Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Begroot

Streefwaarde

Stand 2022

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De gemiddelde kwaliteit van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte (Wegen, Groen, Meubilair etc.)

Blijft minimaal niveau B(CROW). Dit m.u.v. elementenverharding

Niveau B (m.u.v. elementverharding)

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Het aantal speelplekken in Gouda

151

156, incl 4 natuurspeeltuinen

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huurwoningen

+50 per jaar

60

8.3 Wonen en bouwen

Middeldure huurwoningen

+50 per jaar

57

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+ 60 woningen)

0,33

284 in aanbouw o.a. de Koploper

Mobiliteit

Aanpak knelpunten mobiliteit

5

6

5 waaronder het aanleggen van 25 schoolzones.

In 2021 voldeden alle onderdelen van de openbare ruimte aan het afgesproken kwaliteitsniveau (gemiddeld B-kwaliteit CROW).

Het aantal speelplekken is 151 (+1 in Westergouwe). Dit is exclusief de drie natuurspeelplekken Noorderhout, Steinse Groen en Groenhovenpark en de speeltuin ’t Eiland. De laatste is een bewonersinitiatief en geen eigendom van de gemeente Gouda.

In 2021 zijn 60 sociale huurwoningen (flexwoningen) opgeleverd aan Winterdijk 14. Er zijn geen middeldure huurwoningen opgeleverd. Wel zijn er overeenkomsten gesloten met afspraken over middenhuur in het bouwprogramma. Bij realisatie van deze projecten stijgt het aantal woningen de komende jaren fors.
Bij het vaststellen van de Woon(zorg)visie in 2021 is de grens van 60 woningen losgelaten. In alle nieuwbouwprojecten moet sociale huur worden opgenomen.