Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Dit programma heeft een sterke relatie met de opgave in programma 4 Sociaal Domein, dat zich richt op ‘aan het werk en meedoen’.

Thema 1: Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Er wordt gewerkt aan een sterkere samenwerking in de ‘Triple Helix’, tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Met als doel om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken en innovatie aan te jagen.

Triple Helix meerjarige projectenagenda

 • In 2022 zijn verschillende deelprojecten van start gegaan, mede dankzij de MKB-deal met de provincie Zuid-Holland. De activiteiten zorgen ervoor dat de betrokken sectoren beter gaan samenwerken, kunnen innoveren en nieuw talentvol personeel kunnen opleiden;

 • Het ‘Smart Welding’ skills lab werd opgericht. Hier worden deelnemers uit onderwijsinstellingen (Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology) en bedrijven opgeleid tot lasrobotprogrammeur;

 • De regionale ondernemersverenigingen (waaronder Gouda Onderneemt) zijn gestart met het vormgeven van een businesscase rondom regionale stadsdistributie.

Campus Gouda

In 2022 werd verder ingezet op versterking van het hoger onderwijs in Gouda en de regio Midden-Holland.

 • De eerste hbo-studenten hebben in juni 2022 de opleidingsmodule 'communiceren in de zorg' afgerond. De nieuwe module 'klinisch redeneren' werd toegevoegd aan het opleidingsaanbod. In september startte vanuit beide modules een tweede lichting;

 • Rondom 'bodem en technologie' werd met het werkveld in co-creatie gewerkt aan modulair onderwijs rondom bodemdaling. Er werd een moduleplan opgeleverd, dat in 2022 met hogescholen werd ontwikkeld naar twee opleidingsmodules. Deze ontwikkelingen werden ook actief gefaciliteerd vanuit de provincie Zuid-Holland;

 • In februari 2022 is een deelakkoord 'Human Capital Agenda' gesloten met als resultaat meerjarige financiering tot en met 2024 voor Campus Gouda;

 • Campus Gouda heeft sinds september ook een fysieke locatie en is samen met het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in Arti Legi getrokken. Hiertoe heeft de gemeente het gebouw in maart aangekocht.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology (ST), CIV Welzijn en Zorg (WZ) en CIV Leven Lang Flex (LLF)

De samenwerking met de CIV's werd verder uitgebouwd en hiermee is een bijdrage geleverd aan de arbeidsmarkttekorten in techniek en zorg. Daarnaast droegen de CIV’s bij aan innovatie.

 • Samen met Campus Gouda en het CIV WZ werd in februari 2022 een experience lab in de Rietkraag geopend. Binnen deze zorginstelling van Zorgpartners Midden-Holland werd een woonruimte ingericht als plek waar studenten, zorgmedewerkers, docenten en cliënten leren en ervaren hoe ze zorgtechnologie in de zorg kunnen toepassen. Dit lab is een concreet resultaat van een samenwerking tussen zorgorganisaties, onderwijs, overheid en regio Midden-Holland;

 • Met het CIV ST werd een agenda opgesteld om met bedrijfsleven en overheid te leren van 'bouwen in moeilijke omstandigheden'. Vanuit het CIV worden ook projecten opgepakt die bijdragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een elektrische tuktuk op de Goudse autotechniek campus.

 • Vanuit het CIV LLF wordt de aansluiting van onderwijs op mbo-niveau 1 en 2 richting de kansrijke sectoren in zorg onder andere verbeterd. Zo worden ook de kansen van kwetsbare (jong)volwassen op de arbeidsmarkt vergroot.

Techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek (techniekakkoord)

Vanuit het techniekakkoord werd met onderwijspartners (inclusief brede school en bibliotheek) en bedrijven gewerkt aan de doorlopende leerlijn techniek. Resultaat:

 • Een gezamenlijke portal (www.techniektalentgouda.nl);

 • De Techniekwerkplaats werd in september 2022 door staatssecretaris Uslu geopend. Het beschikbare programma in de werkplaats werd volledig benut door de basisscholen (zie ook hierna bij doorlopende leer- en ontwikkellijnen). In 2022 zijn in totaal ruim 160 techniekactiviteiten georganiseerd, waarmee zo'n 3.500 leerlingen zijn bereikt.

