Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering zijn:

  • De omvang van de bancaire schuldpositie per 31-12-2022 bedraagt € 238,9 miljoen en ligt ruim onder het schuldenplafond van € 295 miljoen

  • De omvang van de bancaire schuldpositie per 31-12-2022 ligt € 5,7 miljoen lager dan eind 2021 en is € 26,6 miljoen lager dan waar in de primitieve begroting van werd uitgegaan.

  • In 2022 is een drietal langlopende geldleningen voor in totaal € 22,0 miljoen gesloten waarvan de storting plaatsvindt in de jaren 2023, 2025 en 2026. De rentepercentages van deze leningen zijn al vastgelegd, om toekomstig renterisico te beperken.

  • Van een tweetal leningen, waarvan de rente in de jaren 2024 en 2025 contractueel aan herziening toe was, is in 2022 het in 2024/2025 geldende rentepercentage reeds vastgelegd. Hiermee is het renterisico van de herziening over schuldrest van beide leningen (€ 10,2 miljoen) beheerst.

  • Het renteresultaat bedraagt € 1,4 miljoen (23 %); hiermee wordt voldaan aan BBV-normering.

  • Er is voldaan aan de voorschriften vanuit de wet Fido (kasgeldlimiet en renterisiconorm).