Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Begroot

Streefwaarde

Stand 2022

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Inclusie: % inwoners dat tevreden is over deelname aan de samenleving

66%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 65-70%

64%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tolerantie: % inwoners dat tevreden is met de mate van respect in de buurt

83%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 75-80%

79%

6.2 Wijkteams

kinderen: % kinderen met een gezond gewicht

71%

Afname

76%

6.2 Wijkteams

Eenzaamheid: % ouderen (65+) dat zich ernstig eenzaam voelt

12%

Afname

12%

6.2 Wijkteams

Gebruik kindpakket: Aan unieke jeugdigen dat gebruik maakt van regelingen uit het kindpakket

1.364

Toename

1.339

6.2 Wijkteams

Schuldhulpverlening: % geslaagde trajecten schuldhulpverlening

68%

Toename

66%

6.2 Wijkteams

Bekendheid: % inwoners dat aangeeft bekend te zijn met het sociaal team

38%

Toename

54%

6.2 Wijkteams

Toegang: % inwoners dat aangeeft dat het sociaal team de problematiek goed begrijpt

76%

Toename

76%

6.3 Inkomensregeling

Bijstand: afname aantal inwoners dat 2 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangt

465

Minimale afname 200 in 4 jaar vanaf 1 juli 2018

465

6.5 Arbeidsparticipatie

Sociale dienst: cijfer waardering sociale dienst

7

Toename

7,7

6.6 Maatwerkvoorziening

Wmo: % inwoners dat tevreden is met de kwaliteit van de ondersteuning

82%

Toename

n.a.

6.6 Maatwerkvoorziening

Wmo: % inwoners die tevreden zijn met de manier waarop er geluisterd werd tijdens het (keuken)gesprek

89%

Toename

81%

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Kwaliteit zorg: % jeugdigen dat aangeeft goed geholpen te zijn bij vragen en problemen

84%

Toename

80%

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdzorg: % ambulante jeugdzorg

91%

Toename

98%

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Beschermd wonen: aantal cliënten in beschermd wonen

246

Afname

110

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Verhouding aantal inwoners tot 18 jaar met een maatwerkvoorziening (incl. Jeugdbescherming en -reclassering en pgb) i.r.t. het aantal inwoners tot 18 jaar

1 : 6,97

1 : 6,7*

1 op 6,77

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Uitgaven jeugdhulp / aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening

€ 11.130

Afname

€ 11.822

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Veilig thuis: % meldingen Veilig Thuis waar binnen 5 werkdagen triage plaatsvindt

65%

Afname

kleiner dan 10%

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Veilig thuis: % onderzoeken Veilig Thuis dat binnen 10 werkweken is afgesloten

55%

Afname

kleiner dan 10%

7.1 Volksgezondheid

Voorzieningen: % ouderen dat tevreden is over voorzieningen in de buurt

18%

Toename

18%