Overzicht van baten en lasten

Aanvankelijk was het saldo van de begroting 2022, zoals door de raad vastgesteld in het najaar van 2021, € 4.046.000 negatief. In de loop van het jaar heeft de raad twee bestuursrapportages vastgesteld en zijn diverse raadsbesluiten genomen met financiële gevolgen. Na verwerking van deze besluiten in 2022 bedroeg het verwachte resultaat € 11.206.000 positief. Uiteindelijk sluit de jaarrekening 2022 met een voordelig resultaat van € 30.609.000. Zie de navolgende overzichten.

Van elk programma en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten, de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo bij een programma in de kolom "Jaarrekening 2022" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gevolg is ook dat het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van - € 24.282.000 positief is.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

01. Economie, werk en onderwijs

Lasten

22.970

25.042

23.463

1.580

V

Baten

-9.414

-9.747

-9.451

-297

N

Saldo

13.556

15.295

14.012

1.283

V

02. Energie en klimaat

Lasten

29.804

28.253

28.085

168

V

Baten

-30.924

-30.396

-30.712

316

V

Saldo

-1.119

-2.143

-2.627

484

V

03. Wonen en leefomgeving

Lasten

45.567

49.742

50.673

-931

N

Baten

-16.759

-16.458

-26.264

9.807

V

Saldo

28.808

33.284

24.409

8.875

V

04. Sociaal domein

Lasten

132.238

151.834

150.780

1.054

V

Baten

-27.320

-35.371

-39.900

4.528

V

Saldo

104.918

116.463

110.881

5.583

V

05. Cultuur, sport en recreatie

Lasten

18.635

20.678

19.018

1.660

V

Baten

-3.314

-3.963

-3.629

-334

N

Saldo

15.321

16.715

15.390

1.325

V

06. Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

10.551

10.962

11.340

-377

N

Baten

-126

-354

-363

10

V

Saldo

10.424

10.608

10.976

-368

N

07. Bestuur en organisatie

Lasten

31.951

31.737

33.395

-1.658

N

Baten

-5.371

-4.795

-5.754

959

V

Saldo

26.580

26.942

27.641

-699

N

08. Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

436

-338

-555

217

V

Baten

-190.793

-219.095

-224.409

5.314

V

Saldo

-190.356

-219.433

-224.965

5.532

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Lasten

292.152

317.911

316.199

1.711

V

Baten

-284.020

-320.179

-340.482

20.303

V

Saldo

8.132

-2.268

-24.282

22.014

V

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen leiden tot hogere baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel waarin de onttrekkingen zijn vermeld met een -teken.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

Storting in reserves P 01

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 02

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 03

Lasten

3.533

6.615

6.518

97

V

Storting in reserves P 04

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 05

Lasten

1.000

1.000

1.000

0

Storting in reserves P 06

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 07

Lasten

557

557

557

0

Storting reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

1.800

7.660

7.660

0

Totaal toevoeging reserves

Totaal

6.890

15.832

15.735

97

V

Onttrekking reserves P 01

Baten

-148

-456

-188

-268

N

Onttrekking reserves P 02

Baten

-1.000

-1.400

-1.400

0

Onttrekking reserves P 03

Baten

-4.849

-14.437

-12.089

-2.348

N

Onttrekking reserves P 04

Baten

-3.104

-5.935

-5.935

0

V

Onttrekking reserves P 05

Baten

-1.008

-1.159

-1.151

-8

N

Onttrekking reserves P 06

Baten

-201

-200

-200

0

Onttrekking reserves P 07

Baten

-664

-664

-580

-84

N

Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

0

-519

-519

0

Totaal onttrekking reserves

Totaal

-10.975

-24.769

-22.061

-2.708

N

Gerealiseerd saldo mutaties reserves

Saldo

-4.085

-8.938

-6.326

-2.611

N

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 30.609.000 positief (in 2021: € 13.397.000 positief). De begroting na wijziging 2022 sloot met een saldo van € 11.206.000 positief. Het uiteindelijke rekeningresultaat valt daardoor € 19.403.000 hoger uit dan geraamd in de laatste begrotingswijziging.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

8.132

-2.268

-24.282

22.014

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-4.085

-8.938

-6.326

-2.611

N

Gerealiseerd resultaat

4.046

-11.206

-30.609

19.403

V

Algemene dekkingsmiddelen

Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:

  • lokale heffingen

  • algemene uitkeringen

  • dividend

  • saldo financieringsfunctie

  • overige algemene dekkingsmiddelen.

