Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

132.238

151.834

150.780

1.054

Baten

-27.320

-35.371

-39.900

4.528

Saldo van baten en lasten

104.918

116.463

110.881

5.583

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-3.104

-5.935

-5.935

0

Gerealiseerd resultaat

101.814

110.528

104.946

5.583

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

8.391

14.809

13.334

1.476

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

-781

-5.697

-9.469

3.772

Saldo

7.610

9.113

3.865

5.248

6.2 Wijkteams

Lasten

4.381

4.357

4.460

-104

6.2 Wijkteams

Baten

0

0

0

0

Saldo

4.381

4.357

4.460

-104

6.3 Inkomensregelingen

Lasten

32.033

40.944

40.018

925

6.3 Inkomensregelingen

Baten

-25.413

-27.843

-25.936

-1.907

Saldo

6.620

13.100

14.082

-982

6.4 Begeleide participatie

Lasten

10.407

10.081

9.774

307

6.4 Begeleide participatie

Baten

0

0

0

0

Saldo

10.407

10.081

9.774

307

6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

5.469

6.866

7.412

-546

6.5 Arbeidsparticipatie

Baten

0

-705

-1.598

893

Saldo

5.469

6.161

5.813

348

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Lasten

3.101

3.820

3.889

-69

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Baten

0

0

0

0

Saldo

3.101

3.820

3.889

-69

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

14.806

15.619

16.426

-806

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

-442

-442

-1.885

1.442

Saldo

14.363

15.177

14.541

636

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

25.662

26.549

28.826

-2.277

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Baten

0

0

-485

485

Saldo

25.662

26.549

28.342

-1.793

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Lasten

20.639

20.930

19.324

1.606

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Baten

-500

-500

-342

-158

Saldo

20.139

20.430

18.982

1.448

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

Lasten

4.391

4.788

4.525

263

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

Baten

-184

-184

-185

2

Saldo

4.208

4.604

4.340

264

7.1 Volksgezondheid

Lasten

2.924

3.037

2.745

293

7.1 Volksgezondheid

Baten

0

0

0

0

Saldo

2.924

3.037

2.745

293

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

34

34

48

-14

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

0

0

0

0

Saldo

34

34

48

-14

Totaal saldo taakvelden

104.918

116.463

110.881

5.583

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.248

V

Noodopvang Asielzoekers - Hotelboot: ten tijde van de 2e berap 2022 was nog niet bekend dat Gouda een volledige vergoeding zou ontvangen ter dekking van haar kosten met betrekking tot de Hotelboot. Dat leidt tot een voordeel. Voorgesteld wordt om dit bedrag te doteren aan de nog in te stellen reserve Vluchtelingenopvang.

178

V

Noodopvang Oekraine: op basis van de bekostigingsregeling Noodopvang Ontheemden Oekraine ontvangt Gouda een minimum normbedag per opvangbed per dag. Onderbesteding op dit bedrag hoeft niet terugbetaald te worden. Dit was ten tijde van de 2e Berap nog niet bekend en leidt daarmee tot een batig saldo van € 3,744 mln. Voorgesteld wordt om dit bedrag te doteren aan de nog in te stellen reserve Vluchtelingenopvang.

3.744

V

De projecten voor statushouders begaven zich in 2022 in een aanloopfase en daardoor zijn nog niet alle inburgeraars zo ver als we hadden gehoopt. Per 1 januari 2023 zijn we aan de trajecten toegekomen waarvan de middelen zich nog in 2022 begeven. Daarom een verzoek om de middelen beschikbaar te stellen in 2023 ev.

255

V

De eigen bijdrage voor het collectief vervoer is hoger dan begroot en vanuit de provincie hebben we subsidie ontvangen met betrekking tot voorgaande jaren welke als een incidentele meevaller kan worden genoemd.

215

V

Bij het winterplan was € 1.700.000 beschikbaar voor de Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Gouda. Uiteindelijk is een bedrag van € 290.000 aangevraagd en toegekend. Binnen het sociaal domein is het voordeel € 470.000 en bij sport en cultuur staat het overige deel. Voorgesteld wordt de onderuitputting van het winterplan in 2022 in te zetten in 2023 ter dekking van de reële indexatie subsidies voor het jaar 2023.

470

V

Asiel: voorgesteld wordt om dit bedrag te doteren aan de nog in te stellen reserve Vluchtelingenopvang.

85

V

De afschrijvinglasten van de bibliotheek aan Lekkenburg gaan in per 1-1-2023. In de prognose hadden we verwacht dat de afronding eerder zou zijn voltooid.

84

V

Er zijn veel kleine projecten die onder het bugdet bleven.

91

V

Diverse kleine verschillen.

126

V

6.2 Wijkteams

104

N

Diverse kleine verschillen.

104

N

6.3 Inkomensregelingen

982

N

Er is sprake van meer instroom in de BUIG terwijl de uitkering voor Gouda met € 1,87 miljoen naar beneden is bijgesteld.

1.031

N

De uitgaven zijn opgelopen door de verruiming van de energietoeslag naar 130% van het sociaal minimum.

365

N

Er is meer gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand door de verruimde doelgroep en mogelijkheden.

404

N

Door vertraging kon de pilot hygienekastjes in 2022 niet afgerond worden. Het overschot wordt overgeheveld naar 2023.

