Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

18.635

20.678

19.018

1.660

Baten

-3.314

-3.963

-3.629

-334

Saldo van baten en lasten

15.321

16.715

15.390

1.325

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.000

1.000

1.000

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.008

-1.159

-1.151

-8

Gerealiseerd resultaat

15.313

16.556

15.239

1.317

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

2.3 Recreatieve havens

Lasten

271

415

435

-20

2.3 Recreatieve havens

Baten

-108

-108

-101

-7

Saldo

162

306

333

-27

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten

6.784

7.033

6.651

383

5.1 Sportbeleid en activering

Baten

-640

-980

-1.030

50

Saldo

6.144

6.054

5.621

433

5.2 Sportaccommodaties

Lasten

2.813

2.759

2.767

-9

5.2 Sportaccommodaties

Baten

-2.565

-2.565

-2.495

-70

Saldo

248

193

272

-79

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

Lasten

3.812

5.402

4.590

813

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

Baten

0

-310

-2

-308

Saldo

3.812

5.092

4.588

505

5.4 Musea

Lasten

2.287

2.215

2.208

7

5.4 Musea

Baten

0

0

0

0

Saldo

2.287

2.215

2.208

7

5.5 Cultureel erfgoed

Lasten

607

792

304

488

5.5 Cultureel erfgoed

Baten

0

0

0

0

Saldo

607

792

304

488

5.6 Media

Lasten

2.062

2.062

2.064

-2

5.6 Media

Baten

0

0

0

0

Saldo

2.062

2.062

2.064

-2

Totaal saldo taakvelden

15.321

16.715

15.390

1.325

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

2.3 Recreatieve havens

27

N

Diverse kleine verschillen.

27

N

5.1 Sportbeleid en activering

433

V

Bij het winterplan was € 1.700.000 beschikbaar voor de Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Gouda. Uiteindelijk is een bedrag van € 290.000 aangevraagd en toegekend. Voorgesteld wordt de onderuitputting van het winterplan in 2022 in te zetten in 2023 ter dekking van de reële indexatie subsidies voor het jaar 2023.

470

V

Diverse kleine verschillen.

37

N

5.2 Sportaccommodaties

79

N

De opbrengsten van het zwembad waren iets te hoog begroot. De werkelijke inkomsten zijn conform de huurovereenkomst. De (niet-huur)opbrengsten vanuit buitensportaccommodaties zijn lager dan geraamd omdat de meeste verenigingen hun onroerendezaakbelastingen inmiddels rechtsreeks aan de BSGR betalen en niet meer via tussenkomst van de gemeente.

52

N

Diverse kleine verschillen.

27

N

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

505

V

Diverse kleine verschillen.

35

V

Bij het winterplan was € 1.700.000 beschikbaar voor de Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Gouda. Uiteindelijk is een bedrag van € 290.000 aangevraagd en toegekend. Voorgesteld wordt de onderuitputting van het winterplan in 2022 in te zetten in 2023 ter dekking van de reële indexatie subsidies voor het jaar 2023.

470

V

5.4 Musea

7

V

Diverse kleine verschillen.

7

v

5.5 Cultureel erfgoed

488

V

Restauraties Gemeentelijke Monumenten: ter dekking van in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen (op basis van de instandhoudingsregeling gemeentelijke monumenten) wordt voorgesteld om een bedrag van € 102.000 opnieuw beschikbaar te stellen.

102

V

Erfgoedvisie: ter dekking van in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen wordt voorgesteld om een bedrag van € 51.000 opnieuw beschikbaar te stellen.

51

V

Diverse kleine verschillen.

73

V

Erfgoedvisie: het blijkt dat het animo voor de Instandhoudingsregeling Gemeentelijke Monumenten minder hoog is dan voorzien. Het budgetdeel dat geen betrekking heeft op de in het verleden aangegane betalingsverplichtingen kan dit jaar vrijvallen.

254

V

Diverse kleine verschillen.

8

V

5.6 Media

2

N

Diverse kleine verschillen.

2

N

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Diverse kleine verschillen.

8

N

Totaal

8

N