Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota

Datum vaststelling

Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020 - 2024

Vastgesteld op 19-02-2020

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Gouda 2020

Vastgesteld op 19-02-2020

Kadernota Vastgoed 2012

Vastgesteld op 12-12-2012

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie in 2018 (ter kennisname) aan de raad aangeboden

Nota Lange Termijn Investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 8-12-2021

Klimaatadaptatiestrategie

Vastgesteld op 11-12-2019

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 06-03-2019

Nota maatschappelijke voorzieningen Westergouwe

Vastgesteld op 26-05-2021

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Verschil

Onderwijsgebouwen

Dagelijks onderhoud

356

271

245

26

Gemeentelijke objecten en gebouwen

Groot onderhoud via voorziening

1481

1481

1.576

-95

Dagelijks onderhoud

225

222

164

58

Openbare ruimte

Groot onderhoud via voorziening

5.007

5.883

5.091

792

Investeringen maatschappelijk nut

8.980

9.024

6.661

2.363

Dagelijks onderhoud (exploitatie)

10.735

9.889

9.221

668

Rioleringen

Lasten exploitatie (na verrekening compensabele btw)

17.791

17.916

18.831

-915

Investeringsuitgaven (verrekend met voorziening)

13.600

14.967

12.605

2.362

Sportfaciliteiten

Groot en dagelijks onderhoud loopt via Sport.Gouda

0

0

0

0

TOTAAL

58.175

59.653

54.394

5.259