Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het BBV verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

3. Economie

Functiemenging

%

2021

52,6

53,3

Gouda stuurt niet op deze indicator

2021: Gouda: 52,6% en Nederland: 53,3% (bron: Waarstaatjegemeente.nl); Gouda stuurt niet op deze indicator

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2021

151,6

165,1

Gouda stuurt niet op deze indicator

2021: Gouda: 151,6 en Nederland: 165,1 (bron: Gouda in Cijfers); Gouda stuurt niet op deze indicator

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

1,8

2,1

Gelijk blijven

Ja, dit cijfer is blijvend zeer laag in Gouda

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

53

20

Afname

Nee, stijging ten opzichte van 2020 (toen 36 verzuimers in Gouda)

4. Onderwijs

Voortijdige school- verlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2018

2

1,9

Afname naar 1,75 (100 jongeren)

Nee, lichte stijging ten opzichte van 2020 (toen 1.60 % VSV voor Gouda)

2021

1,9

1,9

Toelichting

1. Het streefcijfer van 1,75% is gebaseerd op de landelijke gerealiseerde cijfers van schooljaar 2016-2017. Van alle vo- en mbo-leerlingen/studenten samen (tot 23 jaar) verliet in 2016-2017 1,75% het onderwijs zonder startkwalificatie. Aangezien de uitval landelijk sindsdien licht stijgt, is ingezet op 1,75% als streefcijfer.

Die licht stijgende trend zet zich landelijk en ook in onze regio door. Daarom is het streefcijfer niet gehaald. De regio Gouda scoort in landelijk perspectief overigens goed. Gouda zit in de top 5 van regio's met de minste schooluitval.

Het is overigens lastig om de stijging precies te duiden. Het lijkt deels te maken te hebben met ‘groenpluk’; door de aantrekkende economie stoppen meer jongeren met hun opleiding om te gaan werken.