Binnen Kijken Bij Bedrijven (voorheen ‘Kom Binnen bij Bedrijven’)

Het WerkgeversServicepunt (WSP) organiseerde in de week van 13 juni t/m 17 juni in de gehele arbeidsmarktregio de week van ‘Binnen Kijken Bij Bedrijven’. De Horeca stond dit jaar in de spotlight. 91 bedrijven openden de deuren van hun bedrijven en 300 bezoekers (werkzoekenden en studenten die op zoek waren naar een stageplek) kregen de gelegenheid om kennis te maken met deze bedrijven.

Match vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in relatie tot de energietransitie

Om de energietransitie te realiseren ontstaan bij bedrijven nieuwe vacatures en functies. Dit is een opgave waar arbeidsmarktpartners op moeten acteren. Gouda wil daarom dat het onderwijs hierop inspeelt via her-, bij- en omscholing. In dit kader heeft de gemeente een agenderende en faciliterende rol. In 2022 werden werkzoekenden, in nauwe samenwerking met werkgevers die actief zijn in de energietransitie, door het WerkgeversServicepunt, met inzet van werkleertrajecten, toegeleid naar deze vacatures. Ook het CIV ST speelt met haar leerlijn Smart Energy een belangrijke rol om het aantal vakkrachten te laten toenemen.

Versterken samenwerking arbeidsmarktpartijen

In 2022 werd de regionale samenwerking tussen het WSP, het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Leerwerkloket en de aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Midden-Holland verder doorontwikkeld. Onder andere het Werkcafé vloeide hieruit voort. Tevens werd de uitrol van Social Return naar de andere regiogemeenten voorbereid (Krimpenerwaard, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk). Met de andere samenwerkingspartners (zoals regiogemeenten, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, onderwijspartners, Promen en het UWV) werd het ’Regionaal Jaarplan Midden-Holland Werkt Door 2022’ uitgevoerd. De belangrijkste resultaten zijn als volgt: 288 ingevulde vacatures, 50 Oekraïners aan het werk, 20 uitgegeven Praktijkverklaringen, 39 werkzoekenden aan het werk via het RMT, 685 testen en adviezen via het Leerwerkloket, 41 trajecten voor mensen met psychische kwetsbaarheid (onder behandeling van GGZ), 97 gerealiseerde garantiebanen, 12 voorschakeltrajecten.

Thema 2: Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Resultaten in cijfers

De werkloosheid onder jongeren t/m 27 jaar daalde in Gouda tussen oktober 2021 en oktober 2022 met 30 jongeren (271 versus 241). In onderstaande tabel komt tot uiting dat de jeugdwerkloosheid in Gouda ten opzichte van Nederland sneller daalde dan landelijk (2018=100). Dit gold ook voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland. De daling was sterker dan op landelijke niveau.

Wat hebben we gedaan?

Diverse trajecten/activiteiten werden vanuit de regionale aanpak jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Een greep:

 • School@work. Wegens gebrek aan kandidaten is in september geen nieuwe groep gestart (wel naar verwachting in september 2023; ook voor statushouders). Resultaat in 2022: 10 deelnemers en 5 jongeren behaalden een diploma op niveau 1 en 5 bleven in traject;

 • Ontwikkeladviezen en Oriëntatietrajecten Door Llokaal (mboRijnland). Resultaat: 9 trajecten;

 • Llokaal Expeditie Empowermenttraject voor werkzoekenden met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt. Resultaat: 12 kandidaten (vooral jongeren) participeerden;

 • Coördinator Praktijkonderwijs/Voorgezet Speciaal Onderwijs (vanuit regionale middelen). Doel: preventie werkloosheid en betere werkafspraken;

 • Jongerencoach ‘jongeren buiten beeld’. Jongeren die niet bekend zijn bij gemeenten, UWV, onderwijs en/of justitie worden begeleid naar werk en/of school. 117 jongeren stonden op de lijst. Resultaat in 2022: 10 jongeren naar werk, 7 jongeren naar een opleiding, 14 doorverwijzingen naar hulpverlening, 3 jongeren naar een uitkering en nog 13 jongeren in begeleiding;

 • Stage- en leerwerkplekken (leerbanen). Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zet in op voldoende stage- en leerwerkplekken. Zodra een tekort werd gemeld, werd hier direct op geacteerd om dit op te lossen. Er bleek nauwelijks een tekort aan leerbanen;

 • Discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt. Complexe problematiek dat langdurige aandacht behoeft. Werd waar mogelijk bij samenwerkingspartners geagendeerd;

 • Via Stageplus hebben we met MboRijnland en Hiretime ingezet op videosollicitaties om een goede eerste indruk achter te laten en jongeren extra handvatten te bieden om een stageplek te vinden.

