Toelichting op financiering

Treasury

Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie en voor het beheer van deelnemingen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de rentebaten van de uitzettingen, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op aan derden verstrekte leningen, garantiepremies op verstrekte borgstellingen en de ontvangen dividenden uit deelnemingen.

In de paragraaf Financiering wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de treasury.

Op grond van het besluit BBV wordt in dit ‘programma’ specifiek ingegaan op het saldo van de financieringsfunctie en op de dividenden.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de ontvangen rente over de uitzettingen, alsmede de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant.

Saldo financieringsfunctie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

-2.029

-1.744

-1.848

104

Baten

-196

-231

-341

110

Saldo van baten en lasten

-2.225

-1.975

-2.189

214

Toelichting op de tabel

Het werkelijk saldo van de financieringsfunctie wijkt ten opzichte van de begroting na wijziging per saldo af met € 214.000 voordelig.

Oorzaken:

  • Hogere rentebaten op aangetrokken kasgeld onder andere als gevolg van het aantrekken tegen negatieve rente € 127.000.

  • Hogere doorbelasting van rente aan producten investeringen en grondexploitaties € 133.000.

  • Overige verschillen, per saldo nadelig € 46.000.

Dividenden

De dividendinkomsten van de gemeente Gouda komen uit het aandelenbezit in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Oasen en Cyclus keren geen dividend uit.

Dividend (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022 (basis)

Begroting 2022 (na wijzigingen)

Rekening 2022

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

0

0

0

0

Baten

-100

-188

-188

0

Saldo van baten en lasten

-100

-188

-188

0

Toelichting op de tabel

De feitelijk ontvangen dividenden wijken niet af ten opzichte van de begroting na wijziging.