Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder;

  2. Overzicht lokale heffingen.

ad 1. Overzicht woonlasten (lokale lastendruk) eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2022 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder aangegeven. Ter vergelijking zijn de cijfers 2021 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB 2022 is uitgegaan van € 276.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda per 1 januari 2021 (bron: waarderingskamer). De gemiddelde WOZ-waarde voor 2021 is € 245.000.

omschrijving

2022

2022

2021

2021

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

OZB eigenaar

259,99

256,03

Afvalstoffenheffing

317,00

317,00

306,00

306,00

Rioolheffing eigenaar

252,70

252,70

Rioolheffing gebruiker

247,40

247,40

247,40

247,40

Totaal

1.077,09

564,40

1.062,13

553,40

ad 2. Overzicht lokale heffingen

Belasting
(bedragen * € 1.000)

Opbrengst 2021

Opbrengst 2022 begroting na wijziging

Opbrengst 2022 rekening

Kwijtschelding begroot 2022

Kwijtschelding rekening 2022

Tarieven 2022

Belastingen en heffingen

OZB-eigenaren woningen

8.596

8.742

8.909

2

1

0,0942%

OZB-eigenaren niet-woningen

4.586

5.011

4.836

0

0

0,3455%

OZB-gebruikers niet-woningen

3.165

3.486

3.352

0,2755%

Afvalstoffenheffing

10.030

10.423

10.368

884

908

317,00

Rioolheffing eigenaren

8.917

8.974

8.992

252,70

Rioolheffing gebruikers

9.126

8.941

8.990

719

721

247,40

Totaal Belastingen en heffingen

44.421

45.577

45.447

1.605

1.630

Overige belastingen

Hondenbelasting

262

269

267

79,15

Parkeerbelastingen

3.695

4.169

5.082

div.

Toeristenbelasting

0

145

90

1,64

Precariobelasting

2.179

220

267

div.

Totaal Overige belastingen

6.136

4.803

5.706

0

0

Overige rechten

Leges burgerzaken

1.020

1.014

1.085

div.

Leges bouwvergunningen

2.442

2.284

4.735

div.

Leges overig

0

200

208

div.

Marktgelden

102

127

132

div.

Havengelden

93

108

101

div.

Staangelden

50

71

48

div.

Reinigingsrechten

0

25

-17

div.

Totaal Overige rechten

3.706

3.830

6.292

0

0

Totaal Lokale heffingen

54.264

54.210

57.446

1.605

1.630

NB: Het tarief voor afvalstoffenheffing is als volgt opgebouwd: Vast tarief (€ 272,00) + (Variabel tarief 140 liter container (€ 1,50) x Gemiddeld aantal inzamelingen (30).

Vergelijking met andere gemeenten

Jaarlijks brengt het COELO de atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Hoewel het COELO rekent met andere waarden voor het bepalen van de woonlasten (bijv. afwijkende gemiddelde waarde van een woning en een gemiddelde OZB-aanslag), geeft deze atlas een inzicht in de positie van Gouda met de omliggende gemeenten.

Gouda staat sinds 2021 niet meer in de top 10 van duurste gemeenten en in 2022 zelfs niet meer in de top 20! (COELO 2022 P. 71 en P.72). Gouda is gedaald van plaats 14 in 2021 naar plaats 22 van duurste gemeenten voor wat betreft de woonlasten van een eigenaar van een woning. In Gouda zijn, in tegengstelling tot een groot aantal gemeenten de tarieven voor rioolheffing gelijk gebleven. Er zijn 228 gemeenten die de tarieven voor rioolheffing hebben opgehoogd.

In vergelijking met Bodegraven-Reeuwijk betaalt een eigenaar € 14,00 minder aan woonlasten (In 2021 betaalde een eigenaar nog € 8,00 meer). Ten opzichte van Alphen aan den Rijn betaalt een eigenaar van een woning € 232,00 meer aan woonlasten. Ten opzichte van Krimpenerwaard betaalt een eigenaar € 219,00 en ten opzichte van Zuidplas betaalt een eigenaar van een woning € 200,00 meer aan woonlasten.

Voor wat betreft huurders van een woning staat Gouda op plaats 42 van duurste gemeenten.

De netto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens bedragen in Gouda € 1.171 (COELO 2022 p. 75). Netto woonlasten zijn de woonlasten gecorrigeerd voor de lagere AU. Gemeenten met een hogere gemiddelde OZB- waarde ontvangen namelijk minder uit de AU. Om dit te compenseren heffen zij doorgaans meer OZB. Deze extra OZB, die het directe gevolg is van een lagere AU, kan per gemeente berekend worden en kan worden afgetrokken van de OZB (COELO, 2022, p. 76). Voor de netto woonlasten is Gouda nummer 6 (in 2021 nummer 3) in Nederland. Bloemendaal, Voorschoten, Wassenaar, Meerssen en Lopik zijn duurder. Voor de bruto woonlasten is Gouda zoals hierboven aangegeven nummer 22 in Nederland (COELO, 2022, p. 75).