afval

2

9.088

9.605

10.284

9.794

9.426

367

7.4 Milieubeheer

2

2.568

2.931

2.449

4.204

3.273

930

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

32

49

34

34

48

-14

8.1 Ruimtelijke ordening

3

2.597

2.966

1.751

3.430

4.767

-1.337

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

10.150

10.507

9.973

8.410

12.720

-4.311

8.3 Wonen en bouwen

3

4.200

5.413

3.710

7.059

5.548

1.511

Totaal lasten

312.001

311.793

299.042

344.197

331.934

12.263

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2020

Rekening 2021

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

-76

-603

-61

-66

-1.059

992

0.10 Mutaties reserves

8

-12.151

-18.136

-10.975

-24.769

-22.061

-2.708

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

0

0

-4.046

751

0

751

0.2 Burgerzaken

7

-836

-1.034

-1.020

-1.032

-1.122

90

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-5.740

-4.018

-4.000

-4.155

-5.413

1.257

0.4 Overhead

7

-3.743

-4.069

-4.290

-3.696

-3.573

-124

0.5 Treasury

8

-277

-354

-301

-419

-530

111

0.61 OZB woningen

8

-7.485

-8.613

-8.742

-8.742

-8.929

187

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.796

-7.768

-8.497

-8.497

-8.207

-289

0.63 Parkeerbelasting

8

-3.435

-3.695

-4.036

-3.594

-4.706

1.113

0.64 Belastingen overig

8

-2.356

-2.486

-489

-489

-535

46

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

8

-169.586

-174.680

-166.282

-194.461

-198.620

4.158

0.8 Overige baten en lasten

8

-1.785

-1.594

-2.445

-2.892

-2.882

-10

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-98

-39

-48

-48

-81

32

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-171

-422

-78

-305

-283

-23

2.1 Verkeer en vervoer

3

-1.769

-1.169

-118

-488

-939

451

2.2 Parkeren

3

-2

0

-10

-585

-692

107

2.3 Recreatieve havens

5

-95

-111

-108

-108

-101

-7

2.4 Economische havens en waterwegen

1

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

3

0

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-118

-1.519

-756

-100

-80

-20

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-126

-109

-153

-153

-139

-15

3.4 Economische promotie

1

-542

-959

-770

-1.575

-1.701

125

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-340

-2.578

-312

-425

-515

90

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-5.631

-5.778

-7.422

-7.493

-7.016

-478

5.1 Sportbeleid en activering

5

-733

-547

-640

-980

-1.030

50

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.560

-2.467

-2.565

-2.565

-2.495

-70

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

-1

-75

0

-310

-2

-308

5.4 Musea

5

0

0

0

0

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

5

0

0

0

0

0

0

5.6 Media

5

0

0

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-257

-158

-100

-100

-188

88

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-892

-894

-781

-5.697

-9.469

3.772

6.2 Wijkteams

4

0

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

4

-36.860

-30.644

-25.413

-27.843

-25.936

-1.907

6.4 Begeleide participatie

4

0

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-256

-385

0

-705

-1.598

893

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

0

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-354

-646

-442

-442

-1.885

1.442

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

-57

-22

0

0

-485

485

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-1.250

-644

-500

-500

-342

-158

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-184

-184

-184

-184

-185

2

7.1 Volksgezondheid

4

0

0

0

0

0

0

7.2 Riolering

2

-19.256

-18.115

-18.920

-17.943

-18.148

205

7.3 Afval

2

-11.640

-11.499

-12.004

-11.513

-11.681

168

7.4 Milieubeheer

2

-399

-774

0

-940

-884

-57

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

0

0

0

0

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-143

-2.090

-82

-252

-2.115

1.863

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

-9.845

-12.914

-9.973

-5.750

-9.993

4.243

8.3 Wonen en bouwen

3

-3.155

-3.398

-2.476

-5.127

-6.925

1.798

Totaal baten

-312.001

-325.190

-299.042

-344.197

-362.543

18.346

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtaakvelden voor de jaarschijf 2022. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie, werk en onderwijs

1.275

4.516

17.672

23.463

02 Energie en klimaat

28.085

28.085

03 Wonen en leefomgeving

3.148

18.006

6.484

23.035

50.673

04 Sociaal domein

147.987

2.793

150.780

05 Cultuur, sport en recreatie

435

18.584

19.018

06 Leefbaarheid en veiligheid

11.340

11.340

07 Bestuur en organisatie

7.797

7.797

Overhead

25.599

25.599

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-555

-555

Mutaties reserves i.v.m. programma's

15.735

15.735

Saldo rekening

0

0

Subtotaal lasten

51.723

11.340

19.715

4.516

17.672

25.068

147.987

30.878

23.035

331.934

Baten

01 Economie, werk en onderwijs

0

-1.920

-7.531

-9.451

02 Energie en klimaat

-30.712

-30.712

03 Wonen en leefomgeving

-5.413

-1.631

-188

-19.032

-26.264

04 Sociaal domein

-39.900

0

-39.900

05 Cultuur, sport en recreatie

-101

-3.528

-3.629

06 Leefbaarheid en veiligheid

-363

-363

07 Bestuur en organisatie

-2.181

-2.181

Overhead

-3.573

-3.573

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-224.409

-224.409

Mutaties reserves i.v.m. programma's

-22.061

-22.061

Saldo rekening

0

Subtotaal Baten

-257.637

-363

-1.732

-1.920

-7.531

-3.716

-39.900

-30.712

-19.032

-362.543

Resultaat

-205.914

10.976

17.983

2.597

10.141

21.352

108.088

166

4.003

-30.609