Thema 3: Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

In deze jaarrekening wordt op verschillende plaatsen gerapporteerd over de voortgang van actiepunten uit de Economische Agenda, onder andere bij Gouda750, de binnenstad, (zakelijk) toerisme en duurzaamheid.

Uitvoering Economische Agenda 2021-2024

 • De ‘Shell Entree’ werd gerealiseerd. Hierdoor is de afrit richting bedrijventerrein Goudse Poort overzichtelijker en beter zichtbaar;

 • In 2022 werd gestart met het nieuwe ondernemersnetwerk 'StartUp Gouda' samen met Gouda Onderneemt, Centric en het Hoornbeeck College. Dit netwerk is voor startende ondernemers in de Goudse regio;

 • In het Winterplan en met de oprichting van het regionaal 'Servicepunt Energie Besparing' (SEB) werd ondersteuning aan ondernemers geboden om hun bedrijf te verduurzamen en energie te besparen. Er is een folder ontwikkeld om verduurzamingsmaatregelen te stimuleren bij bedrijven.

Ontwikkelstrategie ''Schuifpuzzel Kromme Gouwe - Goudse Poort'' met als doel versterken van de vitaliteit van de Goudse Poort en Kromme Gouwe

 • De eerste fase van het project (opdracht Vliegende Brigade) werd afgerond. In deze fase werden individuele en gezamenlijke wensen inzichtelijk gemaakt door middel van een haalbaarheidsadvies. De conclusie is dat ondernemers en eigenaren, onder voorwaarden, willen meedenken over verplaatsing of vertrek;

 • Het tempo van de ontwikkelingen werd in sterke mate bepaald door de marktomstandigheden en investeringsbeslissingen van de betrokken partijen.

Regionale bedrijventerreinenstrategie

De regio Midden-Holland heeft een kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie aangeboden aan Gedeputeerde Staten ter aanvaardingen en heeft het regionale programma voor bedrijventerreinen geactualiseerd. De strategie richt zich op het behouden, versterken en vernieuwen van bestaande bedrijventerreinen en regionale afspraken op het gebied accountmanagement. De verwachting is dat de regionale visie in het voorjaar van 2023 definitief klaar is.

Stadsdistributie en Zero Emission Stadslogistiek (ZES)

 • In 2022 is de inzet van de logistiek makelaar voortgezet. De website gouda.nl/zes is uitgebreid en alle Goudse ondernemers met een fossiele bestelbus werden per brief geïnformeerd. Twintig ondernemers zijn telefonisch geholpen en 31 ondernemers hebben een persoonlijk adviesgesprek gehad;

 • Met het landelijke ZES-team zijn stappen gezet in het oprichten van een landelijk ZES-loket (portal voor registratie voertuigen die toegang krijgen tot de ZES-gebieden), het ontheffingenbeleid, programma van eisen registratie-camera's en de te nemen verkeersbesluiten;

 • Voor de 'Nota grote en zware voertuigen' werd overleg gevoerd met ondernemers over de invoering van lengte-(<10 meter) en gewichtsbeperking (<20 ton) in de binnenstad en woonwijken. Ondernemerskoepels zien een stadsdistributiehub/overslagpunt als wezenlijk onderdeel van het beleid. Hier wordt in regionaal verband over nagedacht.

Werkbezoeken en accountmanagement

 • De wethouders economie legden in totaal 7 werkbezoeken af. Deze varieerden van bezoeken aan Goudse bedrijven tot het lopen van verschillende rondes langs ondernemers in de binnenstad. Bijvoorbeeld om een brochure met subsidieregelingen uit te delen in het kader van de energiecrisis of te horen hoe het met ondernemers ging na twee jaar corona en tijdens de energiecrisis;

 • Op 30 augustus organiseerde de gemeente samen met Gouda Onderneemt een goed bezochte Bedrijvendag. In samenwerking met Startersdagen.nl werd op 11 oktober de Startersdag georganiseerd. Daarnaast publiceerde de gemeente Gouda in 'Gouda Into Business' 5 interviews en was de gemeente aanwezig bij de Goudse Businessclub;

 • In 2022 is het initiatief gestart om meer zichtbaarheid te geven aan het ondernemersloket waar (startende) ondernemers wegwijs worden gemaakt in regelgeving. In totaal zijn 14 ondernemers gesproken.

