Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Versneld ontwikkelen woningbouw voor elke doelgroep

In 2022 zijn in het totaal 424 woningen gerealiseerd waarvan 60 sociale huur en 57 middeldure huurwoningen. Daarnaast is in 2022 de bouw gestart van onder andere de Koploper, Oostvogel, het Middengebied, de Gedenklaan, het Entreegebied Korte Akkeren en de Van Heuven Goedhartsingel. Dat betekent dat er in 2022 al gebouwd wordt aan 284 sociale huurwoningen, die in 2023 of 2024 worden opgeleverd. Voor een aantal andere projecten geldt dat de bouwvoorbereidingen wel aan zijn getroffen maar de bouw nog moet beginnen.

Ook is in de zomer een extra opgave om de huisvesting van statushouders te versnellen. Dit is in samenwerking met de woningcorporaties goed opgepakt.

In Westergouwe zijn op de boerderijkavel twee complexen opgeleverd. Dit zijn Westergoud, met 59 huurwoningen voor ouderen met daarbij een gemeenschappelijke ruimte, waarover is afgesproken dat deze ook een functie voor omwonenden heeft. Ook is wooncomplex Voorzorg opgeleverd met 50 sociale huurwoningen van Woonpartners Midden-Holland, waarvan 10 woningen worden verhuurd aan Kwintes voor beschut wonen.

Om betaalbare koopwoningen in de bestaande voorraad beschikbaar te houden is de regeling voor opkoopbescherming opgesteld en voor de gehele gemeente in werking getreden.

Met het vaststellen van het Paraplubestemmingsplan wonen heeft de gemeente een instrument om overbewoning (en daarmee eventueel gepaard gaande overlast) te voorkomen.

De gemeente heeft meerdere subsidieaanvragen ingediend en toegewezen gekregen voor betaalbare vormen van wonen, zoals middelen voor de Gouwe Huse vanuit de regeling huisvesting aandachtsgroepen (rijksoverheid), middelen voor flexwoningen voor starters en middelen voor een woonvorm voor senioren (beide vanuit provincie Zuid-Holland). Daarnaast wordt ook gemeentelijk vastgoed, Gildenburg en Winterdijk, ingezet om in de woonbehoeften te voorzien.

Realisatie Westergouwe

In Westergouwe zijn tot nu toe circa 1.100 woningen gerealiseerd. In 2023 wordt verder gebouwd aan fase 3 van Westergouwe. In deze fase (die doorloopt tot 2026) zullen in totaal circa 900 woningen (circa 250 woningen/jaar), een kind-centrum met sportvoorzieningen voor de hele wijk en andere maatschappelijke voorzieningen worden gebouwd. Daarnaast wordt in 2023 gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor Westergouwe 3b (circa 450 woningen) en wordt een begin gemaakt met de planvorming voor fase 4 (centrumgebied met winkels, gezondheidscentrum, buurtontmoetingscentrum). Hiervoor is allereerst archeologisch onderzoek gedaan.

De planvorming voor fase 4 zal passen binnen de kaders van het in 2022 vastgestelde Masterplan Westergouwe 2.0 en de financiële kaders van de in november 2022 vastgestelde grondexploitatie Westergouwe-overig. Bij de bouw en planvorming wordt ingespeeld op actuele beleidsthema’s zoals betaalbaar wonen, klimaatadaptatie, deelmobiliteit en maatschappelijke inclusiviteit. Belangrijk is dat in het Masterplan Westergouwe 2.0 en de grondexploitatie de ambities voor een hoger percentage sociale huurwoningen en betaalbaar wonen zijn opgenomen.

Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone

Met woningcorporaties en marktpartijen zijn overeenkomsten gesloten voor de bouw van meer dan 1.000 duurzame woningen in de Spoorzone voor 2025, waarvan een groot deel sociale huur- en gereguleerde middeldure huurwoningen conform gemeentelijk beleid. In 2022 zijn de plannen verder geconcretiseerd.

