Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en Regio Midden Holland.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

SPORT●GOUDA B.V.

SPORT●GOUDA heeft als doel: het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrijetijdsbesteding van de inwoners van Gouda en de regio; het ontwikkelen en verzorgen van sport- en activiteitenprogramma’s ten behoeve van de inwoners van Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De gebieden van de Groenalliantie zijn van groot recreatief belang voor Gouda en haar directe omgeving. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden die bijdragen aan een actieve en gezonde samenleving. In de natuur- en recreatiegebieden is het onder andere mogelijk om te wandelen, fietsen, freerunnen, spelen, sporten, kanoën, varen, vissen, en te genieten van natuur en landschap.

Groenalliantie heeft ook in 2022 ingezet op de promotie van de recreatiegebieden, het verbeteren van de bestaande routenetwerken en andere voorzieningen in en om de natuur- en recreatiegebieden. Hiermee vergroot de bekendheid van de gebieden en wordt een bezoek aan de gebieden gestimuleerd. In 2022 is in de Goudse Hout een freerunpark geopend. Freerunners, maar ook andere sporters zoals CrossFitters en hardlopers, kunnen daar vrij sporten. Het speeleiland Eldorado is in 2022 opnieuw ingericht. Daarnaast is in 2022 het project ‘Toekomstperspectief Oostpolder’ opgestart. Doel van dit plan is een toekomstbestendige Oostpolder met een goede balans tussen natuurontwikkeling en recreatie zoals wandelaars en fietsers.

Streekarchief Midden-Holland

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen van 2022 is de voortgang van het ‘Programma e-Depot Midden-Holland 2023-2026’, met als doel om één voorziening te ontwikkelen waarbij informatieobjecten van (onder andere) de vijf deelnemende gemeentes en de ODMH, na overbrenging kunnen worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Het aanbestedingstraject verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal in 2023 een e-depotvoorziening tot stand komen. Daarnaast startte het Streekarchief met een Monitor Digitale Informatie in het kader van het archieftoezicht en ter voorbereiding op het e-depot. Deze monitor biedt een overzicht van in gebruik zijnde applicaties, geeft inzicht in de verwachte instroom, gebruikte bestandsformaten en een prognose van de aanwas van langdurig te bewaren digitale informatie. In 2023 zal de Monitor worden herhaald.

De overdracht en digitalisering van analoge archieven vorderde in 2022 gestaag. Het archief van de afdelingen Beheer openbare ruimte en Projecten openbare ruimte (BOR en POR, 48 meter) kon na bewerking worden overgedragen. Daarnaast bracht Gouda ook nog registers van de burgerlijke stand over. Belangrijke lopende projecten zijn de overdracht van het papieren secretarie-archief en de overdracht van het fotoarchief (ruim 50.000 foto’s).

Het Streekarchief was nauw betrokken bij de festiviteiten rond Gouda 750, onder andere door de verspreiding van het boekje “Hoera, Gouda 750 jaar! Alles wat je altijd al wilde weten over het stadsrecht”, gesubsidieerd uit het Fonds Gouda 750. In de laatste week van het jaar werd het ‘digitale’ archief van het Fonds Gouda 750 symbolisch aan het Streekarchief overgedragen. Daarmee is dit het eerste digital born archief dat door het Streekarchief in beheer is genomen.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordening opgelegd

SPORT●GOUDA

In 2022 heeft SPORT●GOUDA net als andere jaren gemeentelijke gymzalen, sportzalen, sporthallen en het zwembad geëxploiteerd. Dat gebeurde in het begin van 2022 vanwege corona met de nodige beperkingen. Naast alle overige reguliere werkzaamheden op het gebied van verenigingsondersteuning, sportstimulering en Gouda Goed Bezig, realiseerde SPORT●GOUDA een aantal renovaties op de buitensportparken. Een kunstgrasveld op sportpark Oosterwei werd gerenoveerd en alle kunstgrasvoetvalvelden werden in het kader van de gemeentelijke zorgplicht voorzien van kantplanken en andere voorzieningen om te voorkomen dat rubber of plastic infill in de directe omgeving van de velden terechtkomt. In het voorjaar van 2022 verlengden gemeente en SPORT●GOUDA hun dienstverleningsovereenkomst die nu doorloopt tot einde 2027. Ten slotte bereidde SPORT●GOUDA zich in 2022 voor op de overstap naar een andere cao.