Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Het groot onderhoud komt ten laste van de voorziening "Groot Onderhoud Openbare Ruimte". Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze voorziening. Met ingang van 2017 is de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht. Vanaf dat jaar is er de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren (op investeringsbudgetten te verantwoorden en in meerdere jaren af te schrijven).

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte worden op basis van het beheerplan openbare ruimte geprogrammeerd en komen ten laste van de investeringsbudgetten Vervangings Investeringen Openbare Ruimte.

Financiële middelen

groot onderhoud openbaar gebied (projectprogrammering)

De kosten van het groot onderhoud worden verrekend met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan deze voorziening plaats.

Het verloop van deze voorziening in 2022 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Verschil

Stand 1 januari

6.456

6.456

6.456

Toevoegingen

3.241

4.261

4.261

0

Extra toevoegingen

Onttrekking

5.007

5.883

5.091

792

Stand 31 december

4.690

4.834

5.626

-792

Investeringen maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Verschil

Uitgaven

8.980

9.024

6.661

2.363

Voorbeelden van vervangingsinvesteringen in 2022:

• Marktkasten en stroomvoorzieningen op Goverwelle en Bloemendaal

• Vervanging Doelenbrug

• Aanleg plastic fietspad en vervanging tegels door klinkers op Aschpotpad

• Vervangen lichtmasten en armaturen

• Ophogen Wilhelmina van Pruisenlaan

• Vervanging speelondergronden en speeltoestellen

• Vervanging beschoeiingen

• Vervanging asfaltdeklagen

• R. van Catsweg wegvak 4

• Vervanging riolering Vogelbuurt en Kort Haarlem

• Vervanging diverse rioolgemalen

dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Verschil

Wegen

3.850

3.880

3.348

532

Water

736

737

720

17

Groen

6.149

5.272

5.153

119

Totaal

10.735

9.889

9.221

668

Voorbeelden dagelijks onderhoud in 2022:

  • Jaarrond snoei- en maaiwerkzaamheden.

  • Herstel voegwerk en lokaal ontzette delen metselwerk van de walmuren.

  • Herstellen elementenverharding op basis van meldingen.