Circulaire economie

De circulaire economie heeft aandacht van de gemeente in samenwerking met het platform 'Groene Hart Werkt' en de werkgroep 'Circulaire economie Midden-Holland'. In beleid en in de uitvoering neemt Gouda kansen voor circulariteit mee. Ook in onderwijshuisvestingsprojecten. Bijvoorbeeld het isoleren van de vernieuwbouw van de Goudse Waarden met 6000 spijkerbroeken. In 2023 komt ruimte voor circulaire bedrijvigheid op het Ecopark. Gouda is tevens toegetreden tot het bestuurlijk netwerk Circulaire Transitie Zuid-Holland.

Thema 4: Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

Met het onderwijs werkte Gouda aan een goed onderwijsaanbod, aan doorlopende leerlijnen en aan de voorwaarden opdat jongeren een startkwalificatie behalen.

Goudse Onderwijsagenda

De samenwerking tussen het Goudse onderwijsveld en de gemeente kwam goed op gang rond de thema’s op de 'Goudse Onderwijsagenda':

 • Taalontwikkeling - versterking educatief thuismilieu. Er is een onderzoeksproject Taalontwikkeling gestart, gefinancierd uit het budget Nationaal Programma Onderwijs;

 • Doorlopende ontwikkelingslijnen/oriëntatie op loopbaan en beroep. Met subsidie van de 'Gelijke Kansen Alliantie' versterkten 2 voortgezet onderwijs (vo)-besturen en 2 primair onderwijs (po)-besturen de doorgaande lijn po-vo. Gouda-breed werd de doorgaande lijn techniek versterkt;

 • Burgerschap – segregatie/verbinding onderwijs – thuis -vrije tijd. Er werden onderwijsprojecten uitgevoerd/gestart met als doel het bevorderen van kansengelijkheid en het tegengaan van onderwijssegregatie (zie onder Goudse Gelijke Kansen Agenda).

De Goudse schoolbesturen vo hebben in 2022 hun samenwerking versterkt door vaststelling van een 'Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen'.

Bij de uitvoering van de 'Goudse onderwijsagenda' werd de verbinding gelegd met het 'Nationaal Programma Onderwijs' en de 'Goudse Gelijke Kansenagenda'.

Doorlopende leer- en ontwikkellijnen

De overgang tussen voorschools onderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs werd in 2022 doorontwikkeld. Tevens werd ingezet op een soepele overgang van vmbo naar mbo om uitval te voorkomen. Jongeren werden vroegtijdig in aanraking gebracht met techniek en 21-eeuwse vaardigheden. Dat deed Gouda door de realisatie van een Techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek en het afsluiten van een Gouds Techniekakkoord. Dit akkoord bouwt voort op de samenwerking die rondom Sterk Techniekonderwijs is ontstaan tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente onder de noemer 'Techniek Talent Gouda'. Via de plannen vanuit dit Sterk Techniekonderwijs werden de mogelijkheden gecreëerd voor een doorlopende leerlijn techniek in de Goudse regio en zo duurzaam gewerkt aan inspirerend techniekonderwijs. Vanuit het CIV ST (project Precious Plastic Gouda) leren sinds 2022 op meerdere vmbo-scholen leerlingen hun eigen plastics shredder te bouwen.

Voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid en samenwerking Brede school en Weekendschool

Gouda zette in op het bestrijden van onderwijsachterstanden, binnen de landelijke kaders, ingevuld met gemeentelijk beleid. De rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB) werd via gemeentelijke subsidieregelingen doorgezet naar kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, Brede school en Weekendschool. De uitvoerende organisaties werkten, waar mogelijk wijkgericht, samen aan een afgestemd en doorlopend OAB-aanbod voor de doelgroep. Zo was er een pilot met weekendschool-onderwijs onder schooltijd.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Gouda krijgt in de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2025 een specifieke uitkering uit het NPO. De regeling is bedoeld voor maatregelen om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie (voorschoolse periode, primair- en voortgezet onderwijs). Het betreft onderwijsvertragingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen/jongeren en bij de interventies, die scholen al nemen. In 2022 is bekend geworden dat de einddatum is verschoven naar medio 2025 (in plaats van medio 2023).