17

v

Het jeugdtegoed op de Rotterdampas is voor de gebruikers in 2022 incidenteel verhoogd. De gebruikers hebben tot maart 2024 om hiervan gebruik te maken. Het restantbudget wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar 2023.

146

V

Voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) hebben we alle bedragen die we hebben ontvangen voor 2021 en 2022 beschikbaar gesteld halverwege 2022. De overgebleven middelen ad € 899.000 willen we opnieuw beschikbaar stellen in 2023 ev. Hiermee kunnen we doorontwikkelen op:
- Verbeteren van de toegankelijkheid van de frontoffice.
- Meer tijd en meer resultaat voor de inwoner/klant.
- Faciliteren van de uitvoering om de vraag integraal op te pakken.

889

V

Diverse kleine verschillen.

38

v

De terugvordering van het Rijk op de TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers) 2021 was uiteindelijk hoger dan vooraf berekend.

156

N

Het verhaal op de BBZ-regeling is minder dan begroot.

116

N

6.4 Begeleide participatie

307

V

Deze post is per abuis dubbel opgenomen in de begroting 2022. In de begroting 2023 is deze post wel correct opgenomen.

444

V

Bij GR Promen is sprake van een voordeel door de snellere daling van het aantal Wsw arbeidsplaatsen. Bij Prowork is sprake van een nadeel door hogere toeslagen in de binnenomgeving. Per saldo een nadeel.

157

N

Diverse kleine verschillen.

20

V

6.5 Arbeidsparticipatie

347

V

Het voordeel komt voor het grootste deel door de (meerjarige) regionale budgetten RegionaalMobiliteitsTeam, WerkgeversServicePunt en Aanpak Jeugdwerkloosheid; deze budgetten schuiven door naar 2023 voor de uitvoering van de plannen 2023.

367

V

Een voordeel komt voort uit de (meerjarige) regionale budgetten Europees Subsidie Fonds (ESF); voorgesteld wordt deze budgetten door te schuiven naar 2023 voor de uitvoering van de plannen in 2023.

61

V

Diverse kleine verschillen.

81

N

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

69

N

De kosten voor Woonvoorzieningen (bouwkundig ) zoals trapliften zijn hoger uitgevallen dan begroot en hoger dan 2021. Deze post laat zich moeilijk voorspellen.

69

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

636

V

Door een aanpassing in de herverdeling van de overheadkosten en loonkosten is een incidenteel voordeel ontstaan. Dit heeft geen effect gehad op de personele inzet Schuldhulpverlening.

127

V

De WMO-kosten voor Hulp bij het huishouden zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de aanhoudende vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Dit tekort wordt gedekt door andere voordelen binnen WMO zoals compensatieregeling en begeleiding. De kosten voor PGB laten een daling zien maar waarschijnlijk vindt er een verschuiving plaats naar ZIN-kosten waar de kosten toegenomen zijn.

17

N

Het budget is in de primitieve begroting 2022 abusievelijk opgenomen bij taakveld 0.4 (overhead) opgenomen maar had bij 6.71 (Maatwerkdienstverlening) moeten staan. Dit is budget neutraal.

203

N

De kosten die Gouda heeft gemaakt voor kwijtschelding publieke schulden in het kader van de kinderopvang-toeslageaffaire zijn vergoed door het Rijk.

77

V

Het Rijk vergoed de kosten die Gouda maakt in het kader van het helpen van slachtoffers van de kinderopvang-toeslagenaffaire. De afrekening over 2021 liep achter, waardoor er nu over 2021 en 2022 afgerekend word

712

V

Diverse kleine verschillen.

60

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.792

N

In 2022 zijn middelen van het Transformatiefonds overgebleven. Dit is regionaal geld en deze middelen willen we opnieuw beschikbaar stellen in 2023. Hiermee willen we de inkopen in het sociaal domein verbeteren.

326

V

De kosten van jeugd zijn hoger uitgevallen dan begroot. Een prognose hiervoor maken is lastig omdat declaraties over 2022 nog ver in 2023 gedeclareerd kunnen worden. Daarnaast is de begroting gebaseerd op de doelstelling 1:8. Deze doelstelling is echter niet behaald en ook daarom zijn de kosten die betrekking hebben op 2022 hoger dan begroot.

1.909

N

Door onder andere uitgaven voor klein project is een overschrijding gerealiseerd.

158

N

Diverse kleine verschillen.

51

N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

1.448

V

Enkele van de centrum- of regiotaken zoals Beschermd wonen, Vrouwen Opvang, maatschappelijk opvang en kleine regionale projecten hebben gezamelijk in de meicircularie 2022 meer geld ontvangen. Daardoor is er in 2022 een overschot. Dit resultaat willen we aan de reserve BW, MO, VO toevoegen.

1.528

V

Er zijn nog nagekomen kosten over de coronatijd gekomen waarvoor geen budget is.

90

N

Diverse kleine verschillen.

10

V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

265

V

Diverse kleine verschillen.

13

N

Team model Jeugdbescherming (projectbudget Veilig Thuis) is regio geld en het overschot kan niet in de algemene reserve van gemeente Gouda vloeien. Daarom een verzoek om het opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.

278

V

7.1 Volksgezondheid

293

V

De bijdragen aan de geneeskundige dienst (HECHT) zijn lager uitgevallen dan begroot.

293

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

14

N

Diverse kleine verschillen.

14

N

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma.

Totaal

0

V