Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

31.951

31.737

33.395

-1.658

Baten

-5.371

-4.795

-5.754

959

Saldo van baten en lasten

26.580

26.942

27.641

-699

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-664

-664

-580

-84

Gerealiseerd resultaat

26.472

26.835

27.618

-783

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

Lasten

4.757

5.658

5.353

304

0.1 Bestuur

Baten

-61

-66

-1.059

992

Saldo

4.696

5.591

4.294

1.297

0.2 Burgerzaken

Lasten

2.194

2.399

2.443

-45

0.2 Burgerzaken

Baten

-1.020

-1.032

-1.122

90

Saldo

1.175

1.367

1.321

46

0.4 Overhead

Lasten

24.999

23.681

25.599

-1.918

0.4 Overhead

Baten

-4.290

-3.696

-3.573

-124

Saldo

20.709

19.984

22.026

-2.041

Totaal saldo taakvelden

26.580

26.942

27.641

-699

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

0.1 Bestuur

1.296

V

Diverse kleine verschillen.

62

V

Vanwege de jaarlijkse herberekening van de benodigde voorziening voor de pensioenen (oud-) wethouders kan een bedrag vrijvallen.

1.102

V

De sociale lasten voor oud-wethouders en de lasten voor intergemeentelijke samenwerking zijn lager dan begroot.

132

V

0.2 Burgerzaken

45

V

Diverse kleine verschillen.

45

V

0.4 Overhead

2.042

N

Er is meer gebruik gemaakt van adviezen van derden en inhuur dan verwacht. De inhuur betreft vooral vacatures die niet ingevuld konden worden. Omdat inhuur duurder is dan vast personeel leidt dit tot een nadeel.

1.006

N

De geraamde baten van de ICT overeenkomsten hadden voor een deel betrekking op 2023. De daadwerkelijke inkomsten zijn daardoor lager dan de raming. Vorig jaar was dit voor één gemeente gecorrigeerd, nu voor de overige gemeenten. Vanaf 2023 is de raming correct.

699

N

Dit betreft de toevoeging aan voorziening spaaruren verlof die niet begroot was.

590

N

Deze post is in de primitieve begroting 2022 opgenomen en is bij de overgang naar een nieuwe methodiek van salarislasten begroten ten onrechte niet meegenomen. In de begroting 2023 is deze post wel correct opgenomen. Op taakveld 4.3 uit zich dit in een voordeel.

398

N

Deze post is in de primitieve begroting 2022 opgenomen en is bij de overgang naar een nieuwe methodiek van salarislasten begroten ten onrechte niet meegenomen. In de begroting 2023 is deze post wel correct opgenomen. Op taakveld 6.71 uit zich dit in een nadeel. Dit is budgetneutraal.

203

V

Terugdraaien dotatie en vrijval voorziening huis van de stad. Voorgesteld wordt deze bedragen bij resultaatbestemming aan een reserve groot onderhoud vastgoed te doteren.

187

V

Inzet werkgebied Radicalisering: deze overschrijding wordt gecompenseerd door de ontvangen rijksbijdrage op taakveld 1.2.

136

N

Op meerdere onderdelen zijn middelen ontvangen die niet volledig begroot waren

350

V

Saldo van diverse kleine verschillen.

47

V

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve organisatieontwikkeling: deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. In 2022 zijn er minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

84

N

Totaal

84

N