Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

45.567

49.742

50.673

-931

Baten

-16.759

-16.458

-26.264

9.807

Saldo van baten en lasten

28.808

33.284

24.409

8.875

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.533

6.615

6.518

97

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.849

-14.437

-12.089

-2.348

Gerealiseerd resultaat

27.493

25.462

18.838

6.624

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, baten en het saldo weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

5.082

4.754

3.148

1.607

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Baten

-4.000

-4.155

-5.413

1.257

Saldo

1.083

599

-2.265

2.864

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten

15.699

17.530

16.844

686

2.1 Verkeer en vervoer

Baten

-118

-488

-939

451

Saldo

15.581

17.042

15.904

1.137

2.2 Parkeren

Lasten

1.211

1.087

1.052

35

2.2 Parkeren

Baten

-10

-585

-692

107

Saldo

1.201

502

360

142

2.5 Openbaar vervoer

Lasten

111

111

111

0

2.5 Openbaar vervoer

Baten

0

0

0

0

Saldo

111

111

111

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

Lasten

8.030

7.361

6.484

877

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

Baten

-100

-100

-188

88

Saldo

7.930

7.261

6.296

965

8.1 Ruimtelijke ordening

Lasten

1.751

3.430

4.767

-1.337

8.1 Ruimtelijke ordening

Baten

-82

-252

-2.115

1.863

Saldo

1.669

3.178

2.652

526

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

9.973

8.410

12.720

-4.311

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

Baten

-9.973

-5.750

-9.993

4.243

Saldo

0

2.660

2.727

-68

8.3 Wonen en bouwen

Lasten

3.710

7.059

5.548

1.511

8.3 Wonen en bouwen

Baten

-2.476

-5.127

-6.925

1.798

Saldo

1.234

1.932

-1.377

3.309

Totaal saldo taakvelden

28.808

33.284

24.409

8.875

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.864

V

De lasten van de gebouwen waren lager dan begroot door een aantal incidentele voordelen. De kapitaalslasten zijn lager doordat een aantal investeringen later opgeleverd zijn. Ook was er een niet begrote verkoopopbrengst.

357

V

De huuropbrengsten waren hoger dan verwacht met name door een correctie op de huurkorting 2021.

317

V

Met name door de vrijval van de voorzieningen, ontstaat een voordeel op groot onderhoud gebouwen. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 4.3.3.

2.238

V

Diverse kleine verschillen.

48

N

2.1 Verkeer en vervoer

1.137

V

De kosten voor dagelijks onderhoud openbare verlichting vallen hoger uit dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt doordat meer personeel is ingehuurd dan geraamd.

122

N

De kosten voor dagelijks onderhoud grijs zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door minder meldingen voor herstel op straatwerk, minder storingen bij bruggen en door lagere kosten voor inhuur dan verwacht.

640

V

Voor straatreiniging vallen de kosten hoger uit dan verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe DVO Straatreining per 2022. Daardoor wijkt het bedrag af van wat op basis van voorgaande jaren begroot was.

287

N

Initieel werd er in de 2e bestuursrapportage 2022 van uitgegaan dat de ontwikkeling aan het zuidelijk stationsgebied financieel zou zijn afgerond in het jaar 2022. De laatste afrekeningen zullen echter pas plaatsvinden in het jaar 2023. Tegenover dit voordeel onttrekken we minder uit de reserve zuidelijk stationsgebied. Daardoor is het effect op het resultaat van jaarrekening nihil.

534

V

Duurzaam Veilig: een voordeel van € 241.000 heeft betrekking op de in 2022 niet bestede middelen Klimaatakkoord. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de nog in te stellen reserve Klimaat en Energie.

241

V

Er is minder schade geweest door vandalisme dan verwacht. Hierdoor vallen de lasten op verkeersmaatregelen lager uit dan geraamd.

55

V

Diverse kleine verschillen.

76

V

2.2 Parkeren

142

V

Exploitatie Stationsgarage: het voordeel wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de dotatie aan en de vrijval van de onderhoudsvoorziening Stationsgarage. Bij de voorstellen voor resultaatbestemming 2022 zal worden voorgesteld het bedrag ad, € 316.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen Reserve Onderhoud Stationsgarage.

183

V

Parkeerbeleid en parkeertaken derden: nadeel door tijdelijke inhuur fiscalisten, vooruitlopend op de inzet van de scanauto.

33

N

Diverse kleine verschillen.

8

N

2.5 Openbaar vervoer

0

V

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

965

V

Groenfonds: ten opzichte van de begroting zijn minder kosten gemaakt door temporisering van groenfondsprojecten. Een identiek nadeel doet zich voor bij de onttrekking aan de reserve groenfonds. Deze is lager dan begroot.

