Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Regio Midden-Holland

RMH is een samenwerkingsverband dat de belangen van de regio behartigt en bestuurlijke samenwerking in programma’s bundelt.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Regio Midden-Holland

In de RMH werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. Na vaststelling van de strategische agenda ‘De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’ in 2020, heeft de RMH in 2022 ingezet op strategische herpositionering. Daarvoor zijn de voor de regio gezamenlijke lobbypunten benoemd. Hierbij zijn naast de bestuurlijke tafels ook raadsleden, statenleden en vertegenwoordigers van de waterschappen betrokken.

"Midden-Holland is uniek door de centrale ligging: de regio midden in de Randstad. Midden-Holland is stad en platteland, natuur en cultuurhistorie, Randstad en ruimte, vakmanschap en high-tech, handel en industrie. Midden-Holland biedt ruimte. Aan wonen, ondernemen en genieten. Voor iedereen. En zien we uitdagingen of kansen? Dan zetten we samen onze schouders eronder en maken we het mogelijk. Dat doen we al eeuwenlang en dit blijven we doen." Dat is de kernboodschap van het met de regiogemeenten opgestelde positioneringsdocument RMH. Dit document wordt ingezet bij lobby-activiteiten, om zo bij te dragen aan de realisatie van de belangrijkste opgaven van de regio. Deze opgaven zijn verdeeld over 3 kernthema’s: groeigebied, bereikbaarheid en economische vitaliteit.

In 2022 is onder andere verder gewerkt aan:

 • Het uitvoeren van een pilot uit voor een regionaal energieloket om bedrijven te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave en de wettelijke verplichtingen.

 • Het in samenwerking met provincie, BZK, woningcorporaties en andere betrokken partijen opstellen van de regionale realisatieagenda om lange termijnafspraken te maken in het kader van de Nationale Bouw- en Woonagenda.

 • Het actualiseren van het regionale woningbouwprogramma volgens de nieuwe provinciale governance.

 • Het delen van kennis over ruimtelijke adaptatie en een subsidieverzoek bij het ministerie van I&W ingediend in het kader van de impulsregeling ruimtelijke adaptatie.

 • Het voorzien van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit van een investeringsadvies om de ambities in verbinding te brengen met nationaal beleid en fondsen.

 • Het integrale investeringsadvies is ambtelijk en bestuurlijk besproken met de overige regionale programma’s ter voorbereiding op de vorming van een regiodeal.

 • Het voeren van lobby bij rijk en provincie ten behoeve van het Regionaal verkeer en vervoersplan projecten zoals Bodegravenboog en Algeracorridor.

 • Het starten van een vervolgonderzoek station/transferium Gouweknoop.

 • Het starten van diverse projecten ter uitvoering van de MKB-deal.

 • Het opstellen regionale kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland.

 • Het monitoren en actualiseren van het kwantitatieve deel regionale kantorenstrategie Midden-Holland 2019 – 2024.

 • Het uitvoeren van het projectplan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ voor deelname aan subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de publieksleges ter dekking van de kosten voor de door afdeling services diverse geleverde diensten. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende legesverordening opgelegd.