Riolering

Beleid

In maart 2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2019-2023 (inclusief een doorkijk en planning over de lange termijn) door de gemeenteraad vastgesteld. De lijn die in het vorig vGRP is ingezet met betrekking tot een toekomstbestendige financieringssystematiek is hierbij doorgezet. Met ingang van 2020 worden de investeringsuitgaven niet meer geactiveerd en worden deze uitgaven gedekt door de onttrekking van een identiek bedrag uit de spaarvoorziening riolering. De opbouw van de meerjarige kapitaallasten stopt daarmee. Ook is er meer aandacht voor klimaatmaatregelen, zoals vergroening in gebieden waar wateroverlast kan optreden.

Financiële middelen

In het gemeentelijke rioleringsplan en de begroting zijn de jaarlijks benodigde bedragen opgenomen voor de uitvoering van het plan. Middelen voor groot- en vervangingsonderhoud, kapitaallasten van (historische) vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud zijn hierin bij elkaar genomen. Het totaal van deze bedragen moet gelijk zijn aan het totaal dat aan gemeentelijke rioleringsheffing zal worden ontvangen. Aan de hand van de actuele kosten- en heffingsontwikkelingen en prognose van komende jaaruitgaven worden jaarlijks de tarieven rioolheffing door de raad bijgesteld. De verschillen tussen jaarlasten en jaaropbrengsten worden verrekend via de voorziening riolering.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Verschil

Stand 1 januari

24.063

24.063

24.063

0

Dotatie Vz (op basis van nacalculatie exploitatie)

6.158

4.800

5.361

-561

Ontrrekking Vz (op basis van investeringsuitgaven)

13.600

14.967

12.605

2.362

Stand 31 december

16.621

13.896

16.819

-2.923

* voor de uitsplitsing van de voorziening (egalisatie en spaardeel) verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen

Kwetsbare funderingen van woningen

In de gebieden waar komende jaren rioolvervanging plaats vindt, is veelal sprake van kwetsbare funderingen onder woningen. Vanwege de impact van de werkzaamheden heeft het college besloten om in alle wijken waar rioolprojecten gepland staan, eerst te communiceren met de woningeigenaren over het belang van een goede fundering. In 2019 en 2020 heeft communicatie over funderingen plaatsgevonden in de Vogelbuurt, Kort Haarlem, Kadenbuurt, Korte Akkeren Oud, Vossenburchkade en Crabethstraat (II). Aan de woningeigenaren is de tijd gegeven om onderzoek te doen naar de staat van de fundering van hun woning. Hierdoor is de planning en daarmee ook het uitvoeringsmoment van deze rioolprojecten verschoven. Het gevolg is dat in 2020 met name de voorbereiding heeft plaatsgevonden en de geplande uitvoering zou vanaf 2021 (en komende jaren) plaatsvinden.

Start uitvoering twee rioolprojecten

In 2021 is de rioolvervanging in de wijken Kort Haarlem en de Vogelbuurt aanbesteed. De werkzaamheden in deze twee wijken zijn in het najaar 2021 gestart. Daarnaast is de voorbereiding van rioolvervanging in verschillende wijken in volle gang. Dit betreft de wijken: Kadenbuurt, Korte Akkeren Oud, Vossenburchkade, binnenstad en Ouwe Gouwe Noord en Zuid. Vanuit het rioolreparatiebestek zijn in 2021 in verschillende wijken rioolputten aangepakt en onder andere voorzien van een nieuwe coating.

Dagelijks onderhoud riolering en gemalen in 2022

  • Diverse reparaties en onderhoud aan verschillende rioolgemalen.

  • Meerdere (spoel)schuiven zijn vervangen.