Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

436

-338

-555

217

Baten

-190.793

-219.095

-224.409

5.314

Saldo van baten en lasten

-190.356

-219.433

-224.965

5.532

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.800

7.660

7.660

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-519

-519

0

Gerealiseerd resultaat

-188.556

-212.292

-217.824

5.532

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury

Lasten

-1.994

-1.716

-1.841

125

0.5 Treasury

Baten

-301

-419

-530

111

Saldo

-2.295

-2.135

-2.371

236

0.61 OZB woningen

Lasten

246

245

235

10

0.61 OZB woningen

Baten

-8.742

-8.742

-8.929

187

Saldo

-8.496

-8.497

-8.694

197

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

232

230

240

-9

0.62 OZB niet-woningen

Baten

-8.497

-8.497

-8.207

-289

Saldo

-8.265

-8.266

-7.967

-299

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

67

61

172

-111

0.63 Parkeerbelasting

Baten

-4.036

-3.594

-4.706

1.113

Saldo

-3.969

-3.533

-4.535

1.002

0.64 Belastingen overig

Lasten

82

46

50

-4

0.64 Belastingen overig

Baten

-489

-489

-535

46

Saldo

-407

-443

-485

42

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Baten

-166.282

-194.461

-198.620

4.158

Saldo

-166.282

-194.461

-198.620

4.158

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

1.804

650

407

244

0.8 Overige baten en lasten

Baten

-2.445

-2.892

-2.882

-10

Saldo

-641

-2.242

-2.475

234

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Lasten

0

145

183

-38

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

145

183

-38

Totaal saldo taakvelden

-190.356

-219.433

-224.965

5.532

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

0.5 Treasury

236

V

Hogere rentebaten (€ 70.000) op aangetrokken kasgeld tegen negatieve rente en hogere doorbelasting van rente (€ 133.000) aan producten investeringen en grondexploitaties zijn de belangrijkste oorzaken van het positieve resultaat op het saldo van de financieringsfunctie.

210

V

Diverse kleine verschillen.

26

V

0.61 OZB woningen

197

V

De hogere opbrengst OZB woningen wordt veroorzaakt doordat er aanslagen betreffende de voorgaande belastingjaren zijn opgelegd in 2022. Daarnaast blijkt de gemiddelde stijging van de woningen iets hoger te zijn dan geschat bij het vaststellen van de belastingtarieven. Hierdoor is de totale WOZ-waarde hoger.

167

V

Diverse kleine verschillen.

30

V

0.62 OZB niet-woningen

298

N

De OZB-opbrengst voor het eigendom niet-woningen is lager dan geraamd. Dit wordt deels verklaard door het bedrag aan verminderingen dat in 2022 is verleend betreffende de voorgaande belastingjaren. Daarnaast moeten er nog aanslagen worden opgelegd omdat een aantal niet-woningen nog niet van een WOZ-waarde is voorzien.

309

N

Diverse kleine verschillen.

11

V

0.63 Parkeerbelasting

1.002

V

Hogere opbrengsten hebben te maken met het feit dat na corona weer meer mensen de stad bezoeken. Daarnaast lijkt het erop dat door de inzet van de scanauto (sinds 1 april 2022) meer mensen bereid zijn om parkeergeld te betalen om daarmee een boete (naheffing) te voorkomen. Het aantal naheffingsaanslagen is vanwege de inzet van de scanauto ook hoger.

523

V

Hogere inkomsten straat- en terreinparkeren. De introductie van de scanauto bij handhaving parkeren heeft ertoe geleid dat de betalingsbereidheid groter is geworden. Parkeerders die hun parkeergeld voldoen, nemen geen risico op een naheffingsaanslag.

437

V

Parkeervergunningen / abonnementen: een deel van het voordeel wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het gereguleerd parkeer-gebied.

193

V

Inningskosten parkeerbelasting / naheffingsaanslagen: het hogere aantal naheffingsaanslagen leidt tot ook een hogere post bezwaar en beroep. Deze meerkosten waren niet begroot en worden gedekt uit de meer-inkomsten uit naheffingsaanslagen.

151

N

0.64 Belastingen overig

42

V

Diverse kleine verschillen.

42

V

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

4.158

V

De decembercirculaire gemeentefonds 2022 heeft geleid tot € 4,0 miljoen extra baten. Het college heeft de raad daarover geïnformeerd bij memo van 14 februari 2023. Diverse nacalculaties van het Rijk over 2020-2022 hebben geleid tot € 0,1 miljoen aanvullende baten. € 0,2 miljoen is bestemd voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Aan de raad wordt voorgesteld dit bedrag vanuit de resultaatbestemming toe te voegen aan de beschikbare bestemmingsreserve. € 1,0 miljoen vloeit vanuit het rekeningresultaat 2022 naar de algemene reserve. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld om voor diverse onderwerpen/taakmutaties in totaal € 2,8 miljoen (waarvan € 2,2 miljoen voor Energietoeslag voor mensen met een laag inkomen) opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.

4.094

V

Diverse kleine verschillen.

64

V

0.8 Overige baten en lasten

234

V

Een nadeel van € 125.000 doet zich voor op gedetacheerd personeel als gevolg van een verschuiving van salarislasten van de betreffende gedetacheerde medewerkers. Deze lasten waren begroot op andere taakvelden maar zijn, zoals het hoort, uiteindelijk geboekt op gedetacheerd personeel, dat onderdeel is van taakveld 0.8.

125

N

De begrote onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling is onder andere voor salarislasten van boventallig, werkzaam personeel (taakveld 0.4) en boventallig, niet meer werkzaam personeel (taakveld 0.8). In totaal zijn de salarislasten voor boventallig personeel ongeveer gelijk maar is de verdeling tussen werkzaam en niet-werkzaam anders dan geraamd: voor niet-werkzamen is deze € 160.000 lager, voor werkzamen ongeveer datzelfde bedrag hoger.

160

V

Het definitief voordelig liquidatiesaldo van het Bedrijvenschap Regio Gouda is hoger uitgevallen dan voorzien in de bijgestelde begroting. Om deze reden heeft Gouda een winstuitkering ontvangen die hoger is dan geraamd.

166

V

Diverse kleine verschillen.

33

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

38

N

Er is een nadeel van € 35.000 op Vennootschapsbelasting (VPB). Bij de begrotingswijziging meeropbrengsten reclame-inkomsten (€ 135.000) is geen rekening gehouden met de VPB (€ 35.000).

35

N

Diverse kleine verschillen.

3

N

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma.

Totaal

0

V