Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Ruimte voor initiatieven

Participatie

Op diverse plekken in de organisatie zijn medewerkers aangesteld voor bewonersparticipatie en -initiatieven. Zo krijgen afdelingen meer oog en aandacht voor inbreng die belanghebbenden in de stad kunnen hebben. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met de participatiemedewerkers wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan extra speeltoestellen, meer groen in een buurt of het plaatsen van borden, bankjes of plantenbakken. Of, in voorkomende gevallen, zelfs een andere weginrichting. Zo zijn er het afgelopen jaar meer dan 40 stukken buurtgroen ontstaan via Groen Moet Je Doen. Op deze plekken richten bewoners met elkaar het openbaar groen in en onderhouden dit met elkaar. Verder zijn op 8 locaties tegels gewipt om nieuw groen te realiseren, via Grijs wordt Groen. Deze locaties worden ook vrijwel allemaal door bewoners verzorgd. Verder zijn er meerdere dam-/schaaktafels en een ‘Verbindingstafel’ geplaatst op initiatief van bewoners. Er werden meerdere bloembollenacties georganiseerd en op de Landelijke Opschoondag zijn er meer dan 150 acties in de stad gehouden door bewoners.

Het vergroeningsplan voor Achter de Waag is uitgegroeid tot een visie waarbij op termijn ook het Zeugwater wordt betrokken. Deze visie is gemaakt met verschillende belanghebbenden in de binnenstad. In Korte Akkeren Oud wordt de riolering vervangen en kijkt de gemeente samen met belanghebbenden uit de buurt naar hoe de straten opnieuw ingericht gaan worden.

Goudse wijkteams en Gouda Bruist

De Goudse wijkteams ontvingen ook dit jaar € 3.000 als werkbudget voor communicatie en kleine uitgaven. In totaal maakten acht wijkteams hier gebruik van. Gouda Bruist ontving een budget van € 40.000 voor haar website, voor bruisbijeenkomsten en voor het organiseren van Lief en Leedstraten. In meer dan 75 straten stimuleert een gangmaker (actieve bewoner) andere bewoners om met een klein budget een bloemetje, kaart of iets lekkers elkaar te ondersteunen bij lief of leed.

GoudAsfalt

In samenwerking tussen het inwonersinitiatief GoudAsfalt, omwonenden en de gemeente zijn nieuwe evenementenvoorschriften voor het GoudAsfalt-terrein opgesteld. Tevens wordt gewerkt aan een bestemminigsplan (verbrede reikwijdte).

Stichting GoudApot

Stichting GoudApot ontvangt € 220.000 subsidie van de gemeente Gouda om inwonersinitiatieven te stimuleren in de stad. Vrijwillige medebewoners verstrekken geld en adviezen aan Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad een stuk leuker of beter willen maken. Alle aanvragen worden direct online gepubliceerd en de stichting verantwoordt haar uitgaven jaarlijks aan de gemeente. In 2022 is er circa € 238.000 uitgekeerd door de stichting. Dit bedrag is hoger dan de subsidie omdat de middelen die in 2020 niet besteed konden worden en teruggegeven zijn, opnieuw toegekend zijn. Er zijn 149 aanvragen ingediend ter waarde van ruim € 500.000, waarvan 105 gedeeltelijk of volledig zijn toegekend. Er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt met het fonds Gouda750.

Regio Midden-Holland

In de Regio Midden-Holland (RMH) werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. Na vaststelling van de strategische agenda ‘De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’ in 2020, heeft de RMH in 2022 ingezet op strategische herpositionering. Daarvoor zijn de voor de regio gezamenlijke lobbypunten benoemd welke zijn ingezet bij lobby-activiteiten, bijvoorbeeld in de aanloop naar de provinciale staten verkiezingen. Hierbij blijft de kernboodschap:

"Midden-Holland is uniek door de centrale ligging: de regio midden in de Randstad. Midden-Holland is stad en platteland, natuur en cultuurhistorie, Randstad en ruimte, vakmanschap en hightech, handel en industrie. Midden-Holland biedt ruimte aan wonen, ondernemen en genieten. Voor iedereen. En zien we uitdagingen of kansen? Dan zetten we samen onze schouders eronder en maken we het mogelijk. Dat doen we al eeuwenlang en dit blijven we doen."

Deze boodschap staat in het, met de regiogemeenten opgestelde, positioneringsdocument RMH waar waarin de drie kernthema’s zijn: groeigebied, bereikbaarheid en economische vitaliteit.

In 2022 is onder andere verder gewerkt aan:

- Het uitvoeren van een pilot voor een regionaal energieloket om bedrijven te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave en de wettelijke verplichtingen.

- Het in samenwerking met provincie, BZK, woningcorporaties en andere betrokken partijen opstellen van de regionale realisatieagenda om lange termijnafspraken te maken in het kader van de Nationale Bouw- en Woonagenda.

- Het actualiseren van het regionale woningbouwprogramma volgens de nieuwe provinciale governance.

- Het delen van kennis over ruimtelijke adaptatie en een subsidieverzoek bij het ministerie van I&W ingediend in het kader van de impulsregeling ruimtelijke adaptatie.

- Het voorzien van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit van een investeringsadvies om de ambities in verbinding te brengen met nationaal beleid en fondsen.

- Het integrale investeringsadvies is ambtelijk en bestuurlijk besproken met de overige regionale programma’s ter voorbereiding op de vorming van een regiodeal.

- Het voeren van lobby bij rijk en provincie ten behoeve van het projecten uit het Regionaal verkeers- en vervoersplan, zoals Bodegravenboog en Algeracorridor.

- Het starten van een vervolgonderzoek station/transferium Gouweknoop.

- Het starten van diverse projecten ter uitvoering van de MKB-deal.

- Het opstellen van een regionale kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland.

- Het monitoren en actualiseren van het kwantitatieve deel regionale kantorenstrategie Midden-Holland 2019 – 2024.

- Het uitvoeren van het projectplan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ voor deelname aan subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden (AGW) werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. Aanleiding voor de samenwerking tussen de AGW-steden is de opvatting dat kansen voor economische groei in het Groene Hart onvoldoende worden benut vanwege het ontbreken van een ruimtelijke en economische agenda. De verbindende factor tussen deze gebieden is de dalende bodem. Door rondom dit thema de krachten te bundelen heeft de AGW-samenwerking de regiodeal Bodemdaling binnengehaald. Met de toekenning van deze regiodeal, die in 2022 volop in uitvoering was, is de problematiek van bodemdaling in het Groene Hart definitief op de Rijksagenda gekomen. In 2021 is een strategische heroriëntering gestart omdat een gezamenlijke inhoudelijke agenda voor de toekomst ontbreekt. In 2022 is verder invulling gegeven aan een toekomstbestendige samenwerkingsvorm.