Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Promen

Promen voert voor de gemeente Gouda de WSW uit. Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelmogelijkheden voor inwoners met een indicatie op grond van de WSW. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd voor werkzoekenden die gemeentelijke ondersteuning krijgen op grond van de Participatiewet. Doel is om deze inwoners kansen te bieden op zo regulier mogelijk werk. Promen biedt daarvoor in samenwerking met de gemeente onder meer beschut en beschermd werk, re-integratietrajecten, trainingen en begeleiding.

Hecht

Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert Hecht de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Promen

Promen ontwikkelde in 2022 verder als sociaal ontwikkelbedrijf. De mens en haar ontwikkeling stonden centraal. Dit deed Promen door intensief samen te werken met de deelnemende gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en andere partnerorganisaties en daarbij de verbinding te leggen tussen de vraag en het aanbod van de arbeidsmarkt. Bij voorkeur door ontwikkeling en plaatsing buiten de muren van Promen, maar daar waar dat niet mogelijk blijkt ook op een zo regulier mogelijke passende werkplek bij Promen zelf.
De uitvoering van de (oude) Wet sociale werkvoorziening vond plaats binnen de Gemeenschappelijke Regeling Promen. Vanuit Gouda ging het in 2022 om 277 arbeidsplaatsen.
Voor (nieuwe) dienstverlening in het kader van de Participatiewet is een aparte BV ProWork opgericht. Gouda maakte op basis van een dienstverleningsovereenkomst gebruik van deze dienstverlening, onder andere voor beschut werk (62 medewerkers), garantiebanen (29 medewerkers) en andere re-integratiemodules (47 deelnemers).
In 2022 werkte Promen aan de uitbreiding van trajecten voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2023 opent het Talententenplein bij Promen voor activeringstrajecten en trajecten richting werk in de basisroute, de branche- of de uitstroomroute.

Hecht (RDOG)

De meest omvangrijke taak van Hecht is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft o.a. over- en ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/schooluitval. Hecht voert werkzaamheden uit voor Veilig Thuis, het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK) en draagt bij aan het op gang brengen van de hulpverlening bij een huisverbod. Ook ondersteunt Hecht gemeenten in de ontwikkeling van beleid voor kwetsbare burgers. Hecht heeft een belangrijke taak in coördinatie en uitvoering van verschillende activiteiten rond het coronavirus.