Voor de locatie A1 zijn besluiten genomen met betrekking tot de grondverkoop en is voor het westelijk deel van de locatie een omgevingsvergunning verleend. Voor het oostelijk deel is dat naar verwachting in de eerste helft van 2023 het geval. Het bestemmingsplan dat de plannen mogelijk maakt is in 2022 onherroepelijk geworden. Om binnen het westelijk deel van A1 de sociale woningbouw te kunnen realiseren wordt de provinciale subsidie van € 500.000 uit de subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland ingezet.

Voor de Blokkerlocatie (Burgemeesterkwartier I) is het bestemmingsplan in 2022 onherroepelijk geworden en is het voor gebied een voorontwerp plan gemaakt. Hierin worden klimaatadaptieve maatregelen verder uitgewerkt.

Voor de locatie C1K2 (De Koploper) werd omgevingsvergunning verleend en is de bouw eind 2022 daadwerkelijk gestart. Mozaïek Wonen bouwt hier 156 sociale huurwoningen met een commerciële plint.

Daarnaast is gewerkt aan doorontwikkeling van de plannen voor de locaties Harderwijkweg 2-4 (Voorlopig ontwerp gereed) en Rijsselsweg 1 (start Voorlopig ontwerp fase). Voor deze locaties worden plannen voor respectievelijk 117 en 59 woningen in verschillende prijsklassen ontwikkeld. Duurzaamheid, bio-diversiteit, klimaatadaptatie en Mobility as a Service (MaaS) zijn ook voor deze plannen, het als voor de gehele Spoorzone, uitgangspunt.

Vanuit het Verkeercirculatieplan en het bouwprogramma voor de Spoorzone is aanpassing van de infrastructuur nodig. Hiervoor heeft de gemeenteraad eerder al middelen beschikbaar gesteld. Het gaat ondermeer om aanpassing van kruisingen, aanleg van een snelfietsroute. In 2022 is gestart met het opstellen van een integraal ontwerp voor deze aanpassingen en in 2023 worden nadere besluiten voorbereid.

Implementatie Omgevingswet

In 2022 is verdere uitwerking gegeven aan de benodigde processen om met de inwerkingtreding van de wet te kunnen werken. Doordat er wederom sprake is van uitstel van de invoering, uitgangspunt nu is 1 januari 2024, zijn een aantal stappen in het proces naar achteren geschoven. De voorbereidingen zijn getroffen om de omgevingsvisie verder te vertalen naar zowel gebiedsgerichte als thematische bouwstenen. Deze dienen als basis voor het nog op te stellen Omgevingsplan. Hierbij is specifiek aandacht voor de verdeling van bevoegdheden tussen gemeenteraad en college in relatie tot gemeentelijke besluitvorming. Welke onderwerpen of thema’s prioriteit hebben is een afweging van de raad in overleg met het college en de ambtelijke organisatie.

Omgevingsplan

Om in 2030 tot een dekkend omgevingsplan te komen is in 2022 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak bevat 5 pijlers: Project op orde, Inhoud op orde, Leren en Experimenteren (oefenen met systematiek en gedachtegoed), Communicatie en Participatie en Beheren en Borgen van het plan.

In 2022 lag de focus op de pijler Leren en Experimenteren. Ook de pijler ‘Inhoud op orde’, welke thema’s krijgen een plek in het Omgevingsplan en op welke manier en hoe stellen we het casco op, is uitgewerkt. De eerste bouwsteensessies hiervoor op de thema’s Warmte en Groen hebben in 2022 plaatsgevonden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Inmiddels is de software, die toepasbare regels maakt en naar het DSO verstuurt, aangesloten. Samen met de ODMH en het Omgevingsloket is een top 10 van meest ingediende aanvragen samengesteld om zo vragenbomen op te kunnen stellen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de omgevingswet. Deze vraagbomen helpen initiatiefnemers in hun aanvraagproces. Ook is in 2022, samen met de ketenpartners (ODMH, provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, de veiligheidsregio en de GGD) geoefend met ketentesten. Bij deze testen wordt het hele proces van aanvraag, vooroverleg, behandeling en besluiten nagespeeld in het DSO.

