Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

22.970

25.042

23.463

1.580

Baten

-9.414

-9.747

-9.451

-297

Saldo van baten en lasten

13.556

15.295

14.012

1.283

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-148

-456

-188

-268

Gerealiseerd resultaat

13.407

14.839

13.825

1.015

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

2.4 Economische havens en waterwegen

Lasten

1.174

1.391

1.275

116

2.4 Economische havens en waterwegen

Baten

0

0

0

0

Saldo

1.174

1.391

1.275

116

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

824

379

318

61

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten

-756

-100

-80

-20

Saldo

68

279

237

42

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

227

209

242

-33

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Baten

-153

-153

-139

-15

Saldo

73

55

103

-48

3.4 Economische promotie

Lasten

3.028

3.837

3.957

-120

3.4 Economische promotie

Baten

-770

-1.575

-1.701

125

Saldo

2.257

2.261

2.256

5

4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten

7.360

8.203

7.842

362

4.2 Onderwijshuisvesting

Baten

-312

-425

-515

90

Saldo

7.048

7.778

7.326

452

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

10.358

11.024

9.830

1.194

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten

-7.422

-7.493

-7.016

-478

Saldo

2.935

3.530

2.815

716

Totaal saldo taakvelden

13.556

15.295

14.012

1.283

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Saldo

V/N

2.4 Economische havens en waterwegen

116

V

Voorgesteld wordt het budget voor baggerwerkzaamheden Oostpolder door te schuiven naar volgend jaar. Dan zal de aanbesteding en uitvoering pas plaatsvinden. In 2022 zijn alleen voorbereidende werkzaamheden gedaan, zoals onderzoek naar de baggerkwaliteit en flora en fauna.

125

V

Diverse kleine verschillen.

9

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

41

V

Diverse kleine verschillen.

41

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

48

N

Diverse kleine verschillen.

48

N

3.4 Economische promotie

5

V

Een voordeel van € 50.000 wordt veroorzaakt door een vertraging in de uitvoeringsplannen en besteding van de middelen Transformatie Goudse Poort. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

50

V

Diverse kleine verschillen.

45

N

Gouda750: Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er een exploitatienadeel opgetreden van € 86.000. Dit nadeel kon binnen hetzelfde taakveld gecompenserd worden, onder meer door een batig saldo op Stadsmarketing.

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

452

V

De sloop van de Ark was in 2022 verwacht maar is nog niet gerealiseerd. Hier tegenover staat dat de onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting ook niet wordt gedaan.

268

V

In 2022 is een tweetal IHP-projecten later gestart dan gepland door een langere aanloopfase. Daardoor vakken de kosten voor externe inhuur voor deze projecten lager uit.

118

V

Op basis van recent gemaakte afspraken met Kinderopvang, zijn de huurinkomsten toegenomen. Het gebruik van leslokalen is toegenomen waardoor de inkomsten uit medegebruik ook zijn toegenomen.

89

V

Diverse kleine verschillen

23

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

716

V

Deze post is in de primitieve begroting 2022 opgenomen. Bij de overgang naar een nieuwe methodiek van salarislasten begroten is deze post ten onrechte niet meegenomen. In de begroting 2023 is deze post wel correct opgenomen. Op taakveld 0.4 uit zich dit in een nadeel.

649

V

Vanuit het budget van Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) is geld overgeheveld naar Kindgebonden Financiering (KGF) . De uitgaven zijn lager uitgevallen.

115

V

Diverse kleine verschillen.

48

N

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve onderwijshuisvesting: de kosten voor de sloop van het schoolgebouw de Ark zou worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. De sloop vindt niet in 2022, maar in 2023 plaats, waardoor er in 2022 geen verrekening met de reserve plaatsvindt.

268

N

Totaal

268

N