Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2022 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking zijn de cijfers 2021 toegevoegd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2022

2021

Aantal aanslagregels belastingjaar

216.116

193.608

Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

4.347

4.004

Bruto opgelegd

51.992

50.370

Correcties

-753

-813

Kortingen (afvalstoffenheffing diftar)

-16

-18

Kwijtscheldingen (inclusief voorgaande belastingjaren)

-1.629

-1.693

Netto

49.594

47.846

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 49.594.000 een bedrag van € 3.159.838 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2022.

Opbrengsten

Onroerende zaakbelastingen

Onroerende zaakbelastingen worden betaald door eigenaren en/of gebruikers van onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en grond. De opbrengsten van de OZB gaan naar de algemene middelen.

De heffingsmaatstaf van de onroerende zaakbelastingen is de WOZ-waarde van de woning/niet-woning. Er wordt belasting geheven naar een percentage van deze vastgestelde WOZ-waarde. Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van circa 12,48 % van de WOZ-waarden van de woningen en een gemiddelde daling van 2,3 % van de WOZ-waarden niet-woningen per waarde peildatum 1 januari 2021. Gezien het uitgangspunt om de totale opbrengst OZB te verhogen met het inflatiepercentage, heeft dit voor het OZB-tarief woningen geleid tot een verlaging en voor het OZB-tarief niet-woningen eveneens tot een verlaging.

De opbrengst OZB voor woningen is 1,9% (€ 167.000) hoger dan de raming. Dit verschil heeft meerdere oorzaken; Er zijn aanslagen betreffende de voorgaande belastingjaren opgelegd in 2022. De gemiddelde stijging van de woningen blijkt iets hoger te zijn dan geschat bij het vaststellen van de belastingtarieven. Hierdoor is de totale WOZ-waarde hoger.

De OZB-opbrengst voor het eigendom niet-woningen is € 175.000 (3,5%) lager dan geraamd. Dit wordt deels verklaard door het bedrag aan verminderingen dat in 2022 is verleend betreffende de voorgaande belastingjaren. Daarnaast moeten er nog aanslagen worden opgelegd omdat een aantal niet woningen nog niet van een WOZ-waarde is voorzien.

De OZB-opbrengst voor het gebruik van niet-woningen is € 134.000 (3,8%) lager dan geraamd. Dit wordt deels verklaard door het bedrag aan verminderingen dat in 2022 is verleend betreffende de voorgaande belastingjaren. Daarnaast moeten er nog aanslagen worden opgelegd omdat een aantal niet woningen nog niet van een WOZ-waarde is voorzien.

Reinigingsheffingen

Afvalstoffenheffing is een heffing voor huishoudens waar de gemeente de plicht heeft om huisvuil op te halen. Met de opbrengst wordt de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval bekostigd.

Bij de vaststelling van het tarief van de afvalstoffenheffing is uitgegaan van 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het tarief bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Het aanslagbedrag betreffende het variabele tarief is afhankelijk van het aantal maal dat restafval wordt aangeboden door een huishouden in het voorgaande belastingjaar.

De opbrengst afvalstoffenheffing is € 55.000 (0,5%) lager dan geraamd. Er worden nog aanslagen voor 2022 in 2023 opgelegd. Daarnaast ontstaat er een lagere opbrengst omdat er minder afval wordt ingezameld. Dat is op zich een goed teken. Dat betekent dat mensen het afval beter scheiden.

Rioolheffingen

Rioolheffing is een heffing voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren. Rioolheffing is een bestemmingsheffing. De opbrengsten worden dan ook alleen gebruikt om de kosten te dekken die samenhangen met de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor de afvoer van afvalwater, de afvoer van regenwater en het beheer van het grondwaterpeil.

De basis voor de tarieven rioolheffing is het GRP. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Uiteindelijk worden op basis van de actualisatie baten en lasten bij de begroting de tarieven vastgesteld. De tariefvoorstellen voor de rioolheffing zijn door de raad goedgekeurd.

De opbrengst rioolheffingen is € 67.000 (0,38%) hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de aanslagen die in 2022 betreffende de voorgaande jaren zijn opgelegd.

Marktgelden

Marktgelden worden bij de marktkoopman in rekening gebracht als vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond en voor het dagelijks toezicht op de markt door de marktmeester en het reinigen van het marktterrein. De opbrengst marktgelden zijn € 5.000 (3,85%) hoger dan begroot.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor overnachtingen van niet-ingezetenen. Uitbaters van overnachtingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld hotels en bed&breakfast betalen een bedrag per overnachting.

Per 1 januari 2022 is in Gouda een registratieplicht ingevoerd voor toeristische verhuur van woonruimte. Met de invoering van deze registratieplicht kan een verhuurder niet langer vrijblijvend via bijvoorbeeld een digitaal platform zijn woning voor toeristisch gebruik aanbieden. De gemeente krijgt toeristische verhuur van woonruimte ook beter in beeld. Dat is van belang om te kunnen beoordelen of het niet te veel druk op de woningmarkt geeft, om (brand) veiligheidseisen te kunnen handhaven en om toeristenbelasting te innen. Via het registratiesysteem hebben zich diverse belastingplichtigen aangemeld. Deze belastingplichtigen hebben inmiddels een aangifteformulier ontvangen en zullen in de loop van 2023 een aanslag toeristenbelasting ontvangen betreffende het jaar 2022.

De opbrengst toeristenbelasting is € 55.000 (37,9%) lager dan geraamd. Zoals bovenstaand aangegeven worden er in de loop van 2023 nog aanslagen voor 2022 verzonden.

