Lijst verbonden partijen, balansgegevens en bijdragen

Tabel 1: Belangen en vertegenwoordiging verbonden partij

De eerste tabel geeft informatie over de vertegenwoordiging in de besturen door de gemeente Gouda, het openbaar belang dat gediend is en de bestuurlijke invloed die Gouda heeft op de verbonden partij.

Gemeenschappelijke regelingen

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Regio Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Regionale beleidvorming en strategische belangbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard Waddinxveen en Zuidplas.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Omgevingsdienst Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen.

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

18%
Stemverhouding op basis van budget € 100.000= 1 stem.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden. Ook is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Streekarchief Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Het conform de archiefwet bewaren van de archieven van de besturen en ambtelijke instel-lingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het ISMH.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Promen

In het AB zit een collegelid die door het college is aangewezen.

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

14,2 %.
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Bedrijvenschap Regio Gouda

De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W.
Gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van het bedrijventerrein Gouwe Park.

33,3 %.
Ieder DB lid heeft 1 stem.

RZG Zuidplas Grondbank

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen.
Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB lid.

Het verwerven van strategische grondposities in de
Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling.
Tevens de verkoop van de verworven gronden tegen een zo gunstig mogelijke waarde ontwikkeling van deze gronden.

5%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Hecht

In het AB zit een lid die door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van burgers in regio Hollands Midden in normale en crisisomstan-digheden. Ook zet RDOG in om effecten van gezondheids-bedreigingen te beperken.8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

10,27%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar.

Vennootschappen en coöperaties

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Sport.Gouda

De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sport-evenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en ook advies en consult.

100%
stemrecht als aandeelhouder.

N.V. BNG

De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

0,15%
stemrecht als aandeelhouder.

Oasen N.V.

De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

9,63% stemrecht als aandeelhouder.

NV Cyclus

De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.
Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Advisering over het beheer van openbare ruimte en afval beheer. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan deze beheer taak. Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV)

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

9,1 %
Ieder lid heeft 1 stem

Tabel 2: Meest recente balansgegevens en risico's

In de tweede tabel zijn de meest recente vermogensontwikkelingen en de risico's opgenomen. Verwacht wordt dat er geen substantiële wijzigingen in het vermogen van deze verbonden partijen zullen optreden. Risico's van enige omvang zijn benoemd in de kolom risico's. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regelingen (bedragen * € 1.000)

Naam

Eigen vermogen 1-1-2022

Eigen vermogen 31-12-2022

Vreemd vermogen 1-1-2022

Vreemd vermogen 31-12-2022

Regio Midden Holland

620

540

438

586

Omgevingsdienst Midden-Holland

2.646

2.280

9.149

9.873

Groenalliantie

10.694

10.722

1.907

2.375

Streekarchief Midden-Holland

290

295

294

275

Promen

3.766

3.269

7.788

8.049

Bedrijvenschap Regio Gouda

7.095

0

394

0

RZG Zuidplas Grondbank

-17

0

93.616

94.307

Hecht

10.012

5.539

45.292

33.931

Veiligheidsregio Hollands Midden

6.823

5.659

41.692

67.394

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.286

781

6.491

16.205

Vennootschappen en coöperaties (bedragen * € 1.000)

Naam

Eigen vermogen 1-1-2022

Eigen vermogen 31-12-2022

Vreemd vermogen 1-1-2022

Vreemd vermogen 31-12-2022

Sport.Gouda

1.248

1.190

6.088

4.533

N.V. BNG

5.062

4.615

143.995

107.459

Oasen N.V.

122.426

n.n.b

188.121

n.n.b

Cyclus N.V.

10.342

n.n.b

22.386

n.n.b

Coöperatie ParkeerService U.A.

2.216

n.n.b

3.637

n.n.b

Tabel 3: Bijdragen, bijdragen t.o.v. totaal, en verwacht resultaat

In de derde tabel zijn de begrote en gerealiseerde bijdragen 2022 opgenomen, alsmede de begrote bijdrage ten opzichte van het totaal en het verwachte resultaat in 2022.

Voor het BRG, Oasen N.V. en de BNG wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Voor het BRG en RZG Grondbank Zuidplas geldt dat de gemeente mogelijk een bijdrage moet leveren of kan ontvangen bij het afsluiten van een grondexploitatie. Voorlopig is de verwachting bij beide verbonden partijen dat de grondexploitaties minimaal budgettair neutraal kunnen worden afgesloten.

Toelichting op substantiële verschillen komt bij de betreffende programma's aan de orde.

In onderstaande tabel zijn alleen de verbonden partijen vermeld waaraan in 2022 een financiële bijdrage is verstrekt. De financiële bijdrage aan de verbonden partijen BNG, Oasen en BRG was in 2022 nihil.

Gemeenschappelijke regelingen (bedragen * € 1.000)

Verbonden partij (bedragen * € 1.000)

Begroting 2022( basis)

Bijdrage
Totaal

Bijdrage
t.o.v.
Totaal

Begroting 2022( na wijzigingen)

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Regio Midden Holland

129

419

31%

129

129

129

Omgevingsdienst Midden-Holland

3.091

19.330

16%

3.775

3.775

3.649

Groenalliantie

542

1.023

53%

542

542

534

Streekarchief Midden-Holland

512

1.405

36%

512

512

512

Promen

9.106

24.843

37%

9.193

9.373

9.510

RZG Zuidplas Grondbank

0

Hecht

4.615

50.862

9%

4.729

4.615

4.513

Veiligheidsregio Hollands Midden

4.819

51.883

9%

4.879

4.819

4.757

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.359

13.525

10%

1.359

1.359

1.314

Totaal gemeenschappelijke regelingen

24.173

163.290

15%

25.118

25.124

24.917

Vennootschappen en coöperaties (bedragen * € 1.000)

Verbonden partij (bedragen * € 1.000)

Begroting (basis) 2022

Begroting (na wijzigingen) 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Sport.Gouda B.V.

5.840

5.610

5.718

5.658

Cyclus N.V.

9.613

9.613

n.n.b

9.381

Coöperatie ParkeerService U.A.

457

n.n.b

n.n.b

414

Totaal vennootschappen en coöperaties

15.910

15.223

5.718

15.453