Beleid

Het financieringsbeleid wordt uitgevoerd door de treasury van de afdeling Financiën en gedurende het jaar getoetst door het treasury comité. Het treasuryproces wordt in control gehouden door een adequate administratieve organisatie en interne controle. Dit is vastgelegd in het handboek treasury en het handboek borgstellingen. Het financieringsbeleid is erop gericht een efficiënte financiering te realiseren. De gemeente doet dat door op grond van de liquiditeitsplanning en de analyse van de meerjarige financieringsbehoefte te streven naar een optimale verhouding tussen kortlopende en langlopende financieringsmiddelen, rekening houdend met marktontwikkelingen.

Bij de begroting 2022 zijn de volgende doelstellingen van treasurybeheer en beleid vastgelegd:

Prioriteiten

Doelstelling

Realisatie

Beheersen omvang leningenportefeuille

Blijven onder het schuldenplafond 31-12-2022 van € 295 miljoen  

Met werkelijke schuldpositie van € 238,9 miljoen op 31-12-2022 ruim binnen de doelstelling gebleven.

Beheersen financieringsbehoefte

  • Kasgeldlimiet: 8,5%

  • Renterisiconorm op vaste schuld: 20%

  • Limiet schatkistbankieren 2%

  • Kasgeldlimiet < 8,5%

  • Renterisico vaste schuld < 20%

  • Limiet < 2%

Beheersen renterisico's

Zo goedkoop mogelijk en ≤ de rekenrente uit de begroting financieren in combinatie met het tijdig signaleren en beperken van risico’s.

  • De financieringsbehoefte is waar mogelijk met kort geld gedekt, binnen de wettelijke kaders van de kasgeldlimiet.

  • In 2022 is een drietal langlopende geldleningen aangetrokken die in 2023, 2025 en 2026 worden gestort. De rentepercentages van deze leningen zijn al vastgelegd waarmee het renterisico is gemitigeerd.

  • In 2022 is van een tweetal leningen waarvan de rente in 2024 en 2025 contractueel aan herziening toe waren het dan geldende rentepercentage al vastgelegd. Het renterisico is hiermede beheerst.

Onderhouden administratieve organisatie van de treasuryfunctie

In control houden van de treasuryfunctie.

De in 2022 uitvoerde treasury transacties zijn conform de vastgelegde processen in het treasurystatuut en de handboeken treasury en borgstellingen.

Onderhouden cashflowprognose

De cashflowprognoses met een horizon van < 2 jaar is voldoende betrouwbaar.

Cashflowprognose is voldoende betrouwbaar voor beheersing van het wettelijk kader. De gerealiseerde uitgaande cashflow is desondanks vaak lager dan geprognotiseerd.

Duurzaamheid

In het treasurystatuut is vastgelegd dat de gemeente Gouda streeft naar de aanschaf en het gebruik van duurzame financiële producten en de samenwerking met duurzame, financiële instellingen. De in 2022 gesloten geldleningen hebben voornamelijk via BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank plaatsgevonden.

Beide banken voeren een actief beleid op het gebied duurzaamheid. Dit beleid wordt op de websites en in de jaarverslagen uitvoering toegelicht.