Zie daartoe de volgende overzichten.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury

Lasten

-1.994

-1.716

-1.841

125

0.5 Treasury

Baten

-301

-419

-530

111

Saldo

-2.295

-2.135

-2.371

236

0.61 OZB woningen

Lasten

246

245

235

10

0.61 OZB woningen

Baten

-8.742

-8.742

-8.929

187

Saldo

-8.496

-8.497

-8.694

197

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

232

230

240

-9

0.62 OZB niet-woningen

Baten

-8.497

-8.497

-8.207

-289

Saldo

-8.265

-8.266

-7.967

-299

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

67

61

172

-111

0.63 Parkeerbelasting

Baten

-4.036

-3.594

-4.706

1.113

Saldo

-3.969

-3.533

-4.535

1.002

0.64 Belastingen overig

Lasten

82

46

50

-4

0.64 Belastingen overig

Baten

-489

-489

-535

46

Saldo

-407

-443

-485

42

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Baten

-166.282

-194.461

-198.620

4.158

Saldo

-166.282

-194.461

-198.620

4.158

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

1.804

650

407

244

0.8 Overige baten en lasten

Baten

-2.445

-2.892

-2.882

-10

Saldo

-641

-2.242

-2.475

234

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Lasten

0

145

183

-38

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

145

183

-38

Totaal saldo taakvelden

-190.356

-219.433

-224.965

5.532

Dividend

Deze baten zijn onderdeel van taakveld 0.5 Treasury en laten zich als volgt specificeren.

Dividend (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

0

0

0

0

Baten

-100

-188

-188

0

Saldo van baten en lasten

-100

-188

-188

0

Het werkelijk saldo van de ontvangen dividenden wijkt ten opzichte van de begroting na wijziging per saldo niet af.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is eveneens een onderdeel van taakveld 0.5 Treasury. Het bestaat uit de ontvangen rentebaten over de uitzettingen, alsmede de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant. Voornoemde baten en lasten laten zicht als volgt specificeren.

Saldo financieringsfunctie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

-2.029

-1.744

-1.848

104

Baten

-196

-231

-341

110

Saldo van baten en lasten

-2.225

-1.975

-2.189

214

Het werkelijk saldo van de financieringsfunctie wijkt ten opzichte van de begroting na wijziging per saldo af met € 214.000 voordelig.

Oorzaken:

  • Hogere rentebaten op aangetrokken kasgeld onder andere als gevolg van het aantrekken tegen negatieve rente € 127.000.

  • Hogere doorbelasting van rente aan producten investeringen en grondexploitaties € 133.000.

  • Overige verschillen, per saldo nadelig € 46.000.

Overhead

Conform de wettelijke bepalingen worden de gerealiseerde overheadkosten expliciet in beeld gebracht als onderdeel van het Overzicht van baten en lasten. In Gouda zijn de overheadkosten geplaatst onder programma 7 Bestuur en organisatie. Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Overhead (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

0.4 Overhead - Lasten

24.999

23.681

25.599

-1.918

0.4 Overhead - Baten

-4.290

-3.696

-3.573

-124

Saldo

20.709

19.984

22.026

-2.041

Onvoorzien

Het BBV schrijft ook voor om afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien. Op de post onvoorzien staat het algemene budget voor onvoorziene uitgaven.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

Onvoorzien

Lasten

151

0

0

0

De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2022 besloten tot aframing van de post voor onvoorzien naar nihil.