 • Eind 2021 zijn in het college de uitgangspunten voor het gemeentelijk NPO vastgesteld. Hiervoor is eerst draagvlak gezocht bij schoolbesturen en maatschappelijke organisaties. Het uitgangspunt is om vooral aan te sluiten bij bestaande taken van de gemeente en die te versterken of tijdelijk uit te breiden. Hoewel het om tijdelijke middelen gaat, wordt nagestreefd om met tijdelijke middelen een duurzaam effect te bereiken.

 • De inzet van de gemeente Gouda bestond in 2022 uit twee fases. De eerste fase werd in het 1e kwartaal in 2022 afgerond. De gemeente heeft voor alle leeftijdsgroepen ingezet op het versterken van de door gemeente gefinancierde activiteiten waarop vertragingen zichtbaar zijn en extra inzet mogelijk is. In de 2e fase werd geïnventariseerd waar nog behoefte aan was. Ook deze activiteiten lopen of er ligt een plan om ze uit te gaan voeren. Zo hadden bijvoorbeeld de voortgezet onderwijs scholen behoefte aan extra laagdrempelige hulp op school. Dit is er na de zomervakantie ook gekomen. De meeste activiteiten lopen door in 2023. Dan zullen middelen ook deels gerichter worden ingezet op de scholen met de grootste problematiek.

Goudse Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda

 • Er was een bovenschoolse ‘Stimulansklas’ met extra taalondersteuning en/of metacognitieve ondersteuning. Doelgroep: leerlingen met de cognitie mavo/havo/vwo, maar die vanuit hun thuissituatie onvoldoende ondersteuning krijgen om succesvol op mavo/havo/vwo te functioneren;

 • Het Gelijke Kansen project ‘Diploma-ontwikkeling VSO’ werd afgerond met de eerste uitreiking van diploma’s aan de leerlingen van de Startbaan door de wethouder Onderwijs. Een landelijke primeur, waarvoor een wetswijziging nodig was;

 • Er werd een nieuw addendum aan de GKA Agenda toegevoegd met als doel: het huidige (onvolledige en versnipperde) aanbod van gelijke kansen projecten verder aan te vullen, uit te bouwen en beter onder scholen en doelgroepen te communiceren. Doelgroep: leerlingen in groep 4 po t/m klas 3 vo die cognitief een hoger onderwijsniveau aankunnen dan ze nu veelal bereiken vanwege onvoldoende taalvaardigheid, ondersteuning vanuit thuis enz.

Versterken samenwerking jeugdhulp aansluiting op passend onderwijs

In 2022 zijn de volgende resultaten zowel regionaal als in Gouda behaald:

 • De werkwijze integraal arrangeren (samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp) is ontwikkeld en beschreven in een brochure. Scholen zijn hierover geïnformeerd;

 • Er is een Goudse routekaart gemaakt voor po en vo met de route naar zorg of ondersteuning;

 • Alle scholen in Gouda hebben vaste contactpersonen bij het Sociaal Team (vanuit het NPO) en bij de gemeentelijke toegang jeugdhulp. Resultaat: de lijnen tussen onderwijs en zorg zijn korter geworden;

 • Vanaf schooljaar 2022-2023 is weer een voorziening voor speciaal po cluster 4 kinderen gestart. Deze is ingepast bij SBO De Oostvogel. Er zijn verbouwingsmiddelen toegekend door de gemeente;

 • Er is regionaal een dashboard ontwikkeld waarin data vanuit het onderwijs en jeugdhulp aan elkaar gekoppeld zijn. Doel: inzichtelijk krijgen op welke scholen het efficiënt is om jeugdhulp op een andere wijze te organiseren (bijvoorbeeld formatie financieren in plaats van individuele beschikkingen jeugdhulp);

 • De pilot Raatsamen in Gouda werd in de eerste helft van 2022 geëvalueerd. Deze hulpverlening heeft als doel om thuiszitten te voorkomen en duurzame deelname aan onderwijs te bevorderen. Deze werkwijze is succesvol bij kinderen die op het moment van evaluatie een zorgtraject hebben;

 • In de overstap po-vo is er een groep hoogbegaafde leerlingen die cognitief klaar is voor het vo, maar qua vaardigheden nog niet. Een pilot voor een groep 9 is in september 2022 gestart bij basisschool De Triangel.