Participatie

Onder de Omgevingswet is participatie bij initiatieven in bepaalde gevallen verplicht. Op dit moment onderzoeken we wat daarvan de consequenties zijn voor de voorbereiding van vergunningaanvragen en beoordeling ervan door de ODMH. Het participatiebeleid vertaald naar ons interne werkproces en gekoppeld aan ons proces verkennen en begeleiden van initiatieven.

Implementatie van het verkeerscirculatieplan

In 2022 is een start gemaakt met: de voorbereidingen van de herinrichting van de Koningin Wilhelminaweg naar een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 30 km/u, herinrichting van de kruising Goudkade – Industrieweg, herinrichting van Wilhelmina van Pruisenlaan, Componistenlaan en Poldermolendreef naar 30 km/u verblijfsgebieden, het verbeteren van de oversteeklocaties op de Goudse Houtsingel en maatregelen op de Bodegraafsestraatweg. Op de Ridder van Catsweg is een 30 km/u gebiedsontsluitingsweg gerealiseerd, tussen de Plaswijckweg en de Bloemendaalseweg. Hierbij is gebruik gemaakt van een nieuw profiel met rode fietsstroken en een rijloper van streetprint. Hierbij zijn snelheid en geluid gemonitord die worden meegenomen bij de herinrichting van andere 30 km/u wegen.

In 2022 zijn schoolzones aangelegd (bij 25 scholen) en is een start gemaakt met de uitvoering van de schoolzones in Plaswijk (’t Vlot, Plaswijck, Caurossel). Dit om de verkeersveiligheid rondom (basis)scholen te verhogen. Vanuit het regionale uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid zijn verkeerslessen verzorgd aan basis- en middelbare scholen. Gouda neemt ook deel aan het programma doortrappen.nl voor senioren (65+).

De wijkmobiliteitsplannen met maatregelen om de leefbaarheid te vergroten voor de binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem zijn opgesteld. Maatregelen zijn onder andere: reguleren van parkeren, instellen rijrichtingen (eenrichtingsverkeer) en weren van doorgaande grote en zware voertuigen. Daarnaast zijn ook de projecten uit het VCP opgenomen, zoals de hierboven al beschreven herinrichtingen naar gebiedsontsluitingswegen met snelheidslimiet van 30 km/uur.

Een aantrekkelijke (binnen)stad

Door minder verkeersdruk en autoluwe binnenstad, meer groen, meer verblijfs-en omgevingskwaliteit (inclusief oog voor ruimtelijke en historische kwaliteiten) wordt een aantrekkelijke (binnen)stad gecreëerd. Als onderdeel van het wijkmobiliteitsplan binnenstad is een parkeerstrategie uitgewerkt, waarbij de inzet is om de bestaande parkeercapaciteit beter te benutten. Dit door onder meer toepassing van een dynamisch parkeerverwijssysteem en een andere tariefstelling. De bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd. Een fietsparkeerplan inclusief een nieuwe inpandige fietsenstalling is uitgewerkt. In 2022 is gestart met de inzet van een scanauto voor monitoring en handhaving parkeren.

Stimuleren van duurzame mobiliteit

De studie naar een nieuwe fietsverbinding van Westergouwe met de stad aan de oostzijde van de Gouwe is in 2022 afgerond. Deze ambitieroute is opgenomen in het Nationale toekomstbeeld fiets, dat de komende jaren door het Rijk gefaseerd in uitvoering wordt genomen. Voor drie regionale doorfietsroutes zijn nadere verkenning en uitwerkingen gedaan. De doorfietsroute Rotterdam-Gouda is op grondgebied van Gouda deels gerealiseerd. De aanpak van fietsknelpunten en het verbeteren fietsparkeervoorzieningen bij de stations en in de binnenstad is in 2022 voortgezet. De gemeente Gouda heeft de afgelopen jaren in Gouda vele laadpalen in de publieke ruimte geplaatst. Dit gebeurt op aanvraag van bewoners en op basis van gebruik en prognoses. In 2022 zijn in de gemeente Gouda 163 laadpalen geplaatst. De verwachting is dat van vanwege de toename van het aantal EV-rijders het aantal laadpalen fors zal groeien.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar benodigde laadvoorzieningen op bedrijventerreinen. Subsidie is aangevraagd en verkregen voor investeringen zero-emissievoertuigen afvalinzameling Cyclus.

