Sociaal domein

Lasten * € 1.000

150.780

Baten * € 1.000

39.900

Percentage van totale uitgaven

48%

Waar staat het programma voor?

De grote verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad; hoe kunnen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving; hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen netwerk, expertise, voorkeuren en ervaring; voor welke kwaliteit van zorg en ondersteuning staan we; hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein; en hoe zorgen we voor normalisatie en demedicalisering; hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van opgroeien in armoede. Dit is een greep uit de vraagstukken waar in het afgelopen jaar aan is gewerkt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Iedereen kan meedoen
Bereikte resultaten van de Lokale Inclusie Agenda ‘Onbeperkt meedoen’ (LIA) zijn onder andere de aanstelling van een coördinator Toegankelijkheid, de opzet van het Antidiscriminatie Platform Gouda en de ondertekening van het Regenboog Stembusakkoord. De dienstverlening op het gebied van werk is uitgebreid met een wekelijkse Werkcafé in het Huis van de Stad.
Inzetten op kansengelijkheid
Bijna alle acties uit het Gouds Preventieakkoord zijn uitgevoerd.
Driekwart van de trajecten schuldhulpverlening wordt met een positief resultaat afgerond. Via de Brede School was huiswerkbegeleiding in 2022 tegen een kleine ouderbijdrage op 2 locaties in Gouda beschikbaar. Vanwege de gestegen kosten voor levensonderhoud en energie, heeft de gemeente voor mensen met een laag inkomen in 2022 een eenmalige energietoeslag van €1.300 verstrekt en een zogenaamd Winterplan samengesteld met een aanvullend pakket van (nood)maatregelen, waaronder een hoger jeugdtegoed. Ook zijn voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen meer tegoedbonnen voor sportieve en culturele activiteiten verzilverd.
Passende zorg en ondersteuning
Beschut Wonen is uitgebreid met een nieuwe locatie in Westergouwe. Het project Wonen Eerst is gestart. Tot nu hebben 3 dakloze inwoners een huis gekregen. Er zijn diverse maatregelen genomen om de uitgaven aan maatwerk jeugdhulp en Wmo te beheersen. Hierdoor is tevens de kwaliteit van de toegang versterkt.
Integrale dienstverlening
De cliënttevredenheid is op bijna alle onderdelen van de dienstverlening hoger dan vorig jaar.
Opvang en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen
In de eerste helft van 2022 is de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne verzorgd. Er is in korte tijd een opvanglocatie geregeld waar nu 272 bedden beschikbaar zijn. Er verblijven ook nog ongeveer 70 mensen bij zo'n 35 gastgezinnen in Gouda. De gemeente heeft verder gezorgd voor de uitbetaling van het leefgeld, medische en sociale ondersteuning en activiteiten voor kinderen en volwassenen en onderwijs voor anderstaligen aangeboden.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

465
Afname aantal langdurig bijstandgerechtigden met 465
aantal woningen doelgroep gerealiseerd: 60 flexwoningen.
66%=
Gelijk blijven kosten jeugdhulp