Aanpak Laaggeletterdheid

Gouda is centrumgemeente voor de regio Midden-Holland. Samen met de regiogemeenten zoekt Gouda naar de beste manieren om laaggeletterden te bereiken. Voor de periode tot en met 2024 is een regionaal plan gemaakt. Daarin wordt op een brede manier samengewerkt met alle partijen die bij de aanpak laaggeletterdheid betrokken zijn. In 2022 is gewerkt aan een regionaal plan van aanpak ‘werkgevers’. Bij dit onderwerp ligt regionale samenwerking voor de hand. Eind 2022 zijn twee bedrijven gestart met taallessen op de werkvloer (waarvan één in Gouda). Dit krijgt een vervolg in 2023.

In 2022 is hard gewerkt om laaggeletterden te bereiken en ook het bereik van NT1-ers (laaggeletterden met Nederlands als eerste taal) te vergroten. In Gouda heeft in september voor het eerst de ‘ik wil leren’ campagne plaatsgevonden en hier kwamen 90 aanmeldingen uit voort (waarvan 10% NT1). Bij de campagne zijn buurtvoorlichters succesvol ingezet om het taalaanbod in de wijk te promoten. Bij Sagenn (de officiële aanbieder van taalcursussen) is voor het eerst een cursusgroep gestart met alleen NT1-ers. Ook de extra activiteiten van het Taalhuis in de zomer zijn goed bezocht, er zijn in totaal 103 deelnemers geweest.

Reductie schooluitval en bieden van kansen aan jongeren die een startkwalificatie willen behalen

Het percentage vsv’ers in de regio Zuid-Holland Oost bleef in 2022 met 1,95% ruim onder het landelijk gemiddelde van 2,34%. Landelijk staan we zelfs in de top 5 van best presterende regio’s. In Gouda lag het percentage met 2,08% in 2022 ook ruim onder het landelijk gemiddelde. Een belangrijke oorzaak van vsv is ongediplomeerde uitstroom naar werk (‘groenpluk’). In de aanpak daarvan werd de samenwerking gezocht met het WerkgeversServicepunt.

Bemiddelen maatschappelijke stages

Bemiddeling rond maatschappelijke stages is primair de verantwoordelijkheid van de vo-scholen. De gemeente faciliteerde in het kader van de maatschappelijke diensttijd (mbo/hbo) het netwerk ‘Samen voor Goud’.

Thema 5: Kosten efficiënte onderwijshuisvesting met duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Uitgangspunt is een goede balans tussen kosten én duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen, onder andere gebaseerd op een clustering van scholen.

Wat is het resultaat in 2022

 • De realisatie van De Goudse Waarden – Heemskerkstraat is afgerond, opgeleverd en in gebruik genomen;

 • De realisatie van De Startbaan (eerder Ark – Gemiva aan de Clematislaan) is afgerond, opgeleverd en in gebruik genomen. De oude locatie van De Ark (Luykenstraat) wordt in 2023 gesloopt en getransformeerd tot een park;

 • Alle projecten uit het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024 zijn gestart en in uitvoering:

  • Uitbreiding Johannes Calvijnschool. Afsprakenbrief is ondertekend, het Voorlopig- en Definitief Ontwerp zijn afgerond en de aanbesteding is afgerond;

  • Auris Taalplein – De Triangel. Voorlopig Ontwerp is afgerond en Definitief Ontwerp is ver gevorderd;

  • Uitbreiding en renovatie Kesper College. Het Voorlopig Ontwerp is afgerond en er is gestart met het Definitief Ontwerp;

  • Uitbreiding Al Qalam. De afsprakenbrief is ondertekend en het Voorlopig Ontwerp is gestart;

  • Renovatie Casimirschool – locatie Herpstraat. Afsprakenbrief is ondertekend en er is gestart met het opstellen van een programma van eisen;

  • Nieuwbouw Livingstoneschool. De startbrief is ondertekend en de afsprakenbrief wordt opgesteld;

  • Sloop Gymzaal Hoogenburg. Voorbereidende onderzoeken voor sloop zijn uitgevoerd. Er wordt gekeken naar herbestemmingsmogelijkheden van het perceel;

  • De voorzieningencluster in Westergouwe – KC De Ontdekkingsreizigers. Het voorlopig Ontwerp is afgerond, Definitief Ontwerp is vergevorderd en de aanbesteding is gestart. De huidige tijdelijke onderwijshuisvesting voor KC De Ontdekkingsreiziger is wederom uitgebreid met vier lokalen.