Voor het stimuleren van deelmobiliteit is een ontwerp-Beleidskader Deelvervoer opgesteld dat de zienswijzeprocedure doorloopt. Hierin zijn regels voor een vergunningensysteem voor deelscooters, deelfietsen en deelbakfietsen bepaald De inzet van deelauto’s wordt actiever gestimuleerd en gefaciliteerd. Voor Westergouwe deelgebied III is een aanbesteding uitgevoerd voor de inzet van 13 deelauto’s. Voor bouwlocaties in de Spoorzone, Van Loon en de stad zijn met projectontwikkelaars afspraken gemaakt over de inzet van deelauto’s. In 2022 is de Nota Verkeerslichten vastgesteld. De nota Verkeerslichten richt zich op zowel bestaande verkeersregelinstallaties (VRI’s) als op nieuw aan te leggen intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in de komende jaren. Met iVRI’s wordt fietsverkeer beter gefaciliteerd en geprioriteerd. Dit draagt bij aan het aantrekkelijker maken van de fiets als hoofdvervoermiddel in de stad Gouda.Een nieuwe duurzamere reiskostenregeling is opgezet en gestart voor het personeel van de gemeente Gouda. Verbeteren economische bereikbaarheid Concrete projecten waar in 2022 mee is gestart zijn de capaciteitsuitbreiding van kruispunten in de spoorzone en kruispunten Goudse Houtsingel. Hierbij is de oversteekbaarheid voor langzame verkeersdeelnemers een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast heeft de gemeente Gouda een adviserende rol in provinciale en landelijke mobiliteitsprojecten. In 2022 is dit van toepassing voor de verbreding van de A12 en A20, het project beter bereikbaar Gouwe (agendalid) en de verbetering van de N228, N457, N207 door de Provincie Zuid-Holland. Via het project verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda, draagt Gouda bij aan het verminderen van de filedruk op de A20. Dit door medefinanciering van de publiekscampagne “Slim Reizen A20 challenge”, waarbij deelnemers beloond worden voor ‘goed gedrag’ door regelmatig anders te reizen of thuis te werken. Voor de deelnemers heeft dit ook gezondheidsvoordelen in zich.

Duurzaam beheer openbare ruimte

Realisatie nieuw ECO-park

De realisatie van het Ecopark is flink gevorderd. De bestrating en asfaltweg op maaiveld en staalconstructie zijn geplaatst, oa. het bovendek moet nog worden aangebracht. De oorspronkelijke oplevering stond april/mei gepland. Echter, door een forse financiële overschrijding en onvoorziene tegenslag met de funderingspoeren is het project tijdelijk stilgelegd. In overleg met de raad wordt in de loop van 2023 het vervolg bepaald.

Uitvoeringsleidraad openbare ruimte

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt continu bijgewerkt en ieder kwartaal wordt een nieuwe versie vrijgegeven. Ten aanzien van duurzaamheid worden inzichten uit projecten zoveel mogelijk verwerkt in nieuwe versies van het LIOR.

Zo zijn veel bushokjes in Gouda voorzien van sedumdaken en zonnepanelen.

Afvalbeleid/VANG doelstellingen

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2022 met ruim 10% gedaald van ruim 23 miljoen kg naar ruim 21 miljoen kg. Ook de hoeveelheden ongescheiden restafval en de andere afvalstromen zijn in 2022 afgenomen. De oorzaken zijn nog niet bekend. De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is gedaald van 118 kg naar 112 kg. Het scheidingspercentage is daardoor weer ligt gestegen tot ca. 70%. In een aantal wijken is gestart met de inzameling van PMD met minicontainers. Daar zijn veel minder zakken afval in het straatbeeld te zien.