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorwerpen waarvoor de gemeente Gouda precariobelasting heft zijn onder andere bouwmaterialen, terrassen en winkeluitstallingen. Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om precariobelasting op nutsnetwerken te heffen (t/m 2021 het tarief kabels en leidingen).

De opbrengst precariobelasting is € 47.000 (21,3%) hoger dan begroot. Deze hogere opbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de precariobelasting voor terrassen. In 2020 en 2021 was geen precariobelasting verschuldigd voor terrassen. Deze steunmaatregel is getroffen om de financiële druk die is ontstaan door de coronacrisis bij de horeca-exploitanten te verlichten.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een belasting voor houders van honden. De opbrengst hondenbelasting is € 2.000 (1,%) lager dan de raming. Dit heeft te maken met verminderingen die in 2022 voor de voorgaande jaren zijn verleend.

Havengelden

Havengelden worden betaald voor vaartuigen die in gemeentewater aanleggen of verblijven. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de duur van het verblijf en de lengte (in strekkende meters) van het vaartuig. De opbrengsten van havengelden worden onder andere gebruikt voor het onderhoud van aanlegsteigers en voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart.

Er is € 7.000 (6,5%) minder havengelden geïnd dan begroot. Door de corona-maatregelen zijn in de 2 voorgaande jaren passagiersschepen, die normaal gesproken de haven van Gouda betreden, niet geweest. Ook na deze maatregelen (in 2022) wordt de haven van Gouda minder bezocht dan een vergelijkbaar jaar als 2019.

Staangelden

Staangeld wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van een woonwagen voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de oppervlakte van de staanplaats.

De opbrengst staangelden is € 23.000 lager (32%) dan begroot. De opbrengst voor staangelden is al jaren stabiel. De begroting zal hierop worden aangepast.

Leges

Leges zijn vergoedingen voor een product dat bij de gemeente wordt aangevraagd of voor een dienst die door de gemeente op verzoek wordt uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan een paspoort, bouwvergunning, vergunning voor het hebben van een terras.

De opbrengsten van de leges burgerzaken zijn 7% hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat er meer huwelijken zijn gesloten dan is aangenomen. Ook de gerealiseerde aantallen reisdocumenten zijn wat hoger dan verwacht evenals de aantallen naturalisaties en legalisaties van handtekeningen. .

De opbrengsten van de bouwleges zijn 2,4 miljoen (107%) hoger dan begroot. Naast het feit dat er in 2022 een aantal bouwvergunningen is verleend voor grote bouwprojecten zijn er ook een groot aantal bouwprojecten vergund waar een welstandstandstoets van toepassing was. Tevens zijn er bouwleges betreffende voorgaande jaren opgelegd in 2022.

Parkeerbelastingen

Sinds 1 april 2022 maakt Gouda gebruik van de scanauto van Parkeerservice. Het handhaven op foutparkeren wordt hiermee eenvoudiger.

De parkeeropbrengsten in 2022 zijn € 913.000 (21,9%) hoger dan begroot. Na de coronamaatregelen komen er weer meer mensen naar de stad waardoor de opbrengst van de parkeermeters is toegenomen. Daarnaast lijkt het erop dat de betalingsbereidheid op de terreinen en met name op straat groter is geworden als gevolg van de inzet van de scanauto. Door regulier parkeergeld te betalen voorkomen parkeerders een naheffing.

De opbrengst naheffingsaanslagen is ook gestegen door de inzet van de scanauto. Het is nog niet te zeggen of deze meeropbrengst zich zal blijven voordoen. Immers zullen er (nog) meer mensen bereid zijn om parkeergeld te betalen gezien de betere handhaving.

Kwijtschelding

In Gouda komen de volgende heffingen in aanmerking voor kwijtschelding: onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnorm (dit is het wettelijk maximum). Voor het variabele tarief afvalstoffenheffing is een maximale kwijtschelding van € 75 mogelijk.

In het kalenderjaar 2022 is een bedrag van € 1.630.000 kwijtgescholden. Dit is € 25.000 meer dan begroot. Hiervan had € 1.572.000 betrekking op het belastingjaar 2022 en € 58.000 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande kalenderjaren bedroeg de kwijtschelding als volgt: ; € 1.510.000 (2019); € 1.1621.000 (2020); € 1.693.000 (2021).

In het onderstaande overzicht zijn alle kwijtscheldingsverzoeken over 2022, die in 2022 zijn binnengekomen en eventueel al zijn afgehandeld, opgenomen.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Aantal 2022

Bedrag 2022

Aantal 2021

Bedrag 2021

(Geheel of gedeeltelijk) toegewezen

2.833

1.629

3.045

1.693

Afgewezen

593

-

489

-

In behandeling

32

-

44

-

Totaal ingediende kwijtscheldingsverzoeken

3.458

1.629

3.578

1.693

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

Bezwaar tegen WOZ-waarde

2022

Bezwaar tegen WOZ-waarde

2021

Openstaand 31-12-2021

233

Openstaand 31-12-2020

20

ingediend

1.002

ingediend

1.479

Openstaand 31-12-2022

38

Openstaand 31-12-2021

117

Per 1 januari 2022 waren bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 233 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen in behandeling. In 2022 zijn er 1.002 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31 december 2022 bedroeg 38.

In Gouda zijn in 2021 voor het eerst OZB aanslagen opgelegd waarbij de WOZ-waarde is gebaseerd op oppervlakte (in plaats van inhoud). Het is gebruikelijk dat een dergelijke wijziging in de grondslag het eerste jaar extra bezwaren oplevert. Het aantal ingediende bezwaren tegen de WOZ-waarde is daarom in 2021 hoger dan in 2022.