Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 2019-2058 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Daarbij hebben er in de loop van de jaren diverse aanpassingen op de uitvoering van de MJOP’s plaatsgevonden. Deze zijn met name gedaan op basis van de jaarplannen die per pand worden vastgesteld. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico’s. Hierbij worden werkzaamheden uitgevoerd, maar ook gecombineerd, vooruit gehaald, uitgesteld en/of aangepast . Hiermee wordt een doelmatige en efficiënte wijze van onderhoud gewaarborgd. Door deze aanpassingen in de uitvoering van de MJOP’s geen directe rekenkundige aansluiting meer tussen de oorspronkelijke MJOP’s en de daarop gebaseerde voorzieningen en de werkelijke hoogte van de voorziening. De accountant vindt deze aansluiting een voorwaarde voor het aanhouden van de voorziening. Omdat de aansluiting niet 100% aanwezig is, is het voorstel van accountant om de voorzieningen vrij te laten vallen in de jaarrekening 2022.

In 2023 vindt een nieuwe inventarisatie en inspectie plaats. Na inspectie, actualisatie en analyse van de uitkomsten wordt aan het college een nieuwe MJOP voorgelegd dat gebaseerd is op de gemiddelde behoefte in de jaren 2024-2063. Wanneer het nodig blijkt om de begroting aan te passen als gevolg van het nieuwe MOP wordt de raad om besluitvorming gevraagd. In het kader van de verbetering van de financiële functie zal ook een werkwijze worden geïmplementeerd om ook de jaren tussen 2 actualisaties de rekenkundige aansluiting te bewaken tussen de geactualiseerde MJOP’s en de hoogte van de voorziening.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en het groot onderhoud in 2022 is verrekend via een aantal onderhoudsvoorzieningen (Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en gemeentelijke objecten). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze onderhoudsvoorzieningen. In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorzieningen:

Het verloop van deze voorzieningen was in 2022 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Verschil

Stand 1 januari

2794

2.794

2.926

0

Toevoegingen

1458

1.458

0

0

Onttrekkingen

1481

1.481

2.926

-95

Stand 31 december

2.771

2.771

0

-2.771

Oorzaak van de afwijking in de onttrekkingen (naast de vrijval van de voorziening die hierboven is toegelicht): het MJOP wordt vastgesteld op basis van conditiemeting van gebouwen die vastgesteld wordt bij aanvang van de 5-jaarsperiode (2019-2023). Elk jaar wordt een bestedingsplan vastgesteld waarbij gekeken wordt of de werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden, kunnen worden uitgesteld of naar voren worden gehaald. Werkzaamheden kunnen dan integraal in een periode worden uitgevoerd zodat de gebruikers zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Daarnaast kan vanwege kostenbesparing besloten worden om werkzaamheden te clusteren waarbij er geschoven kan wordt binnen het MOP.

Voorbeelden van onderhoud dat in 2022 is uitgevoerd:

 • Schouwburg vervangen brandventilatie-eenheden

 • Schouwburg herstel noodverlichting

 • Schouwburg Vervangen luchtbehandeling

 • Schouwburg Vervangen houten vloer

 • Schouwburg vervangen projector

 • Schouwburg vervangen co2-melders

 • Achter de Kerk 14 scheurherstel Gasthuiskapel

 • Achter de Kerk 14 renovatie beveiligingssysteem

 • Bloemendaalseweg 26 vervangen dakbedekking

 • Ankerpad 2/2a schilderwerk

 • Lethmaetstraat 47 schilderwerk

 • Turfsingel 34 aanpassen klimaatinstallatie

 • Westhaven 11/12 vernieuwen riool

 • W.v.Pruisenlaan 419 dakrenovatie

 • St.Jan schilderwerk

 • Chocoladefabriek- samenloop met verbouwing

 • Zwolleweg 2 schilderwerk

 • B.van Reenensingel 131 vervangen vlonder

 • Oostpolder onderhoud waterwegen

 • Huis van de stad vervangen staalliften

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke panden (contractonderhoud en klachtenonderhoud) zijn de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Verschil

Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen

225

222

164

58