654

V

Een budget voor organisatiewijzigingen is dit jaar niet benut. De verwachting was dat dit nodig zou zijn om knelpunten in de organisatie op het gebied van openbare ruimte op te lossen maar die zijn dit jaar op andere manieren ondervangen.

173

V

Diverse kleine verschillen.

118

V

Ontvangst bijdrage Groenfonds: in verband met afkoop Groen is een bedrag van € 20.000 ontvangen. Voorgesteld wordt om dit bedrag (bij de resultaatbestemming JR2022) te doteren aan de reserve groenfonds.

20

V

8.1 Ruimtelijke ordening

526

V

Vanuit de afgesloten grondexploitatie Middenwillens zijn er nog enkele nagekomen verkopen.

146

V

Ruimtelijke Plannen: het voordeel wordt voornamlijk veroorzaakt door de niet-begrote planologie-leges . Ook ontstond er een voordeel op de toegerekende interne personeelskosten. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen ter dekking van de implementatiekosten Omgevingswet.

209

V

Programmabudget Omgevingswet - voorgesteld wordt om het voordeel op de programmagelden implementatie Omgevingswet opnieuw beschikbaar te stellen

74

V

Diverse kleine verschillen.

97

V

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

68

N

De grondexploitatie Bolwerk is reeds enige jaren geleden afgesloten. Voor de nog uit te voeren civieltechnische werken in de openbare ruimte en bijbehorende plankosten is een afzonderlijke reserve. De werkzaamheden voor het woonrijp maken van de openbare ruimte zijn eerder uitgevoerd dan vooraf gedacht.
Oorspronkelijk was dit werk pas in 2023 voorzien en begroot maar het werk is eind 2022 opgestart. In 2022 zijn werkzaamheden voor een bedrag van afgerond € 131.000 uitgevoerd.
Daarom wordt voorgesteld deze lasten, conform het doel en bestemming van deze reserve, te dekken uit de Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk.

131

N

In het najaar van 2022 heeft de raad ingestemd met GREX WG overig. Het effect van de rentetoerekening aan de grex was begroot op taakveld 8.2 maar wordt in de jaarrekening verantwoord onder taakveld 0.5.

66

V

Diverse kleine verschillen.

3

N

8.3 Wonen en bouwen

3.309

V

WonenBovenWinkels: ter dekking van in het verleden aangegane betalingsverplichtingen WonenBovenWinkels wordt voorgesteld om een bedrag van € 80.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.

80

V

Bouwvergunningen: de legesinkomsten zijn aanzienlijk hoger ten opzichte van de aangepaste begroting bij de tweede bestuursrapportage. Dat heeft deels te maken met een aantal vergunde grotere bouwprojecten 2022 waarbij toen voorzien was dat deze in 2023 vergund zouden worden. Dat geldt ook voor de verschuiving van het verlenen van een bouwvergunning voor Westergouwe.

2.347

V

Wijkontwikkeling: bij zuidelijk stempel oost bleek meer tijd nodig om klimaatbestendige ontwerpen op te stellen. Hierdoor is het bouwrijp maken later gestart en betalen de woningcorporaties ook later de bijdrages voor bouwrijp maken.

97

N

Bij versnelling woningbouw zijn voor het volledige budget beschikkingen afgegeven.
De subsidies worden in termijnen verstrekt. Bij enkele projecten is de beoogde mijlpaal in 2022 niet bereikt. Voor deze projecten is / wordt die subsidietermijn in 2023 voldaan. Hierdoor schuiven de bestedingen op in de tijd. De beoogde doelen worden nog altijd behaald. Het bedrag wordt verrekend met de Reserve Versnelling Woningbouw, daar treedt een nadeel op omdat er vanuit die reserve minder vrijvalt.

1.051

V

Diverse kleine verschillen.

72

N

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve groenfonds: de kosten voor specifieke groenprojecten in de Goudse wijken worden verrekend met de reserve groenfonds. In 2022 zijn er minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

654

N

Reserve versnelling woningbouw: voor het (meerjarig) project versnelling woningbouw zijn in 2022 minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

1.050

N

Reserve ontwikkeling zuidelijk stationsgebied: conform vastgesteld raadsbesluit van 10 mei 2016 dekken we de werkelijke kosten van de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied uit de reserve "zuidelijk stationsgebied". In 2022 zijn er minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

644

N

Reserve wijkontwikkeling: bij zuidelijk stempel oost bleek meer tijd nodig om klimaatbestendige ontwerpen op te stellen. Hierdoor is het bouwrijp maken later gestart en betalen de woningcorporaties ook later de bijdrages voor bouwrijp maken. Dit zorgt voor een lagere toevoeging aan de reserve.

97

V

Totaal

2.251

N