Kostenonderbouwing tarieven

Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. Bij de berekening van de tarieven van de heffingen mogen de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. In deze paragraaf is op basis van de realisatie 2022 de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2022 inzichtelijk gemaakt.

Leges

Per titel en per hoofdstuk wordt onderstaand, gebaseerd op de realisatie 2022, de kostendekkendheid van de legesgerelateerde tarieven aangegeven. De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. De legesverordening mag in zijn geheel op begrotingsbasis niet boven de 100% kostendekkendheid uit komen. In de realisatie treden afwijkingen op.

Titel 1 Algemene dienstverlening - Realisatie 2021 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

1.1 Burgerlijke stand

293

85

28,9%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

456

479

105,1%

1.3 Rijbewijzen

222

239

107,7%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

78

96

123,9%

1.5 Publiekszaken ov

21

26

121,2%

1.7 Gemeentearchief

0

4

0,0%

1.11 Huisvestingswet

19

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

94

51

53,8%

1.14 Leegstandswet

0

0

55,0%

1.16 Kansspelen

1

16

1622,5%

1.18 Diversen

1

2

165,3%

Totaal titel 1

1.185

997

84,1%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (FLO)/Omgevingsvergunning - Realisatie 2021 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

2.1 Begripsomschrijvingen

0

0

0,0%

2.2 Vooroverleg/beoordeling bouwinitiatief

0

41

0,0%

2.3 Omgevingsvergunning

2.783

4.810

172,8%

2.4 Vermindering

0

-5

0,0%

2.5 Teruggaaf

0

-37

0,0%

2.6 Intrekking omgevingsvergunning

0

0

0,0%

2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

0

1

0,0%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0,0%

2.9 omgevingsvergunningen uit de verordening fysieke leefomgeving

67

64

94,4%

2.10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

6

0,0%

Totaal titel 2

2.851

4.879

171,1%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn - Realisatie 2021 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

3.1 Horeca

97

27

27,8%

3.2 Organiseren evenementen of markten

14

14

101,4%

3.3 Prostitutiebedrijven

0

0

0,0%

3.4 Winkeltijdenwet

0

0

0,0%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0,0%

Totaal titel 3

111

41

37,2%

Recapitulatie (bedragen * € 1.000)

Titel

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

Titel 1 - Algemene Dienstverlening

1.185

997

84,1%

Titel 2 - FLO - Omgevingsvergunning

2.851

4.879

171,1%

Titel 3 - Europese Dienstenrichtlijn

111

41

37,2%

Totaal kostendekkendheid

4.147

5.917

142,7%

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

Aan de batenkant worden de werkelijke inkomsten in 2022 in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten, resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.

De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. De kostendekkendheid van de totale legesverordening van 2022 is 143%. Dit betekent dat de legestarieven op basis van de realisatie 2022 meer dan kostendekkend zijn. De opbrengst bouwleges geeft in 2022 in feite een vertekend beeld. Er zijn een aantal grote bouwprojecten vergund die de opbrengst van de leges éénmalig verhogen.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2022

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2022 is 100% kostendekking. Dit percentage is uiteindelijk in 2022 ook gerealiseerd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Kosten taakveld afval

9.794

9.426

Inkomsten exclusief heffingen

-1.065

-1.329

inzet reserve afval (taakveld 0.10)

0

0

inzet Algemene reserve (taakveld 0.10)

-1.000

-1.000

Netto kosten

7.729

7.097

Toe te rekenen kosten:

Reinigingsinspectie

26

36

Kwijtschelding

884

908

Compensabele btw

2.473

2.313

Totaal kosten

11.112

10.354

Opbrengst afvalstoffenheffing

-10.448

-10.352

Dekking

94,0%

100,0%

Kostenonderbouwing rioolheffing 2022

Bij riolering realiseert de gemeente 95,5% kostendekking.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Kosten taakveld riolering

14.256

15.386

Inkomsten exclusief heffingen

-28

-165

Netto kosten

14.228

15.221

Toe te rekenen kosten:

Overhead

-

-

Kwijtschelding

719

721

Compensabele btw

2.969

2.889

Totaal kosten

17.916

18.831

Opbrengst rioolheffing

-17.915

-17.982

Dekking

100,0%

95,5%

De voorziening riool bestaat uit een spaardeel voor de investeringen en een egalisatiedeel. De voorziening zal voortaan gesplitst gepresenteerd worden.

In onderstaande tabel is de stand voor de beide onderdelen en op het totaal zichtbaar.

Voorziening egalisatie

Beginstand

-306.367

Dotatie

11.278.128

Onttrekking

10.971.761

Eindstand

0

Voorziening spaar

Beginstand

24.370.496

Dotatie

7.552.586

Onttrekking

15.103.485

Eindstand

16.819.597

Voorziening totaal

Beginstand

24.064.129

Dotatie

18.830.714

Onttrekking

26.075.246

Eindstand

16.819.597