Beleid

Algemeen

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven dat het streven is om de OZB niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage. Daarom zijn de tarieven voor de meeste belastingen verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%, zoals aangegeven in de meicirculaire 2021.

Daarnaast is het streven om Gouda binnen de top 25 van duurste gemeenten te laten zakken. Dat doel is behaald. Gouda behoorde jaren tot de top 10 maar staat in 2022 op plek 22 van de duurste gemeenten. Daar waar Gouda het tarief voor rioolheffing in 2021 heeft verlaagd en in 2022 niet heeft verhoogd heeft een groot aantal gemeenten de tarieven voor rioolheffing wel opgehoogd.

Tariefontwikkeling

De OZB-tarieven stijgen in 2022 met het inflatiepercentage van 1,4% (2021: 1,8%). De tarieven rioolheffing zijn niet opgehoogd (dus ook niet met het inflatiepercentage). De afvalstoffenheffing is gestegen om de heffing kostendekkend te houden. Het vaste tarief afvalstoffenheffing is opgehoogd met € 38,50. Dit is inclusief het inflatiepercentage van 1,4%.

Woonlasten (lokale lastendruk)

Tot de woonlasten rekenen we de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De woonlasten worden berekend voor een eigenaar of huurder van een woning die de woning bewoont met meerdere personen. In 2022 stijgen de woonlasten voor de eigenaar (die tevens gebruiker is) van een woning met een WOZ-waarde van € 276.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2022) met 1,41 %. De woonlasten voor de huurder stijgen in 2022 met 1,99%. De woonlasten stijgen daarmee niet meer dan het inflatiepercentage van 1,4%. De stijging van de gemiddelde woonlasten voor de gebruiker van een woning is een zeer klein percentage hoger als gevolg van de verhoging van de afvalstoffenheffing. Deze heffing is met meer dan het inflatiepercentage gestegen om de heffing kostendekkend te houden.

Corona

Om ondernemers financieel te ondersteunen zijn in 2020 en 2021 de tarieven toeristenbelasting en precario terrassen en uitstallen van goederen op 0 vastgesteld. Met ingang van 2022 zijn deze tarieven weer geheven (tarief 2020; + 1,8 % (inflatie 2021) + 1,4 % (inflatie 2022)).

Precariobelasting

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om precariobelasting te heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Zie verder paragraaf 4.1.3. onder 'precariobelasting'