Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT deel)

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet hij door de uitvoering van milieu- en/of bouw- en woningtoezichttaken in opdracht van 6 regiogemeenten.

Grondbank RZG Zuidplas

Grondbank RZG Zuidplas heeft tot 2011 strategische grondposities verworven in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling van dit gebied. Vanwege de economische terugval zijn daarna de grondaankopen beëindigd. Nu voert de grondbank een beleid, gericht op verkoop van de verworven gronden. De deelnemers aan de Grondbank richten zich op een zo gunstig mogelijke waardeontwikkeling van de gronden.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Cyclus N.V.

Cyclus NV voert taken uit op het gebied van Afvalbeheer (onder meer inzameling en verwerking), Reiniging en Gladheidsbestrijding.

Coöperatie Parkeerservice U.A.

Coöperatie Parkeerservice U.A. ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel)

De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH zag namens Gouda toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij deden dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Voor 2022 ging het daarbij bij Gouda onder meer om circa 950 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 525 toezichtstaken, 200 juridische procedures vergunningen en 220 handhavingszaken.

In 2022 kreeg de implementatie van de Omgevingswet ruime aandacht binnen de ODMH, waaronder ook advisering richting gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2024 (en daarmee ook de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en de overheveling van de bodemtaken), deden zich in 2022 deden zich nog ontwikkelingen voor die financieel en inhoudelijk de ODMH raakte.

Ten slotte was de ODMH verantwoordelijk voor de implementatie van het project “Pandenaanpak Gouda 750”. De ODMH stuurde bij 206 panden succesvol aan op het uitvoeren van achterstallig onderhoud, waarvan bij 84 panden gebruik werd gemaakt van de subsidieregeling ‘Gevelherstel 750’.

Grondbank RZG Zuidplas

Door de deelname in de Grondbank met 6% heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave. In 2019 is een concept ontwikkelvisie Middengebied door de gemeente Zuidplas opgesteld. Deze concept ontwikkelvisie is in relatie met de grondeigendommen van de Grondbank verder uitgewerkt met onder adere het doel de waarde van deze gronden minimaal te behouden. In 2021 zijn de gesprekken tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas over het in eigendom overnemen van de gronden van de Grondbank door de gemeente Zuidplas gecontinueerd. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in de aankoop van de gronden door de gemeente Zuidplas. De koopovereenkomst is op 1 juli 2021 door de provincie, de gemeente Zuidplas en de Grondbank ondertekend. Met betrekking tot de waarde van de gekochte gronden is het resultaat van deze verkoop dat de boekwaarde is gedekt en Gouda ook geen toekomstige financiële bijdrage meer aan de Grondbank hoeft te voldoen.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de standplaatsen als algemeen dekkingsmiddel. Tevens verzorgt de BSGR de heffing en de invordering van de leges bouwvergunningen ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het verstrekken van bijvoorbeeld een bouwvergunning of een kapvergunning. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende verordeningen opgelegd.

Cyclus N.V.

Zorg dragen voor een schone leefomgeving door het inzamelen van huishoudelijk afval en het verwijderen van zwerfafval op straat. Daarnaast levert Cyclus een bijdrage aan de verkeersveiligheid door de gladheidbestrijding op wegen in winterse perioden. Dit gebeurt op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst en tegen een marktconforme prijs

Coöperatie ParkeerService U.A.

ParkeerService ondersteunt en ontzorgt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. Voor Gouda bijvoorbeeld is ParkeerService het loket voor parkeervergunningen.

ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties etc.